ח, ג

הצינור דחכמה כו' מההעלם לגלוי ולזה נק' החכמה ראשית לפי שהוא הראשית בבחי' הגלוי אור כו' משא"כ הנקוד דקמץ הוא כלי לבח' הכתר שהוא שם אהי' אנא זמין לאתגלאה כו' מפני שהוא בחי' ההעלם והסתימות בלתי בא בגלוי כלל והוא אור הרצון והתענוג הנעלם שא"א לבא בגלוי אור דחכ' וטעם כלל ע"כ נקוד' קמץ בקמיצ' וסגיר' השפתי' כו' וכך יובן בענין שם הוי' שבברכת השיבנו שהוא בנקוד צירי דוקא שהוא בבינה להיות שצ"ל צמצום והמשכה והתפשטות כו' מלמעלה למטה לעורר כל הנשמות בתשוב' כמ"ש השיבנו כו' והחזירנו בתשובה כו' וזהו הנק' תש"ע שישוב ירחמנו להחזירנו בתשובה ה"ז בא ונמשך בבחי' שם הוי' בניקוד צירי דבינה והוא שם ס"ג וכו' ויש בזה ב' מדרגות דאו"כ כנ"ל והאור הוא בחי' פנימי' דהוי' זה דבינה כמו שהוא בעצמות שירצה בתשוב' כמ"ש בא"י הרוצה בתשובה והוא מהתגלות הכתר בבינה דוקא כו' והכלי הן ד' אותיות דהוי' שנמשך לכלי המקבלי' להחזירם בתשובה ממש ע"י הב"ק שמכריז בכל יום שובו בנים שובבים וכה"ג וד"ל וכך הוא בשם הוי' בניקוד סגול בסלח לנו שזהו אחר החזרת התשובה דוקא שהוא חנון ומרבה לשלוח וידוע דסליחת העוונות בא ממקור הרחמים די"ג מדה"ר וזהו הסולח לכל עוניכי כו' ומתלבש בשם הוי' זה בניקוד זה דוקא כו' ואח"כ בא"י רופא חולי כו' שהוא שם הויה בניקוד חולם שהוא בחי' התפארת שבא אחר סליחת עוונות דוקא כו' כמ"ש הסולח כו' הרופא לכל כו' דהא בהא תליא כו' וכידוע שהרפואה למכה ה"ז בא אחר מדה"ד שנלקה מחמתו ועכ"ז יתרפא ע"י מדה"ר שכלול מחו"ג שזהו הניקוד דחולם כמ"ש כי הוא יך וירפאנו כו' והאור דשם הוי' הוא בפנימית ועצמות בבחי' ר"ר בלי גבול כלל שבא ממקור הר"ר די"ג מדה"ר כמ"ש כי עמך הסליחה כו' רק שיורד למטה יותר להמתיק כל הדינין קשים כו' וזהו בחי' הכלי דשם הוי' זה כו' (וכמו לע"ל שיוציא חמה מנרתקה שהו' שם אלקים המסתיר כו' ואז צדיקים מתרפאים בשם הוי' ורשעי' נידונין כו' וכמ"ש וזרחה כו') וכמ"כ ענין מברך השנים שהוא שם הוי' שבבחי' החסד כמ"ש חסד אל כל היום וזן את כל בחסד כו' וע"כ הברכה לברך השנים בפרי תבואות הארץ מלובש בשם הוי' זה דוקא והוא בחי' הכלי שיצו ה' חסדו לבא בפ"מ בברכת השני' ושרשו למעלה בעצמות אור חסדו שהוא בבחי' א"ס ממש והוא בחי' פנימי' האור דהוי' זה כו' וד"ל (ותקע בשופר גדול לחרותינו הוא בבחי' הגבורות דוקא שזהו קיבוץ גליות וכמ"ש ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים כו' והנדחים שופר גדול דוקא כמ"ש במ"א) והנה מובן עכ"פ מכל הנ"ל בב' מדרגות דשם הוי' שבח"י ברכות דש"ע צריך לכוין דוקא בבחי' אא"ס שבמדה וספי' מיוחדת שבשם הוי' בכל ברכ' והוא בחי' האור שזהו עיקר השם העצ' כנ"ל כמו בספי' אור החכמה שבשם הוי' בנקוד פתח כצ"ל היינו לבחי' אא"ס שבספי' חכ' שיומשך בכלי שהן אותיות דשם הוי' זה והיינו בחי' האור והחיות השפע שנמשך מאוא"ס להיות מציאת אור החכמה דאצי' מאין ליש כמ"ש והחכמה מאין כו' ואז מכלי אור החכמה נמשך חכמה למטה מטה כמו יהב חכמת' כו' ולא בספירה אור החכמה עצמה תליא מילתא אלא דוקא בבחי' אא"ס שמלובש במדה וספירה זו דחכמה ועד"ז בכל השמות של הספירות שבכל ברכה עיקר הכונה בשמות הללו היינו בבחי' אא"ס שבהן והוא כמו שאותו האור והספירה ומדה היא בבחי' עצמו' א"ס ב"ה ויורד ונמשך מעצמותו בדרך פרט כו' בספי' חכ' נמשך בברכת אתה חונן כו' אור מיוחד מעצמות חכמתו ית' והוא בא בשם הוי' בנקוד פתח דוקא ובאור וספי' בינה בהשיבנו נמשך אור מיוחד בפ"ע