ג, ב

ק"ק ועכ"ז אינו נתפס שם כמו השמים כסאי כו' וכאשר הי' כן באמת שצמצם שכינתו בהיכל ק"ק בבהמ"ק ראשון ושני כו' אלא צריך לומר דה"ק השמים כסאי כו' לשכון בתחתונים בדרך ירידה ודילוג הערך ממקומה העצמי שבלתי גבול להיות אלופו ש"ע כו' אבל שיהי' משכן אור עצמותו ממש כמו שהוא בלי גבול ושיעור למעלה ולמטה כו' איזה בית אשר תבנו לי לי ממש כענין נתאוה להיות לו ממש דירה בתחתונים כו' ואי זה מקום מנוחתי העצמי כו' שגם שה"ש לא יכלכלוהו כו' אך מ"מ בהיכל ק"ק היה שורה כל בחי' מוה"ע היינו כמו שהוא בבחי' מקומו העצמי כענין ברוך ה' ממקומו כו' הלכך גם עכשיו אין לו בעולמו רק ד"א של הלכה במקום ארון ולוחות שבהיכל ק"ק שנק' מקומו ממש ובזה לא יפלא כלל על ענין מקום ארון שלא היה מן המדה היינו גם בהיותו במקום ומדה ונתפש שם אינו נתפס במקום זה כלל וכלל משום דבארון ולוחות היה שורה מבחי' עצמות אור הא"ס להיות לו דירה שם כמו במקום מנוחתו העצמו' ממש כנ"ל ששם אין זה ב' הפכים כלל וכלל דגם שבשמים וארץ נתפס ואינו נתפס מ"מ זהו נראה כדבר והיפוכו משום שבא האור הזה דרך דלוג עכ"פ ועכ"ז אע"פ שנתפס אינו נתפס דלמדת"ב גם בהיותו נק' אלופו ש"ע מאחר שגם שם מופלא הוא עד שגם בהיותו מקור לעולם אין העולם מקומו אין זה חידו' כלל מצד עצמו מה דלמדת"ב כלל ומה שיורד ונתפס אע"פ שהן ב' הפכים לגבי התחתונים אך עכ"ז הרי העולם הוא בגדר גבול ומקום עכ"פ היפוך האור דא"ס הבלתי בע"ג כו' אבל מה שהארון אינו מן המדה זהו יותר פלא הרב' כי גם בחי' הגבול ומדה דארון הי' בבחינות בב"ג להיות נתפס ואינו נתפס כמוהו אין זה רק מצד שכינת אור עצמותו ממש בארון וד"ל ונמצא מובן מכל זה שיש כאן ב' מדרגות הא' איך שמפלא נעשה אלופו ש"ע כמאמ' דהוא מקומו ש"ע כו' ואיהו תפיס כו' וכענין השמים כסאי כו' כנ"ל והב' איך שמבחי' עצמות אא"ס ממש כמו שהוא שמקומו ויבא למטה בבחי' גבול ומדה במקום כמו היכל ק"ק ואז גם בחי' הגבול הוא בא בבחי' ומדרג' הבלתי בע"ג כמו הארון שאינו מן המדה ומ"מ נתפס שם וז"ש איזה בית אשר תבנו לי ממש כו' וב' מדרגות אלו יובן בתוס' ביאור עפ"י הנ"ל בהפרש שבין מעלה ומטה כמו שהוא בעצם שכל מרחב העצמות שבמשפיע תחלה נמשך למקבל שלא ע"י צמצום דאורך ורוחב דמזרח ומערב צו"ד כלל שזהו כמו ענין השמים כסאי והארץ הדום רגלי שהן בחי' מעלה ומטה בכללות אור השפע מן המשפיע אל המקבל שלא ע"י ד' סטרין מזרח ומערב כו' ואח"כ נק' אלופו של עולם בבחינות ו"ק ממש להיות נתפס שם ואינו נתפס כנ"ל והוא מה שבלתי בע"ג נתפס בגבול עכ"פ כמו חי"ת ד' כנ"ל והמדרגה הב' היינו למעלה מזה והוא למעלה מבחינות משפיע ומקבל בבחינות מעלה ומטה אלא מה שבעצמותו הוא למעלה עד אין שיעור שנק' עמ"ר ולמטה כו' ולד' סטרין בלתי גבול כלל כנ"ל אין יזה בא להתלבש ולהתצמצם להיות בבחינת אלופו של עולם כלל וכלל אלא כמו שהוא במקומו במקומו העצמי ממש בא ושוכן למטה כמו בהיכל ק"ק שגם הגבול יחשב בלתי בע"ג וכמו שאמר ופרצת ימה כו' וכענין פרזות תשב ירושלים כו' כמו שהשטח המרובע לא היה לא גדר כלל לצפון הוא מתפשט עד אין שעור וגבול כלל וכן לדרום אין לו גבול כלל וכן למזרח ולמערב ששטח כזה שאיננו מוגבל בגדריו לד' סטרין כלל