ב, ד

הדוגמא למעלה בבחי' ששה קצוות הרוחניי' שנק' מקום למעלה כמו הנה מקום אתי כו' דהנה לפי כל הנ"ל מובן בו"ק גשמיי' שתחלה נמשך בחי' מעל' ומטה שהוא עצם דמשפיע ומקבל ומהם נמשך בחי' אורך שהוא מזרח ומערב וכך למעלה בו"ק הרוחניי' הרי בחי' מזרח ומערב שנק' קדם ואחור נבראו מן המעלה ומטה שהן שמים וארץ שע"ז מורה אות החי"ת דאחד ז' רקיעי' וארץ ומן בחי' האורך דמזרח ומערב נמשך הרוחב דימין ושמאל העליון שהוא צפון ודרום והיא אות הדליטת דאחד שהן ד' סטרי עלמא כידוע שציור אות הד' כולל אורך ורוחב דד' סטרי עלמא ולכך צריך להאריך בד' של אחד דוקא לפי שכל הד' סטרי' כלולים יחד בסוף הכל שהוא השטח שבארץ שכולל ד' סטרין והוא בחי' מטה ממש שנעוץ תחלתן בסופן והוא בחי' מעלה שקדם להכל גם לקדם דמזרח כמובן מכל הנ"ל (לפי דיעה הא') וזה שארז"ל תמליכהו בשמים וארץ ובד' רוחות העולם פי' תחלה תמליכהו בשמים ובארץ שהוא ז' רקיעים וארץ שמורה אות החי"ת והוא בחי' מעלה ומטה (בשני האופנים אם בתחלה כמו שהוא בעצם בלתי מדה וגבול או בסוף כשבא בגבול כנ"ל) ואח"כ בד' רוחות העולם שהוא בחי' התפשטות דאורך ורוחב שבמזרח ומערב צפו"ד שהוא סוף הכל כנ"ל וד"ל אך הנה מ"ש לשון תמליכהו בשמים וארץ כו' הנה זהו בחי' ירידה והמשכה מעצמות אא"ס שלמעלה מבחי' מקור לו"ק מעלה ומטה כו' (ואע"פ שנזכר לשון מעלה ומטה גם בעצמות אא"ס שהוא למעלה מעלה עד אין שעור ולמטה מטה עד אין תכלית כידוע היינו בחי' עומק רום ועומק תחת שהוא בלתי מוגבל כלל כמו שמים לרום וארץ לעומק כו' והיינו תמליכהו ממקורא דכולא שבלי גבול למעלה ולמטה שיבא ויומשך להיות בבחי' מקור לו"ק הבא בגדר וגבול דמעלה ומטה כו' והיינו ברוך המקום פי' ממקומו העצמי כמו ברוך כבוד ה' ממקומו וכמ"ש הנה מקום אתי שבבחי' א"ס כו' להיות נק' אלופו ש"ע באבי"ע וזהו שארז"ל הוא מקומו ש"ע להיות בחי' מקור לעולם דאצי' ובריאה כו' עד שמים וארץ וד' רוחות העולם השפל ואין העולם מקומו כו' וד"ל) וזהו ל' תמליכהו כמלך שיושב על הכסא כו' והיינו כמו בחי' מרכב' דפני ארי' ופני שור שהן חו"ג ופני נשר בחינות ת"ת כו' ועל הכסא דמות כמראה אדם כו' ויש ב' מיני אדם א' בבחי' המרכבה עצמה והוא בחי' פני אדם לארבעתן כמו שבד' מחנו' שכינה למטה ג"כ והוא בא בבחי' פנים ואחור וימין ושמאל כו' שהוא קדם ואחור דמזרח ומערב וחו"ג דדו"צ כנ"ל אבל בחי' אדם שעל הכסא הוא שרש ועיקר הכל שהוא רק בחי' מעלה ומטה הכולל לד' סטרין כנ"ל שהוא כמו אות וי"ו ויו"ד בראשו כו' וד"ל (אבל למעלה מבחי' אדם מ"ה וב"ן היינו מה שלמעלה מבחי' משפיע ומקבל לגמרי והוא מבחי' עצמות אא"ס כמו שהוא למעלה מן החכמ' דאדם אז הוא למעלה מהיות מקור להתחלקות הקוין דו"ק גם בבחינת מעלה ומטה וכנ"ל בענין אור וחשך שהיו משתמשים בערבובי' ע"כ גם שמים וארץ כא' כלולים יחד במאמ' דבראשי' קודם שנמשך מאין ליש בגלוי גמור בחילוק חו"ג דחכ' כי' כנ"ל בענין ויבדל כו' וד"ל) וזהו פי' תיבות אחד האלף הוא בחינות אור גלוי החכמה מאין דכתר שנקרא אולפנא להיות מקור לו"ק דמעלה ומטה וד' סטרין והוא הנק' אלופו של עולם כנ"ל והיינו אלופו של חי"ת וד' שנק' עולם שהחי"ת הוא בחינת מעלה ומטה ז' רקיעים וארץ והד' הוא ד' סטרין כנ"ל וזהו אחד א"ח ד' א' דחכמ' מאיר בחי"ת שהוא ציור