ז, ב

קריאת שמע ואהבת ואח"כ והיו הדברים האלה מצות ת"ת ומ"ש ויחד לבבינו לאהולי"ר כו' הנה כולל בזה ב' פרשיות דק"ש מצות אהבה בפ' שמע ומצות היראה בפ' והי' א"ש שאמר שם לאהבה את ה' אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם כו' והעבודה היא ביראה כו' כמ"ש עבדו את ה' ביראה כו' וכמ"ש ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כ"א ליראה את ה' אלקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך לשמור את מצות ה' ואת חוקותיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך הרי לא שאל כ"א ליראה ונסתעף מן היראה הכל היינו ללכת בכל דרכיו ולאהבה ולעבוד כו' דאע"פ שיראה סוף הכל הרי נעוץ תחלתן בסופן דוקא וכמ"ש סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם כו' והיינו מאמר ריב"ק למה קדמה פ' שמע לוהיה כדי שיקבל עליו עול מ"ש תחל' בפ' שמע הוא מ"ש ליחדך באהבה ואח"כ עול מצות בפ' והיה א"ש ביראה פנימית דוקא שהיא העיקר בעבודה דמצות הוי' ואע"פ שאמר לאהבה את ה' אלקיכם ולעבדו כו' הרי העבוד' היא מאהב' ה"ק לאהבה את ה' כו' ולעבדו בירא' עלאה הפנימית דוקא כמ"ש עבדו את ה' ביראה כו' ומ"ש עבדו את ה' בשמחה שזה דוקא בעובד מאהבה ששמח בשמחה ש"מ כו' שניהם אמת ויובן זה בהקדים ענין א' המבואר במ"א שיש ב' מיני עבד כמ"ש בזהר ובכלל נק' עבד ה' ועבד אלקים והענין יובן עד"מ בעבד גשמי דהנה עיקר ענין העבדו' הוא השירו' והשימוש שישמע לכל אשר יצונו לעשות מה שהוא לתועלת ותיקון דבר הצריך לאדון שאין לפי כבודו לעשות בעצמו כלל וכל חסרון דבר יתקן העבד כמו לתקן חסרון כל אשר בביתו ולכבד הבית ולנקות הכלים וגם לחטוב עצים ולשאוב מים ולערוך שולחן ומטה וכה"ג לתקן מלבושיו וזהו הנק' עבד עני שנשכר בשכר מועט להחיות נפשו מיגיע כפו וטורח עבודתו במלאכות גרועות כאלה כו' ששייכים ומיוחדים לפי ערכו השפל ולאט לשר ונכבד ומכ"ש האדון בעצמו שא"א שיעשה מלאכות כאלה בעצמו והעבד הזה טפל ובטל ולא נתפס למהות ודבר בפ"ע מגודל יראת האדון עליו וכל עבודתו ביראה ועול גמור רק שמצפה לשכרו בעת רצון מהאדון כאשר יוכשר טוב עבודתו לפניו ומאשר יראה קבלת עול עבודתו באמת ובאמונה בבטול כל רצונו אליו כו' ועבד הב' הוא בלא שירות ותיקון דבר שנצרך לו לביתו ולבושיו או לשרתו במאכל ומשק' וכה"ג רק העבודה הזאת הוא הנק' מלאכה שהוא כמו האומנות בכל דבר מלאכה יקרה כאורג וטווה במעשה רוקם וכן חושב מחשבות לעשות בחכמה בזהב וכסף ובאבנים טובות ומרגליות כחרש חכם באבן ועץ לעשות מלאכת מחשבת להפליא לעין כל רואה שזהו מלאכות יקרות ונכבדות ביותר שיוכל האדון להתעשר מהם בהון יקר בורב מאוד וכן העבד שנושא ונותן בכל אשר לו למכור ולקנות כדרך מו"מ או בהשגחת הזריעה וקצירה לכל אשר בשדה ובבית יוסף אצל פוטיפר שהיה מצליח והעשירו עושר גדול וכה"ג אליעזר אצל אברהם שנק' עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו הנה עבד כזה הוא הגורם רוב מעלה וחשיבות בעושר וגדולה לאדון שלו שלא הי' ביד האדון להתעשר בכל אלה ונמצא ע"י העבד קנה שלימות יתירה עד שהוא משלים שלימות האדון ונעשה במקומו ממש כאילו הי' האדון בעצמו עושה הכל להרויח לעצמו בכל עסק מו"מ או העבודה בשדה כנ"ל הנה לזה העבד לא יספיק השכר כלל רק שכרו הוא מאשר אהבת האדון אליו כנפשו ממש ומכבדו כגופו ושמח בו ביותר כמו בבנו שיצא מחלציו ולמעלה מזה והוא עבד שלמעלה מבחי' בן ויובן כל זה בעבודת ה' בדרך קצרה דהנה אנו אומרים אבינו מלכנו בחי' בן ובחי' עבד כמ"ש כי לי בנ"י