ד, א

(ח) אך הנה לפ"ז יש להבין דודאי ענין הו"ק דיח"ת באורך ורוחב בימין ושמאל שוה ממש ליח"ע בו"ק דאצי' כי מאחר שהשפע נמשך מו"ק דאצי' לו"ק דבריאה וכמ"ש כגוונא דאינון מתייחדין לעילא אוף הכי ממש אתייחדת לתתא כו' וגם בפרטי כל היחודים כמו בענין יחוד י"ב ג"א כנ"ל כמו באצי' כך הוא בו"ק דבריאה (וכידוע בענין י"ב שבטים שהן בשני מדרגות א' בו"ק דבריאה והן ששה כפולים ועולים באצי' וכמ"ש ששם עלו שבטים שבטי י"ה בו"ק דאצי' וזהו שאמרו השבטים דעולם הבריאה ליעקב שהוא בו"ק דאצי' כשם שאין בלבך אלא אחד שהוא יח"ע כך אין בלבינו בו"ק דבריאה אלא אחד יח"ת שזהו בשכמל"ו כו') וכמ"ש כי עמך מקור חיים בע"ס דאצי' באורך נראה אור בע"ס דמל' בבריאה וא"כ למה אנו מוצאים היפך זה בבהמ"ק ששם היה השכינה במערב דוקא כי היכל ק"ק היה בכותל מערבי ולשם היו משתחווי' דהיינו ממזרח למערב דוקא היפך ענין השתחוואה שלנו עתה למזרח וא"כ נהפך הסדר דימין ושמאל דעתה הדרום נקרא ימין והצפון שמאל לפי שהמזרח נקרא קדם ומשתחוים ועומדים כלפי מזרח שכאשר עומד אדם פניו למזרח צד הדרום לימינו וצפון לשמאלו אבל כאשר הופך פניו למערב ואחוריו למזרח הרי הצפון לימינו והדרום לשמאלו ונהפך מימין לשמאל ומשמאל לימין וא"כ זהו היפך כל ענין הנ"ל בשרש ענין מזרח ומערב שנקרא אורך שהמזרח נקרא קדם וממנו מתחיל תחלת נקודת אור השפע והמערב נקרא אחור שאז דרום לימין וצפון לשמאל ובבהמ"ק שהיה גלוי השכינה במערב נהפוך הוא שהמערב עיקר המקור המשפיע ונקרא המערב קדם ומזרח אחור כאשר עומד פניו למערב כו' ונעשה הצפון לימין ודרום לשמאל וזהו שהי' מצות הקרבן על ירך המזבח צפונה דוקא כו' ולא כן הוא או' צפון וימין אתה בראתם דמשמע שצפון הוא שמאל ודרום ימין וכן בענין המנורה והשולחן היה השולחן בצפון העולם (כמו המזרח נקרא קדם שאז צפון לשמאל והמנורה בדרום העולם וכשמשתחוים למערב שולחן לימינו ומנורה לשמאלו כו') אך הענין הוא כידוע שבירידת אור השפע מן המשפיע אל המקבל יש בזה ב' אופנים א' בשעה שיורד אור השפע מן המשפיע אל המקבל שהעיקר הוא לפי סדר ומעמד המשפיע בימין ושמאל שלו דוקא שידו הימנית עיקר המשפיע כמו פשט בעה"ב את ידו שהעשיר משפיע לעני ביד ימינו כו' וכך יובן למעלה בהיות אור השפע הולך מגבוה לנמוך מו"ק דאצי' ששם העיקר בהיותו משפיע ע"כ נק' אורך ממזרח למערב דוקא כנ"ל וצו"ד הדרום לימין שמשם יתחיל אור החסד דוקא כמ"ש וזרח השמש כו' במזרח ובא השמש במערב הולך אל דרום תחלה כו' וכן ובא לו לקרן דרומי' מזרחית כו' ולכך ד' סטרי עלמא הולכים אחרי בחינת ו"ק דאצי' שמשם מקור החחים והשפע לכל העולמו' דבי"ע והמדרגה הב' היינו כאשר כבר נתקבל אור השפע במקבל השפע שאז נהפך הסדר מימין לשמאל ומשמאל לימין כמו העשיר שמשפיע חסדו לעני גם שנמשך השפע מימין העשיר אבל העני העומד לנגדו לקבל השפע ממנו הרי שמאל העני לנגד ימין העשיר וימין העני לנגד שמאל העשיר (וכן ביחוד זו"נ גשמיים הרי בשעה שמקבלת הנוק' שמאלא לנגד ימין דדכורא כו' וכך הוא ביחוד עליון דזו"נ ימינא ושמאלא דמשפיע לגבי ימין ושמאל דמקבל כמו שמאלו תחת כו' ובינייהו כלה ימין דילה נגד שמאל דדכורה ונעשה ימין שמאל ושמאל ימין) וכמו אותיות