טז, א

בחי' כח הבדלה רוחניות שבו להבדיל למהות מ"ע לתכלית העילוי ולמ"ת להגשמה ובחי' הבדלה גשמי' מה שעצם ממשות הרקיע מבדיל בין מ"ע למ"ת (ולחד מ"ד אינו אלא כמלא נימא לפי שמ"ע בירידתם בתכלית בהגשמה ומ"ת בעלייתם בתכלית לא יהי' ביניה' אלא כמלא נימא והוא הרקיע הזה הממוצע המחבר חיצוניות שבעליון עם פנימיות שבתחתון ע"ד דוגמא הדם הוא הנפש הרי גשם החיו' שבנפש מתחבר ברוחני שבדם הגשמי וכן כח הצומח שנתגשם בהתלבשותו ברוחניות שבעשב וחטה וכמ"ש במ"א בכל צורה וחומר שבהכרח חיבורם ע"י ממוצע כמו דרך כלל מן התלבשו' חיי רוחנית דנפש בחיי בשר הגשמית שבוודאי רוחנית הגשם הוא נחשב חומר גשם לחיי הנפש הבא בגשם ונק' צלם הנפש וגם כאן לפי זה רקיע זה נעשה מחיצונית שבמ"ע ופנימי' שבמ"ת אך א"כ איך ימצא בכחו להבדיל לתכלית הרוחני שבמ"ע כו' אלא מוכרח לומר שנעשה הרקיע מאמצעות הרכבת תכלית הרוחני בתכלית הגשם כדמיון הממציא משל זר לעומק אור רוחני' השכל כו' וד"ל) ועם כל זה יובן ג"כ בשרש ענין חצר הכבד שנק' ג"כ פרסא המבדיל בין אברי הנשימה לאברי המזון כנ"ל שהרי אנו רואי' שהובדלו מן הקצה לקצה כנ"ל ה"ז כמו הרקיע שעשה הבדלה בין מ"ע למ"ת שזהו כמשל המסננת כו' שאם לא חצר הכבד הזה לא הי' בא אברי הנשימ' כריאה ולב לתכלית העלאה שלהם להיות בשפע רוחניות במח' ושכל במוח ובקול ודיבור בפה כנ"ל וגם לא היו יורדי' להגשמ' בבחי' שפע גשמית דלב באברים החיצוני' ואברי המזון כאצטומכ' והקרביי' כ"א היו ממוזגי' ומעורבי' חלקי הרוחני עם חלקי הגשם יחדיו אך ע"י חצר הכב' להיותו כלול מאמצעו' תכלי' הרוחני הדק שבלב ומגסו' הבא מן הלב בתכלית מחלל השמאלי (כנ"ל בענין הרקיע שנעשה מתכלית העלוי דמ"ע ותכלית הגשם דמ"ת) ע"כ יש בכחו להבדיל בין אברי הנשימה לאברי המזון והבדלתו ב ב' פנים הא' כח ההבדלה הרוחניות והוא כח המבדיל בלב בין הפנימי' שבו לחיצוניות שבו להבדילם בתכלי' עד שהעילוי בתכלי' יבא במוח במהות שכל ומח' ודבור וקול (ונק' רוח האדם כנ"ל) והגסות בתכלית ירד למט' להיות חיות הנפש בדם שבאברים חיצונים ופנימים כנ"ל והב' הוא ענין עצם הבדלתו בעצם ממשו שבוודאי מוכרח לומר שחלק העליון שבו שבו שייך להיות כלי לחיצוניו' חיות הרוחניות שבאברי הנשימה דריאה ולב כו' וחלק התחתון שבו עושה הגשמת חיות האברי' דמזון ולהיות הילוך שפע החיצונית דלב דפליג לכל שייפין כנ"ל כי חלקי התחתון נעשה מהגשמת הלב וחלקי העליון מעילוי שבו כו' ולזאת נק' ממוצע בין הלב והכבד בכלל (וזהו שאמר בזוהר תלת שליטן כו' מוחא ולבא וכבדא שהן ג' כלים לנר"נ וכמו שהגרון ממוצע בהבדלה כזו בין המוח והלב שבו נתעלמו המוחי' וממנו מתחיל גילוי המוחין בלב כמ"ש במ"א בפי' מצרים מצר מי דגרון כו' כך הוא בהבדלה שבין לב לכבד בחצר הכבד הנ"ל דבחצר הכבד מתעלמי' אורות הרוחנית שבלב וממנו בא גילוי החיות בדם הוא הנפש שבכבד ושורש כל הבדלות הללו הוא בחי' קרומא דאוירא כו' שבא להבדיל בין ח"ס שהוא שכל הנעלם מכל רעיון כו' לגילוי השכל שבמוח ונק' פרכת המבדיל בין קדש לקדהק"ש (כמ"ש בביאו' בסמוך שז"ש כאן יהי רקיע כו' ומ"ע הן בחי' ח"ס וחכמה הקדומה שנק' מים שמעל השמים וז"ש וארובו' השמים נפתחו כו' שהגיעו מים במים כמו שהי' קודם הבדלת הרקיע והוא בשנת ת"ר לחיי נח כו' דמ"ת עלו במ"ע כמ"ש ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חצים אל הים הקדמוני כו') ועוד דוגמא לכל זה הוא מ"ש ועל ראשי החיות רקיע כעין הקרח כו' דהיינו הגמשת אור זיו השכינה שלא יתבטלו במציאותם לגמרי והענין מבואר במ"א בהשגת השכל הבא בהגשמה ותפיסה