יד, ג

נעשה אדם בצלמנו כדמותנו כו' והוא לפי שע"י רמ"ח מ"ע נעשה ונמשך בחי' רמ"ח אברים דמלכא שהוא בחי' סובב שזהו פי' עליון כו' וד"ל ולכ"ז הוא עיקר הטעם שנאמר במצות לעשות אותם בארץ דוקא כדי שיהי' נק' אדם בצלמנו כדמותנו כו' וכאשר יבוער הרע מן הארץ לגמרי וגם יהיו נכללים בה כל האורות העליונים כנ"ל ע"י המצות אזי יוכל להיות ומלאה הארץ דעה את ה' עד שגם הארץ תתמלאה בבחי' דעה והרגשה בבחי' כלי מבחי' סובב כ"ע כו' משא"כ עכשיו שאינו אלא ענין הכנה בלבד לעתיד כידוע והוא מטעם זה וד"ל וזהו וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים כו' כי הנה ארז"ל היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם כו' פי' היום לעשותם דוקא ע"י המצות דהנה כתיב בטח בה' כו' שכן ארץ ורעה אמונה פי' שצריך לפרנס את האמונה מלשון רועה הזן ומפרנס וענין זאת הפרנסה לנפש הוא להמשיך עליו בחי' סוכ"ע ע"י רמ"ח מ"ע שהן רמ"ח המשכו' מבחי' סובב דוקא שנק' הוי' כנ"ל (או ע"י בחי' ההתבוננות בקריאת שמע) ואז נשלמת בחי' האמונ' הנ"ל בהארה שלימ' וזהו ורעה אמונה ע"י ועשה טוב דרמ"ח מ"ע והיינו ג"כ ענין היום לעשותם ואמנם דרך ג' קוין הוא נמשך ונעשה והוא ע"י תורה ועבודה וג"ח תורה הוא בחי' הקריאה והמשכה מלמעלה למטה וג"ח זו צדקה להחיו' רוח שפלים כמ"כ למעלה נמשך עי"ז מבחי' סוכ"ע המשכ' מלמעלה למטה ג"כ להחיות רוח שפלים מאין ליש לכל העולמות כידוע ועבודה הן הקרבנות שהוא בחי' עלי' והסתלקות ברשפי אש שלמעלה שע"ג המזבח ממטה למעלה וגם התפלה שכנגד הקרבן ג"כ עד"ז נתקן והוא ענין פסד"ז ויוצר אור כו' שהוא להגדיל התפעלות רשפי אש התשוקה ועקרו בפסוק ואהבת את ה' בכל לבבך בשני יצרך לאהפכא חשוכא לנהורא כמ"ש מי לי בשמים כו' כלה שארי כו' ובכל נפשך לקשר מחשבה במחשבה כו' וזה שא' וידעת היום דוקא כי פי' וידעת הוא ע"ד הנ"ל ע"פ ומלאה הארץ דעה את ה' כו' דהיינו שיהי' בחי' סוכ"ע בבחי' הדעת וההרגשה והגם שכבר נאמר אתה הראת לדעת כו' זהו אינו אלא בבחי' ממכ"ע כנ"ל שע"ז יתכן בחי' הדעת אבל עתה הדעת הוא שיהי' גם בחי' סובב בא בבחי' הדעת והוא ע"י תורה ומצות מעשיות מטעם הנ"ל והיינו כי יהוה הוא האלהים כו ומ"ש