יד, ד

היום דוקא להיות כי בעוה"ב לא יועיל המעשה אלא דוקא בעוה"ז וכאמרו ולמחר לקבל שכרם כו' והטעם הוא לפי שעוה"ב הוא בחי' ממכ"ע בבחי' פרצוף מפני היותו בא ונמשך ממדרגה למדרגה ומעילה לעילה ע"י צמצומים כמ"ש להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו וע"כ כבר כל דבר על מקומו הוא בא וא"א לו להשתנות כמו בציור אברי האדם שכבר כאו"א יש לו מקום בפ"ע ולכך אין התשובה רק בעוה"ז אבל בעוה"ב יכול להיות שיהי' מקושר תמיד במחשבתו ודבוריו אשר היו שלא לה' בעוה"ז ולא יוכל לנטות מהם כלל כמו עד"מ מי שהוא טעון בשק וקשור למעלה בחבל רק ע"י כף הקלע הוא שיצא ממאסרו בהיות שענין כף הקלע הוא שיזרקוהו כמו בקלע והוא עד"מ כמו שרוצין להזיז דבר ממקומו יניעוהו בזריקה באויר אנה ואנה כענין הזורה וכיוצא כך יניעוהו לרוח האדם בכף הקלע עד שמחמת זה יותר הקשר שנקשר בו ויצא ממאסרו אבל בעוה"ז מועיל התשובה להפוך מחשוכא מן הקצה לקצה מפני בחי' המקיף ששורה בו כמו ענין והקדוש בשמים ובארץ וכנ"ל וכמ"ש במ"א וד"ל וזהו היום דוקא כי היום בעוה"ז יש בחי' המקיף שיכול המעשה של המצות ומע"ט להועיל להיות עי"ז ורעה אמונה הנ"ל ולא בעוה"ב מטעם הנ"ל וד"ל וזהו ג"כ פי' והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום היום דוקא כי בחי' ממכ"ע הוא בחי' השתלשלות מעילה לעילה ג"ע עליון ותחתון ועוה"ז וה"ז כמשל ראש ולב ורגל ויש הרבה שנויי' מפני שנוי טבעי האברים כו' אבל כדי שיהי' הארת בחי' סוכ"ע שלמעלה מבחי' השתלשלות והוא הנק' אנכי מי שאנכי כידוע זהו אינו אלא היום דוקא כי היום לעשותם דוקא ומטעם הנ"ל וד"ל וזהו בשמים ממעל ועל הארץ מתחת פי' בשמים ממעל כמו עד"מ השמים הן עגול כדורי מכל צד כך בחי' סוכ"ע נק' שמים ממעל ועל הארץ מתחת הוא בבחי' ממכ"ע וכמ"ש השמים כסאי והארץ הדום רגלי בשניהם הוא אין עוד פי' כמו עד"מ הדבור בעודינו במחשבת שכלו שבטל ונכלל בשכלו ואינו נפרד ממנו כך בדבר ה' שמים נעשו כו' כידוע שהוא בחי' ממלא אין הדבור יוצא בבחי' נפרד חוץ ממנו אלא נכלל בבחי' העצמות וע"כ כמו בשמים ממעל אין עוד כך על הארץ מתחת אין עוד וכענין הנ"ל על מה שאנו אומרים והקדוש בשמים ובארץ כו' וד"ל:

סליק פתח השער