ספריית חב"ד ליובאוויטש

הקדמה

א, א

ב"ה

היות נודע לכל באי שערי אור תורת אמת שהיה יוצא מפורש מפי קדוש עליון כבוד אאמו"ר ז"ל בכל דרשותיו מידי שבת בשבתו בכל ימי חיים חיותו ברבים וביחידות ליח"ס הכל היה לקבוע אחדו' ה' הפשוטה שהוא בחי' עצמות אא"ס ב"ה במוח ולב כל א' כפי אשר יוכל שאת בכל חד לפום שעורא דילי' בפנים מסבירות ומאירות בנפש השומע ומקבל ויסודות דברי קדשו המה כתובים נמצאו ברוב דבריו הכל על ענין יחוד אלקות האמיתי בבחי' יח"ע ויח"ת שהוא ב' שמות דהוי' ואלקים כמ"ש וידעת היום והשבות אל לבבך כי הוי' הוא האלקים וכן אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים וכה"ג רבים בכתובים ואמ' בזהר תרומה דדא כללא דכל אוריי' שבכתב ושבע"פ יסוד כל המצות שהן רק יחוד קוב"ה ושכינתיה שהוא ב' שמות דהוי' ואלקי' כידוע והוא הנק' בזהר סוכ"ע וממכ"ע והיינו שמע ישראל ובשכמל"ו שנק' יח"ע ויח"ת כידוע לכל יודעים ומבינים ישינים גם חדשים אשר טעמו בנפשם מעט מזעיר לקבוע במוחם ולבם אחדות ה' הפשוטה ויחודו ית' לקרב אל השכל והלב בכמה מיני אופנים שונים איש איש לפי הכנת לבבו ומוחו לדרוש ה' באמת ובתמים וברגילו' היגיעה והעבודה במוח ולב שלם כל ימי חיי הבלו כו' ולזאת אמרתי לנפשי זה כמה שמצוה וחובה עלי ללקט באמרים מתוך ותמצית דברי קדשו ז"ל נ"ע הנאמרים ונמצאים בכתבים ע"פ שמע ישראל כו' והוספתי ביאור דברים מאשר נקבע במוחי ולבבי לפי ערכי הדל ומאשר ידעתי תשוקת לב אנשים כערכי בהשגת הדברים על בוריין למצוא מרגוע לנפשם כל הימים ובפרט בעת הכושר ועת לכל חפץ וכו' כדי שיהי' מן המוכן במוח ולב להעמיק דעת ביח"ע ויח"ת דשמע ישראל ובשכמל"ו איש כפי יכולתו שזהו העיק' ויסוד כל התו"מ ויסוד העבודה שבלב וגם יסוד האמונה שלמעלה מן הדעת וכאש' ידוע לכל טועם טעם בדא"ח בכל לב ונפש וכו' ולזאת צויתי להדפיס בפתיח' הכתבי תור' של אאמו"ר הגאון ז"ל שמצאתי בכתובי' אצלי דברים כהוויתן ממש ע"פ וידעת היום והשבות כו' בענין הדעת והאמונה למען דעת כל איש פשוטי הדברים בכללות ענין יח"ע ויח"ת שהוא בחי' סובב וממלא כו' שע"ז א' בזהר דכל ב"נ דלא אשתדל למנדע לי' לקוב"ה טב לי' דלא אתברי כו' וידיעה זו באה בב' פנים א' בהכרת וידיעת שם אלקי' שהוא כח פעולתיו ית' שנק' ממכ"ע והב' בבחי' עצמו'