ב, ג

ימין ושמאל ממש כתמונת אות החי"ת שב' הקוין שלו מימין ושמאל יוצאים מהקו העליון שבו הנק' רוחב שאז הקוין הללו שנק' ימין ושמאל בבחי' התפשטות והמשכה לכל צד הן ג"כ הנק' אורך להתמשך למט' כלפי מערב שאז נק' שטח מרובע שהוא עיקר שם מקו' שטחי בד' סטרין כאות מ"ם המרובע ולזה יש בזה דיעו' חלוקו' שי"א שבחי' מעלה ומטה למעלה מבחי' התפשטו' דאורך ורוחב כלל כנ"ל כי רק עד שתבא העצם של השפע למטה מתפשט באמצעי' ההילוך לאורך ורוחב בימין ושמאל ממש שהן ד' סטרין ע"כ מעלה ומטה הוא העיקר הכללי שזהו כמו המשפיע כאשר לא נודע שפעו עדיין בצרופי אותיות בדברי' שאין בזה בחי' פנימי' וחיצוני' כלל ולא ימין ושמאל זהו הנק' מעלה ואותו עצם השפע הוא שבא במקבל ה"ז בחי' מטה שמקבל ממעלה כמו שהוא למעל' מהתפשטו' ד' סטרין רק שאח"כ מתפשט לד' סטרין בדרך נקודה קו ושטח כנ"ל וע"כ מעלה ומטה עולה על הכל במה שאין באורך ורוחב כלל וזהו כמו ענין אות החי"ת שמורה מעלה ומטה כמו שהוא שהן ז' רקיעים וארץ שמקבל הארץ ממרחב דשמים עצמן כו' כמו תלמיד המקבל כל עצם השפע דמשפיע בלי העלם והילוך דרך נקוד' וקו ושטח וכו' (וזהו מ"ד שמים וארץ כא' נבראו כנ"ל וד"ל) שזה הי' במשפיע תחלה טרם שמשפיע שמובן מזה שבחי' מטה יצא כא' עם בחי' מעלה (כמו הגג והקרקע ששטחן שוה ממש) וי"א בהיפוך שמעלה ומטה הן היות' אחרונים כי מאחר שנתפשט לד' סטרין ממש כשטח המרובע כנ"ל אזי ממילא בא בחי' מעלה ומטה כמשל הבית שמוקף ד' מחיצות מזרח ומערב צפו"ד שנק' שטח מרובע אז הקרקע והגג ממילא נעשי' והיינו שלפעמים נק' מעלה ומטה בבחי' נו"ה שזהו רק גלוי כלות השפע מן המשפיע במקבל דהיינו לאחר שנתפשט לד' סטרין דוקא אזי אינו חסר רק שיומשך זה האורך ורוחב במקבל מלמעלה למטה עד"מ שפע שכל שכבר מוכן בבחי' רוחב ימין ושמאל ובאורך דבחי' פנימי' וחיצוני' יורד ומתקבל במקבל והיינו כאות החי"ת שמורה בחי' מעלה ומטה כנ"ל אבל אות הד' שמורה רק רוחב ואורך כללי היינו כמו שמבואר למעלה בבחי' מעלה ומטה לפי דיעה הא' וד"ל:

(ה) ואמנם הנה שני הדיעות אמת רק שיש הפרש בין עצם השפע דמשפיע כשבא מלמעל' למטה כמו שהוא בעצמו ממש שלא ע"י התפשטו' דאורך ורוחב אז בחי' מעלה ומטה למעלה מבחי' מקום ושטח לגמרי וכמו הנה מקום אתי כו' אבל כאשר השפע דמשפי' הולך ואור מן המיצר והצמצום למרחב בגדר מקום ודאי גם בחי' המעלה ומטה בגדר וגבול כפי אופן השטח דאורך ורוחב כמו הגג שאינו אלא לפי מדת השטח המרובע וכ"ש הקרקע שנגבל ממילא וזהו עיקר ענין ששה קצוות שהן באין כולן בבחי' גדר וגבול ואז אחר שנתפשט בד' סטרין בגדר מקום ושטח מרובע נמשך בחי' מעלה ומטה כדיעה האחרונה הנ"ל בגדר וגבול ואמנם בחי' מעלה ומטה כמו שהוא בלתי גבול הוא שבא בגדר והמשכ' ע"י גבול דשטח באורך ורוחב ושניהם אמת וזהו כמו צורת אות החי"ת שבא בחי' מעל' דמשפי' ג' הקוין לגדר ומדה כו' וכן באות הד' בא הרוחב והאורך לגדר ומדה אבל אין האורך רק מצד הימין ופתוח למטה ובצפון שאין בזה מעלה ומטה במדה רק האורך ורוחב כמו שנמשך מן המשפיע משא"כ בחי"ת שהן ג' קוין א' רוחב וב' אורך לימין ושמאל שנמשכי' מבחי' מעלה הנק' משפיע בגדר ומדה ותחתיו פתוח לקבל מג' הקוין שלזה נקרא המלכות פתח שמקבל מחי"ת שהיא כצורת הפתח וד"לף ובכ"ז יובן