ב, ב

במשפיע יורד אל המקבל בלי נטית לימין ושמאל שאעפ"י שאין בה רוחב כלל ומאוד הורדה בירידת והשפל' בלבושי' וחיצוניו' דחיצוניות מ"מ זהו המעלה שעכ"פ לא יצאה חוץ לנקודת האמת משא"כ ברוחב דימין ושמאל יכול לצאת חוץ מנקודת האמת לחסד או לדין ביתר מכפי המדה (שא' מהן אינו אמת שכל א' מנגד לחבירו כו') אע"פ שהרוחב הכל בפנימי' השפע כנ"ל וכמו לא תסור ימין ושמאל כו' שלא יוסיפו בתוס' בחסד שנק' ימין ולא יגרעו בדין שבקו השמאל וגם שהתפשטות ימין בא בגדר והתפשטות שמאל בא בגדר מ"מ יצאו מעצם הנקודה שבמזרח להלאה לימין ולשמאל משא"כ בחי' האורך שהולך ביושר מנקודה שבמזרח אל המערב כנ"ל וד"ל ויש יתרון מעלה ברוחב מבאורך במה שהרוחב הכל הוא בעצם פנימי' השפע הוא שמתרחב במקומו לימין ושמאל כנ"ל ולא שיורד ונשפל בלבושים והעלמות חיצוניות ואחוריי' כו' משא"כ האורך שהולך ונשפל בדברי' טפלים שלא מן העיקר דנקודה כלל וע"כ מובן ממילא שתחלה נעשה אורך במזרח ומערב שהוא נקודת השפע שבמזרח שנמשך באורך למערב ואח"כ נעשה הרוחב לימין ושמאל שהרי המזרח נק' קדם והמערב אחור ואח"כ דרום וצפון (או להיפך שמנקודה דמזרח נעשה תחלה התפשטות הרוחב דו"צ ואח"כ נמשך ממנו האורך למערב וכמו תמונת אות הד' שהרוחב שבו נעשה תחלה ואח"כ האורך אמנם עיקר הרוחב הוא בימין ושמאל והוא כתמונת אות החית כו') ויהיה איך שיהי' המזרח שנק' קדם ממנו מתחיל ברוחב ואורך ע"כ נק' קדם וד"ל אך הנה בחי' מעלה ומטה הוא העולה על הכל ע"כ הוא עיקר בחי' המקום כנ"ל כי הנה כל בחי' אורך ורוחב הנ"ל אינו רק בבחי' אור השפע כאשר יוצא מן המשפיע שתחלתו רק נקוד' ומתפשט באורך ורוחב אח"כ כנ"ל אבל בחי' מעלה ומטה היינו כמו שהשפע במשפיע עצמו בבחי' מעלה מעלה ומוכן לבא ולמשך למטה מטה במקבל כמו שהוא בעצמו' המשפיע בלי שיומשך תחלה בבחי' נקודה פנימי' ולהתפשט אח"כ באורך ורוחב הנ"ל אלא כמו שהוא למעל' תבא למט' זהו הנק' מעל' ומט' שהוא העיקר והעצם שבו כולל כל מה שצריך להיות הילוך אור השפע מן המשפיע אל המקבל דרך צמצום כנקודה וקו ושטח שזהו אורך דמזרח ומערב ורוחב דצו"ד הנ"ל כי כל בחי' אורך ורוחב הנ"ל היינו רק באופן הילוך אור השפע לבד שנק' תחלה וסוף בבחי' אורך פנימי' וחיצוני' ואח"כ ברוחב מתפשט לימין ושמאל אבל הכולל הכל הוא רק עצם השפע דמשפיע עצמו שתבא במקבל כמו שהיא בעצם המשפיע רק כאשר צריך לצאת מהעלם עצמו' המשפיע יהי' אופן ההילוך וההמשכה בדרך אורך ורוחב שהוא דרך נקודה וקו ושטח נקודה במזרח וקו באורך ממזרח למערב ושטח ברוחב דימין ושמאל שזהו ג' אותיות דיו"ד וי"ו דלי"ת יו"ד נקודה וי"ו קו ד' שטח והדלית תמונתו באורך ורוחב אך הרוחב היינו כמו שהוא מתפשט עדיין בתחלת השפע דמשפיע שהוא בחי' קדם דמזרח הנ"ל אבל אין בו ימין ושמאל שהוא דו"צ כלל רק קו א' ברוחב מימין לשמאל וכן הקו האורך שבדלית הוא בצד הימין שבו שאינו בא ונמשך מאמצעית נקודת השפע כאות הוי"ו אך אינו אלא מורה ירידת השפע מן המשפיע למקבל בכלל וכן הרוחב שבקו העליון בכללות ההתפשטו' מימין לשמאל ואין זה אלא רק אורך ורוחב בכלל אבל עיקר גלוי אורך ורוחב שנק' בשם שטח מרובע הוא כאשר מן הקו הרוחב נמשך מב' צדדיו קו באורך לימין ושמאל שב' הקוין הללו שמב' הצדדי' של רוחב נק'