יג, א

מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה וגם אמר אין העולם מתקיים אלא בהבל תשב"ר ואע"פ שא"י מה אומר כי הוא הבל שאין בו חטא כו' ולהבין הטעם הנה ידוע ומבואר במ"א בענין המאמר דאסתכל באורייתא וברא עלמא וכמ"ש ואהיה אצלו אמון אומנא כו' וגם בדרז"ל ת"ח נק' בונים כמ"ש ורב שלום בניך בוניך שעוסקים בבנינו ש"ע כו' והענין הוא כידוע שהחכמה הוא בחי' ממוצע בין עצמות אא"ס לנאצלים ובין האצילות לבריאה וכן מבריאה ליצירה עד עולם העשי' שנאמר כולם בחכמה עשית כי אין התלבשות אא"ס אלא בחכמה דוקא כידוע וביאור הדברים הנה ידוע דהחכמה נק 'כח מ"ה להיות שהחכמה מאין תמצא ולפי ששרש החכמה בבחי' אין ע"כ ראשית גלוי אא"ס בחכמה דוקא וזהו בראשית ברא בחוכמתא ובכל עולם לפי ערכו ראשית הגלוי אור הוא בחכמה וע"כ נק' ממוצע להיות שרשה בבחי' אין ונמצאת בבחי' יש כמ"ש מאין תמצא שזהו מאין ליש משא"כ שאר הספי' הן בבחי' יש מיש כו' ולפ"ז עיקר ומקור התהוות כל מציאת עולם הוא מבחי' היש דחכמה כאשר כבר נמצאת מבחי' אין ונק' חצוניות חכמה שנמשך במדות כו' אבל שרש החכמה שבתורה הוא מבחי' פנימית חכמה בכל עולם לפי ערכו דהיינו מבחי' האין דחכמה שלא נמשך למטה רק בא בהתלבשות לברר לבחי' נוגה שיש בכל עולם מסיבת השבירה כו' לפי שבפנימית חכמה לא היה נפילה ושבירה כלל וכמ"ש ימותו ולא בחכמה כו' (והוא הנק' עה"ח שלמעלה מעה"ד שבא בהתלבשות לברר לעה"ד כו') וזהו שאמר בזוהר בכמה דוכתי דאורייתא מח"ע נפקת בכל עולם לפי מה שהוא היינו בפנימית חכמה דוקא וכידוע שהתורה באה בהתלבשות בד' עולמות דאבי"ע תורה דאצילות היינו בפנימית חכמה דאצילות ותורה דבריאה בפנימית חכמה דבריאה וכן תורה דיצירה עד תורה הנגלית לנו בעשי' בפנימית חכמה שבמל' דמל' דעשי' שנק' תורה דעשי' וכך הוא עד רום המעלות עד חכמה הקדומה דא"ק ולמעלה בעצמות א"ס ב"ה שהיא בבחי' חכמתו העצמות ממש דלתבונתו אין מספר וע"ז אמר ואהי' אצלו ממש כו' שהתורה קדמה לעולם כו' ונק' משל הקדמוני כו' רק שהתורה ירדה מעצמותו למטה בהתלבשות בכל עולם לפי מה שהוא להאיר בבחי' חכמה שבאותו עולם דוקא לפי שבחכמה ראשית גילוי אור א"ס שבאותו עולם וזהו דאסתכל באורייתא בתורה דבריאה וברא עלמא וכן האציל בבחי' תורה דאצילות כו' דהיינו שהתורה היא בחי' ממוצע בכל עולם בין עצמו' אור א"ס להיות על ידה דוקא הארת אורו העצמי באותו עולם בכל פרטי המדרגות שבו שיהי' להם קיום ותוס' אור חדש וא"ל לא הי' להם קיו' כלל עד תורה דעשי' שהיא בפנימית חכמה דמל' דמל' דעשי' היא בחי' ממוצע שעל ידה יאיר אור א"ס בכל פרטי המדרגות דע"ס דמל' דמל' דשעי' להיות תוס' אור וחיות בכל עולם העשי' עד השפעת דצח"ם הגשמיים וזהו אם לא בריתי כו' חוקות שמים כו' וכן ואשים דברי בפיך לנטוע שמים כו' ואין העולם מתקיים אלא בהבל תשב"ר כו' ות"ח נק' בונים כנ"ל לפי שכל דבור דתורה דעשי' הנגלית לנו הוא פנימית המקור לכל התהוות כך הנמצאים בבחי' חכמה שבמל' דעשי' מטעם הנ"ל שהיא בחי' ממוצע והן הנה כל אותיות התורה שבכתב ושבע"פ שמדברים בכל מיני פרטי הנמצאים דצח"ם שבעולם העשי' כמו כל דיני הלכות או"ה וטומאה וטהרה כו' זאת התורה עיקר ומקור שרש חיותם למעלה וזהו שת"ח עוסקים בבנינו של עולם כשמדברים בד"ת שהיא אמיתית שרש ומקור למקור וחיות כל הנמצאים גם בכל פרטי חלקי דצ"ח כהמות וחיות ועופות למיניהם שהתורה מדברת בהם להבדיל בין טמא לטהור וכן בכל חלקי הצומח שהתורה מדברת בהם אפי' דבור ואות א' זהו שרש ומקור לבחי' החכמה שמהווה