ב, א

פנים ואחור כו' שהרי המזרח נק' קדם והמערב אחור כנ"ל והענין יובן ע"ד דוגמא מהשפעת אור שכל שיורד ונמשך בריבוי ירידות והעלמות שונות כנ"ל הנה ודאי בהכרח שימצא בו בחי' פנימי' וחיצוניו' הנק' אחוריי' כו' וכמו שאנו רואים ברוב ירידת אור שפע שכל לתלמיד קטן שיש בו נקודת תמצית השכל שאינו רק דבור א' רק שצריך להסבירו לפי קטנות התלמיד ברוב דברים מלובשי' בעניני' שונים שכל מה שמרבה בדברים אינו אלא בחי' חיצוניות וטפל לגבי עיקר נקודת השכל הגם שבלעדי ריבוי הדברי' לא יבין התלמיד לנקוד' השכל מ"מ לגבי הגדול א"צ לכ"ז ונק' טפל ואחוריי' לנקודת השכל שנק' פנימי' ואחוריי' וחיצוניו' דהיינו מה שהוא לנקודת ותמצית הסברא ושכל נק' פנימי' ומה שמרבה בהסבר דברי' להוריד בפרטי ענינים הם הנק' טפל ואחורי' אע"פ שיחסר הבנת נקודת השכל בלעדם מ"מ נק' טפל וחיצוניו' מאחר שאינם רק בשביל הבנת נקודת ותמצי' השכל וזהו משל להבין מזה ענין מזרח ומערב שנק' קדם ואחור כנ"ל שהוא הנק' בחי' אורך שיש בו תחלה וסוף שהתחלה הוא תמצית נקודת השפע כמו שיוצא מן המשפיע וסוף הוא בירידת אור השפע למקבל להקטינו ברוב העלמות ענינים טפלים שנק' חיצוניו' ואחוריי' כנ"ל וד"ל אבל בחי' הרוחב הכל הוא בעצם אור השפע דמשפיע עצמו מיד שיצא נקודת השכל ותמציתו מתפשט באותו האופן כמו שהוא במקומו בלי הורדת השכל כלל לכמה חלקים רבים בפרטי סברות רבות לימין ולשמאל כמו להטות נקוד' השכל לזכות וחסד בכמה טעמי' וסברות רבות וכן לשמאל להטות הנקודה לדון לחוב ולדין וכמו מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור שכ"ז נק' פנים כו' פנים מסבירות לימין לחסד לטהר ופנים מסבירות לטמא כו' וזהו הנק' רוחב שמתפשט לימין ושמאל כצדדי הנהר שמתרחב כנ"ל והיינו ענין דרום וצפון שמקבלי' מן המזרח שהוא הנקודה ומשם יוכל להבין ולהטות לחו"ג כב"ש וב"ה שמעו דבר א' ואלו מטים כלפי חסד ואלו מטים כלפי דין והכל בטוב טעם ופנים מסבירות כנ"ל בענין ב' נטיות דחו"ג שבחכ' וזהו יש בכל שפע שכל וחכמ' שאותן הדברים הן המדברים בגופו של שכל עצמו ולא בחיצוניו' וטפל שבו שאינו רק להבין השכל על ידם כנ"ל שנקרא אורך אלא בפנימי' השכל דוקא יוכל זה להבין אותו להטות לחסד וזה יבינו להטות לדין כמו שנראה בחוש שמן שכל א' יהופך לדון ממנו לב' הפכי' דחו"ג עד שיהיה הדבר שקול ויצטרכו למכריע כו' וריחוק הקצוות מימין לשמאל זהו כריחוק מדרום לצפון כו' וד"ל ועוד יוכל להיות בחי' חו"ג בדיעה אחת דוקא והוא כמו בשכל של חסד כשעומד לנגד הסותר המנגדו לתרץ לו כל קושיות או לתקן כל טעות ושכל זר המחשיך אור האמת זהו הנק' גבורה שבחסד והוא קו השמאל שבימין והכל א' ויוצאים שניהם מעיקר הנקוד' אלא שזה מאיר אור האמת כמו שהוא בבחי' היושר של חסד וקו השמאל הוא המרחיק כל מנגדו וכל טעות ושקר כו' אמנם עיקר ענין קו השמאל הוא מה שיכול לנטות מן הנקודה להיפך מן קו הימין רק שמסתעף הימנו מה שיכול לנטות מן הדברים מנקודת האמת לדרך זר להקשות קושיו' המסתירים האמת שנק' גבורות קשות שהן בחי' העלמות והסתר על אמיתת השפע כו' כידוע וד"ל:

(ד) ונמצא מובן מכ"ז שיש יתרון מעלה באורך מברוחב במה שעיקר הנקודה כמו שהיא