יג, ב

אותם שעל ידה יתלבש כח האלקי בחכמה שנק' בחי' ממוצע בכלל וכן בכל פרט ופרט שהחכמה מתפשטת בכל פרט כמ"ש כולם בחכמה עשית כו' הכל ע"י חכמה שבתורה דוקא וד"ל ואחר שחכמה שבתורה הוא בחי ממוצע בכל עולם בין אור א"ס ובין בחי' החכמה שבאותו עולם בכלל ובפרט ע"כ מצות ת"ת באה בתמידות דוקא בשבתך בביתך ובלכתך כו' לפי שאף רגע א' בלא תורה אין בחי' ממוצע להמשיך מבחי' פנימית אור א"ס לאבי"ע בכלל ופרט וזהו ודברת בם כו' שת"ת כנגד כל המצות לפי שרבוי הכלים דרמ"ח מ"ע א"א להיות כ"א ע"י מצות ת"ת תחלה להיות שבהמשכת אור א"ס בחכמה שבתורה הרי יש ממוצע שהוא העיקר והשרש גם בפנימית היינו שהוא עיקר ומקור גם לכל הברורים שבעה"ד טו"ר ע"י המצות בכל פרטי היחודים שנע שה ע"י כל מצוה כי התורה הוא בחי' ממוצע בין פנימית ועצמות א"ס ב"ה לחבר ולקשר פנימית שלו במעשה המצות וא"ל אין מי שיחבר ויקשר אור עצמותו במעשה המצות וד"ל וזהו כי נר מצוה ותורה אור שאחר אור דתורה יועיל רבוי הכלים דנר מצוה להמשיך אור א"ס בנר מצוה בכל פרט ופרט ונר בלא אור אינו מאיר כלל ולכך מצות ת"ת בדבור דוקא כמ"ש ודברת בם לפי שבדבור יש כח המביא וממשיך מעומק הנעלם לגלוי והוא מפנימי' אור א"ס שבפנימית חכמה שבתורה שיבא לידי גלוי להיות מקור לעולמות כו' ולכך אין העולם מתקיים אלא בהבל קול התינוק כשאומר פרשה ופסוק א' בתנ"ך אעפ"י שאין לו מחשבה וכונה כלל כו' רק כשהוא הבל שאין בו חטא לבד כי בחי' הממוצע הוא הקול והדבור דתורה דוקא להביא מן ההעלם לגלוי ולכך בעון בטול תורה לבד חרב בהמ"ק וכמ"ש על מה אבדה הארץ על עזבם כו' וד"ל והנה בפ' שמע הזכיר ג' דברים והן מח' דבור ומעשה כי המצות ניתנו בבחי' המעשה דוקא והדבור אינו רק בחי' ממוצע בין העצמות למקבלים ותחלה א' שמע ואהבת דשמיעה בבינה שהוא מחשבה ואהבת בלב ואח"כ בדבור דד"ת להיות ממוצע לחבר אור א"ס במצות ואח"כ המעשה עצמה שהוא לעשות רבוי הכלים לאחדות ה' הפשוטה שהי' תחלה במח' ולב הגם שהמצות במס"נ באחד ובדביקות ואהבה שבלב מ"מ עיקר שלימות הכונה למעלה במעשה בפ"מ דוקא שלזה נתאווה כו' וסוף מעשה דוקא עבמ"ת וזהו שבחר לזכור ב' מצות אלה וקשרתם במצות התפילין וכתבתם במצות המזוזה לפי שהוקשו כל המצות לתפילין שפ' שמע והיה כו' כתובים בדיו וקלף ומניחו בפ"מ בבחי' המעשה דקשירה כו' (ועוד משום שארז"ל כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר בנפשו והיינו מטעם זה שגם שהי' יח"ע בכונה במוח ולב נק' עדות שקר בנפשו אם לא נמצא תפילין בראשו שהוא דוקא נק' עדות להיותו בא במעשה דוקא וכמ"ש בתפילין וראו כל ע"ה כי שם יהוה נק' עליך והוא בתפילין ע"ג הראש דוקא וכמו משל העדות שהוא המגלה הדבר הנעלם מעין כל כך התפילין בראש מגלין לשם הויה הנסתר במוחא ולבא גם שמכוין היטב ומ"מ מצות יחוד אלקו' בק"ש גדולה כמו מצו' תפילין רק שצריך לקרות ק"ש עם תפילין בראשו והפורק עול מ"ע דכונה ביחוד דק"ש ה"ז כפ"י בגופו בקרקפתא דלא מנח תפילין דהיינו הך רק שזה נק' פושע בגופו וזה פושע בנשמתו דכמו שנעוץ תחלתן בסופן כך נעוץ סופן בתחלתן וד"ל) דהיינו מה שהי' בחי' אחדות ה' רק בכונה במוח ולב ובדבור בא במעשה לקשור אותם ביד ובראש ואח"כ במצות מזוזה במעשה הכתב בלבד להניח גם על מזוזות ביתו ע"כ ב' מצות האלה הן כללות כל המצות מעשיות שהן רבוי הכלים אבל אין להם קיום כ"א ע"י הממוצע שהוא הדבור דמצות ת"ת והיינו ודברת בם כו' שקדם לוקשרתם ודבור דד"ת אינו מועיל להיות בחי'