י, ד

עצמו המוציא במספר דוקא אלא צ"ל דהוא י"ת כל יכול וכמו שמכחו נמשך בבלתי גבול כך הוא מוציא במספר וגבול דוקא והן הן גבורותיו כו' שע"ז אמר בסיפא דקרא מרוב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר פי' מפני שהוא רוב אוינם ואמיץ כח בבחי' א"ס בעצמו ע"כ גם זה כל יכול הוא להיות השפע לכל א' כפי מדרגתו דוקא איש לא נעדר לא יחסר לו ולא יוסיף לו הכל במדה ושיעור ואמנם אין קץ והפסק לגוף אור השפע כלל וכלל אע"פ שמוציא אצם מציאת התהוותם ואור שפעם במספר דוקא וד"ל ולהבין זה הנה יש להקדים תחלה מה שאנו רואים בחוש שיש בחי' אור א"ס במדת מל' ע"כ אור השפע האלקי' אינו נפסק כלל שהרי אנו אומרי' ובטובו מחדש בכל יום תמיד מע"ב שכל יום מתחדש השפע מאין ליש מריש כל דרגין עד סופן בכל שיתא אלפי שני כו' בעולמו' העליוני' הרוחניי' והגשמיי' לא נעדר ולא נפסק אור שפעם כלל וכלל וכמ"ש מרוב אונים כו' איש לא נעדר להמשיך לו שפע אור חדש וכמו האד' וכל צומח וחי מתחדש אור חיות' בכל יום מחדש ממש וכן במלאכי' הרוחניי' עד רום המעלו' ואע"פ שכשבא השפע האלקי' בתוך כל א' היא במדה ושעור דוקא אבל מ"מ גוף השפע לא נפסק לעולם וזהו כמשל המעיין הנובע שנביעתו בלתי הפסק לעולם ומ"מ המים שיוצאים ממנו מוגבלי' בבחי' רבוי כלים קצובים כל א' במדה דוקא אך מצד המעיין לא יופסק מפני מקורו בתהום שאין לו שיעור בעצם כלל כידוע כך כח נביעת ההשפעה מאין האלקי דבחי' המל' אין לו הפסק מצד שנמשך מכח א"ס עצמו שאין לו שיעור למעלה בעצמו כו' ומ"מ בבוא במקבלי' בא במדה לפי ערך כל עולם כמ"ש המוצי' במספר צבאם כו' וד"ל או עד"מ החכם הגדול שחכמתו בלתי מוגבלת כלל וכלל ודאי אם אין קץ וגבול לחכמתו בעצם ממילא גם אור שפעו למקבלי'מתחדשת תמיד בלי גבול ושיעור כלל כמו מעיין המתגבר כו' ומ"מ תלמידיו המקבלים מקבל כל א' כפי המדה שלו המצומצם לפי ערך הכלי שלו כמים המתכנסים מן המעיין בכלים קצובים כנ"ל וד"ל וזהו המוציא במספר כו' שאע"פ שגוף אור שפע האלקי' אין בו קץ לחדש האור בכל יום כל מע"ב בכמה רבוי אופני שיעור בזמן ומקום למעלה ולמטה מ"מ המקבלי' מקבלי' בכלים מכלים שונים בבחי' גבול וגם עצם מציאותם מתחדש מאין ליש במספר וגבול כמ"ש המוציא במספר צבאם עד שכל א' כח מיוחד ומצומצם בפ"ע כנ"ל ולא נמצאו שנים במהות א' וכידוע שאין מלאך א' עושה ב' שליחות כי מיוחד לכל מלאך צרוף אות האלקי המהווה אותו מאין וכמו שכל אות וצירוף בדבור מובדל בפ"ע כו' (ומ"ש היש מספר לגדודיו הרי א' לגדודיו אין מספר כו' וכתיב אלף אלפי' ישמשוני' ורבוא רבבן לפי שבגדודיו הרי בא החידוש בכללות מאין האלקי שאין לו מספר בעצם אבל במקבלים בעצמן יש מספר עכ"פ אלף אלפי' כו') וכ"ז לפי שכך עלה ברצון המשפיע שהוא עצמו' א"ס ב"ה שימצאו במספר וגבול וזהו המוציא שהוא ית' מוציאם בגדר מספר וגבול אבל עצם אור השפע אין לה שיעור וגבול כלל מטעם שעצמו' אא"ס מיוחד במדת מל' מקור כל הנמצאים כנ"ל דז"ש איהו וגרמוהי חד וד"ל:

(כא) וזהו שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה פי' הנביא מוכיחם שישאו עיניה' למרום שהוא בחי' עצמו' אא"ס ב"ה שלמעלה מבחי' מספר וגבול וכמו ואתה מרום לעולם כו' וראו שגם שבבחי' ירידת אורו ושפעו בריבוי הנמצאי' זהו כח הא"ס עצמו וזהו מי ברא אלה (מי אלה אותיו' אלקים ואשר ברא אלקים בפ"מ הוא בא מכח מי אלה ומי ברא אלה ל' נסתר דהיינו מי דלא קיימא לשאלה כו') אלה ל' רבים ברבוי התחלקות מאד כמ"ש מה רבו מעשיך