טו, ד

יעלה למעלה וזה ירד למטה מי הבדילם שהרי מהות כלי הלב א' הוא בחומר וצורה כו' אך הנה אנו מוצאי' באדם עוד דבר פלא שממנו בא סיבת הבדלה זו והוא במה שנמצא הבדלה גמורה בין אברי הנשימ' שהן הריאה והלב לאברי המזון כקיבה וקרביי' שרחוקים בערך נבדל מאד מן הרוחני אל הגשם שטבע פעולת איברי הנשימה דריאה ולב המה בתכלית עילוי הרוחני הדק וטבע פעולת אברי המזון כאצטומכא וקרביי' בתכלית הגסות שהוא לעכל המאכל וגם רוחניות שבכח הזן והדוחה נתגשם פעולתם ביותר כמו לדחות הפסולת לחוץ (מלבד עצם פעולתם להבדיל הפסולת שזה בא מכח המבדיל הרוחני שית') והענין ידוע שהסיב' להבדלה זאת הוא ע"י כלי חצר הכבד שנק' קרומא דפסיק במעוהי כו' ונק' פרסא המבדיל בין אברי הנשימ' הרוחניי' לאברי המזון בהיות שעל ידו תהי' הבדלה בין הרוחנית שבלב לגשמיות שבו להיותו בחי' ממוצע הכלול מב' המדריגות דרוחניות וגשמיות ע"כ טבעו לגשם כל רוחני ולהבדילו מן בחי' הרחנויות עד שיהי' מציאת הגשמת פעולה באברי המזון ובכל שפע גשמי' שנמשך מן הלב כנ"ל ואם לא הי' מציאת חצר הכבד הזה הנק' מסך ופרסא המבדיל לא היה הבדלה בין העילוי והגסו' שבלב וע"י חצר הכבד שכלול מאמצעות שניהם יחד דהיינו מרוחניות שבא בהגשמה ע"כ בו ועל ידו יובדלו הרוחניות מן הגשמיות מן הקצה לקצה עד שזה יעלה למעלה וזה ירד למטה כנ"ל וד"ל וביאור הדברי' הנה זהו ממש ענין יהי רקיע בתוך המים כו' דהנה קודם שהי' הרקיע המבדיל הזה בין מים העליונים למ"ת היו מעורבי' מ"ע עם מ"ת בלי חילוק ניכר כלל וממילא לא הי' רוחניות מ"ע בתכלית וגם לא הגשמת מ"ת בתכלית מאחר שהיו מעורבי' אך ע"י הרקיע המבדיל נעשו המ"ע בתכלית העילוי וכמו והמים אשר מעל השמים כו' שנבדלים בערך בתכלית ממים התחתונים שמתחת (עד שאינם נחשבי' בכלל גשם לפ"ד חכמי התכונה כמבואר בספריהם) וזה אינו רק מצד הבדלת הרקיע דווקא כמו המסננת או משמרת שתבדיל ביותר חלקיו הצלולות והדקו' מחלקי הגסו' ועכרורי' עד שישאר הגס ועכור בתכלית הגסות ועכרורית והדק בתכלית הדקות וצלילות שלא הי' דק וצלול תחלה כ"כ מפני התערובות וגם לא הי' הגס גס ועכור כ"כ כו' רק ע"י המסננת הובדלו בתכלית מן הקצה לקצה ומוכרח שיהי' סיבה בדבר המסננן שיוכל להפרידם והוא במה שהו' עב וכרוך נכנסי' ועוברי' בו כל חלקי הדקות בפירוד מן הגסות בהכרח ואם הי' דק ביותר או עב ביותר לא הי' מבדיל כלום כידוע (ויובן זה יותר כמו המשל שמגשם אור רוחניות השכל ולא מגשם לגמרי שהרי מבין ממנו אור השכל אלא הוא כמו מסך כידוע ע"כ ע"י המשל דווקא יוברר ויובדל הדק מן הגס שבשכל משא"כ בלא משל לא ניכר בו ההבדל בין פנימיותו ודקותו לחיצוניותו וגסותו כלל כמ"ש במ"א) וא"כ ההכרח לומרבשורש הרקיע זה העושה ההבדלה מן הקצה כו' שהוא בא מבחי' ממוצע מורכב מאמצעות הרוחניות דמ"ע עם הגשמת מ"ת (וכמו שא' בזוהר בפי' אור מים רקיע דאגלידו מיא כו' ומבואר באריכות במ"א) אשר ע"כ ע"י הבדלתו נבדל הרוחניות מן הגשמיות לתכליתו מפני שבכחו של רקיע זה להבדיל עד תכלית הרוחניות וגם להבדיל עד תכלית הגשמיות כמו שאנו רואי' שמ"ת יורדי' למטה בהגשמה עד שמצמיח צמח ודומם גשמי ומ"ע עלו למעלה בערך הרוחני עד שנבדלים מערך גשם כו' (וא"א לומר שהרקיע הזה אינו רק מהגשמת הרוחני וגסותו שא"כ לא היה בכחו רק להבדיל הגשם והגסות מן הרוחני שהוא ענין מ"ת ומהיכן נמצא בו כח להבדיל לתכלית הרוחני כו' אם לא שמורכב בו מתכלית הרוחני לבא בהגשמה בתכלית) וזהו שנק' מבדיל בב' מדרגות