טז, ב

הנק הסבר נק' מים דניידי ואגלידו מיא שנעשה בבחי' הגשמי ממש הוא הלבשת השכל בדבר מה שעומד ומעלים בו כל הסבר עומק הדברים ולגבי המקבל נק' מקיף בהעלם כמו השונה לתלמידו דרך קצרה כידוע ומה שיושג מן ההעלם הזה למקבל הוא כח הירידה שבשכל זה למטה ומה שמושג בו העומק והעלם בעילוי אחר עילוי הוא הפנימי' המובחר שבו ושניהם נכללים בלבוש והעלם הרקיע שעל ראשי החיות כו' ולכך ע"י הרקיע עולין ויורדין כו' וכך יובן בקרומא דאוירא שבו כח המשכיל ההיולי ובא בהעלם להשכיל שכליות רבים רגילוי ונק' כח הירידה שבו מלמעלה למטה וגם בקרום זה יש כח העולה מן גילוי השכל לעומק דעומק כמו שהוא במקורו בח"ס ממש כנראה בקשי הבנה שמחמת דוחק הקרום הזה מלמטה למעלה דוקא מעוררין לכח ההיולי להיות עומק המושכל עד אין שיעור למעלה וממילא עד אין שיעור למטה דהא בהא תליא כידוע בענין עומק רום ועומק תחת כו' וד"ל וכך יובן בב' פרסות דגרון וחצר הכבד וד"ל:

(ג) ועתה יש להבין הדוגמא מכל הנ"ל באד' העליון דאצי' שנק' ז"א והוא כלול מג' מדרגות נר"נ מלובשי' בג' כלים מוחא ולבא וכבד' כמ"ש בזוה' ובחי' לבא הן בחי' המדות דז"א (ויש בהן ב' מדרגות פנימיות המדות שהן כמו מדות שבלב האדם שיש בהן הארת המוחין ונק' מושכל שבמדות כידוע והב' בחי' טבעיות המדות שנק' מוטבע ומורגש כו') והיינו ג"כ ענין ב' מדרגות שבלב הבל פנימי והבל חצוני הנ"ל ומה שמבואר למעלה שיש בלב ב' מיני שפע שמפנימי' הבל הלב עולה למעלה כו' אבל במושכל ומוטבע הנ"ל הוא להיפך שהמשכת המוחין בלב בא מלמעלה למטה ונעשה בחי' מושכל שבמדות כידוע ומבחי' טבעי המדות עולה למעלה להרהר במוחו ונק' הרהורי לבו אבל הרהורי המוח שמוליד אוי"ר בלב זהו בחי' הבל פנימי שבלב) והנה כמו שמבואר למעלה שיש ב' מיני שפע בלב א' העולה מהבל הפנימי שבו וכו' ויש בו ב' מדרגות זו למעלה מזו א' שנעשה קול והב' שנעשה מח' ושכל כו' כך למעלה כתיב לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת כו' שהן בחי' המדות עליונות שבלב האדם העליון דאצילות שמהם עולה למעלה והן בחי' ז' קולות קול ה' על המים מבחי' חסד כו' קול ה' בכח מבחי' גבורה קול ה' בהדר מבחי' ת"ת כו' ולכך אומרים זה קודם קבלת שבת דוקא שהוא זמן עליות המל' שהן הי' מאמרות בחי' דיבור אדם העליון שבהן מתלבשים מדות דז"א ונק' גדולה וגבורה בה"א בחי' התפשטות והתגלות למטה מטה עד"מ אדם התחתון שמדבר דברי אהבה שבלב שעולה אל ה' מוצאות הפה מלמטה למעלה ודברי מדת האהבה הן רק בחי' לבוש נפרד לגבי עצם אור מדת האהבה שבלב כנ"ל וז"ש לך ה' כו' (אך מבואר למעלה בדיבור מצד הארת השכל שבו יש בו המשכה מלמעלה למטה והוא מבחי' החכמ' אך בשבת שבת וינפש אף מן הדיבור כמשי"ת) ומבואר למעל' שהבל הלב שנעשה קול עדיין הבל חיצוני יחשב לגבי הבל פנימי' שממנו מזיגת המדות (שהרי הקול מתהווה בלי התפעלות מדות כלל גם קול של שמחה או צער כמו בניגונין וכה"ג גם זה אינו רק מהגשמת המדות שמחה וצער שבלב כנ"ל) וא"כ מה שאמר למעלה לך ה' הגדולה כו' שהן עליות המדות היינו לגבי בחי' מח' ושכל שנעשה מן עליות המדות כנ"ל שהוא בא מהבל פנימי ודק יותר כנ"ל והוא התפעלות המוח באוי"ר שבא מן הלב דווקא והיינו לך ה' הגדולה כו' שעולין בחי' מדות שבלבא דז"א בחי' ז"ת דבינה שהן התפעלות מדות שבשכל והתבוננות מלובשי' במח' (שהוא בחי' מל' דתבונה המלבשת מדות דבינה כידוע בענין ד' רבתי דאחד שהוא