ח, ב

(כמשי"ת) וזהו שהק"ש שהיא ד"ת נק' חיי עולם להיותו עולה במוה"ע ממש שהוא מקור כל החיים העליונים דאבי"ע כמ"ש כי עמך מקור חיים כו' והתפלה נק' חיי שעה להיות שאינן רק המשכות מדותיו ית' שנמשך רק להחיות העולמות בע"ג שזהו הנק' חיי שעה בבחי' זמן ומקום כידוע וד"ל:

(יז) והנה להבין בתוס' ביאור בענין הק"ש והתפלה יש להקדים תחלה בתוס' ביאור בענין הכונות שבח"י ברכות דש"ע דהנה ארז"ל מפני מה ישראל צועקין ואינן נענין לפי שכשקוראין אין מכוונין בשם כו' להיות ידוע בד' אותיות דשם הוי' הוא בחי' צמצום והתפשטות שהן י"ה דהוי' כו' ואח"כ וי"ו הוא הילוך השפע מלמעלה למטה וה"א הוא הנמשך במקבל ממש וא"כ כל עיקר ענין שם הוי' הוא בחי' הילוך אור השפע שנמשך מלמעלה למטה וע"כ נק' השם בבחי' כלי לאור וכמ"ש בזהר וע"ח בכללות ד' שמות דע"ב ס"ג דשם ע"ב במילוי יודין הוא בחי' כלי לאור החכמה ושם ס"ג כלי לאור הבינה כו' ואמנם יש ב' מדריגות בזה א' לאחר גלוי אור השפע כנ"ל והב' כמו שהאור דשם הויה הוא בעצמות המאציל עדיין ונק' שם העצם ולא שם הפעולה כמו ושמי הוי' לא כו' או אני הוי' הנאמן בכל מקום וכן הוי' אלקיך וכה"ג שאינו ענין המשכה כלל רק הוא שמו העצם וכן ויאמר הוי' אל משה לאמר כו' שאע"פ ששם הוי' הוא אומר ומשפיע דבר תורה דאורייתא מח"ע נפקת מ"מ שם הוי' זה הוא שם העצם והיינו בחי' ע"ס הכלולי' בעצמות המאציל יו"ד חכמה שבעצמות ה"א בינה שבעצמות דלתבונתו אין מספר וכה"ג וכן וי"ו מדות כו' וכמ"ש לך ה' הגדולה והגבורה כו' ולזה הטעם לפעמים השם הוא בבחי' האור ולא בבחי' כלי דהיינו בבחי' הפנימית שבעצמות וזהו עיקר ענין הכונה שבשם כמו שהוא בעצמות שנק' קדוש ומובדל כמו אין קדוש כהוי' כו' והיא מ"ש ברוב המקומות אני הוי' אלקיכם ואהבת את הויה אלקיך שזהו לבחי' הפנימית דהויה כמ"ש את פניך הוי' אבקש וכן מלמעלה למטה יאר הוי' פניו אליך וכמו במ"ת כידוע ועד"ז יובן בכונות דשו"ע באמרו בא"י כו' דאמרו כורע בברוך וזוקף בשם שיש בזה ב' מדרגות א' ענין ההמשכה והשפל' שנמשך ע"י ד' אותיות דשם הוי' בבחי' צמצום והתפשטו' כו' שנק' כלי שעי"ז יומשך בהתלבשות עד למטה מטה בכלי המקבלים כמו בא"י חונן הדעת שמבקש שיומשך לו דעת וחכמה בדרך מתנה וחנינה וכמ"ש וחננו מאתך חבו"ד כו' ה"ז בא בהשתלשלות עו"ע מבחי' אור החכמה והדעת העליון דאצי' ברבוי ממוצעים וכלים שונים וכמו וה' נתן חכמה לשלמה שנתינה זו ירדה מגבוה לנמוך מח"ע דאצי' בנפש שלמה שהיה בגוף גשמי וזה א"א כ"א ע"י בחי' כלי החכמה דאצי' שהוא שם הוי' בד' אותיות יו"ד צמצום וכו' וע"י בחי' כלי זה ירד בצמצומים עוד מאצי' לבריאה עד עוה"ז כו' והמדרגה הב' הוא בחי' האור דהוי' זה שבחכמה והיינו כמו החכמה ודעת הוא בעצמות אא"ס ב"ה ממש דלמת"ב אפי' מחה"ק דא"ק כו' שהוא בחי' החכמה דא"ס ממש והכונה צריך להיות לאור חכמה שבעצמות א"ס ב"ה שיאיר בכלי שהוא שם הוי' זה שאומר בא"י חונן כו' והוא שם הויה בניקוד פתח דוקא כידוע שהפתח בחכמה והקמץ בכתר והטעם הוא כי החכמה מאין תמצא לגלוי יש והוא בשם הוי' דחכמה וכל גלוי יש מאין האמתי דא"ס הוא בא ע"י אותיות שהן בחי' הגלוי ולהיות שהחכמה נמצאת בגלוי לחוץ בדבור בפה ע"כ הוי' זה בניקוד פתח דוקא שהפתח מורה הפתיח' וההתגלות לחוץ כמו שצריך לפתוח השפתיים בניקוד פתח וז"ש פיה פתחה בחכמה וכמו פתח ר' פלוני שפתח