כ, ג

התפעלות הרצון לחו"ג ועתיד לבא בגלוי אבל כלולים כא' ממש כנ"ל במשל התפעלות עצמיו' כאב לבן וכמו בתפל' כו' וזהו ג"כ כמשל המספ' בא' המנוי הנ"ל שנק' מורכב בהעלם שכולל ודאי ב' הפכי' בהעלם עכ"פ שאל"כ לא הי' בבחי' מספר עשר ולא תשע כו' גם בעצמו' רק מפני ששיער בעצמו מה שעתיד כו' ולזה נק' בשם אחדות הפשוטה שיפול בזה לשון אחדות עכ"פ שהוא מתאחד בריבוי' הכולל שבו בהעלם כו' אבל מ"ש אנת הוא חד ולא בחושבן י"ס כלל וכמו שמסיים ולאו מכל אינון מדות כלל אפי' בהעלם העצמו' כו' הנה זהו הנק' בשם יחיד כמו היחיד שאינו בגדר מספר המתאחד לא בהתחלקות גם בעצם הנ"ל כי אין לו חבר מתחלה כו' וה"ז כמו בחי' עצמות הנפש ממש שאינה עדיין בגדר התפעלות מן העצם לכלול הריבוי כו' אלא הוא בחי' עצמות אא"ס כמו שהוא ממש טרם ששיער בעצמו בכח כו' שלא יפול בזה לשון אחדות וחיבור גם לא לשון אחדות הפשוטה הכולל בהעלם עדיין כו' אלא יקרא בשם יחיד דווקא וכמו בחי' יחידה הבנפש עצמה ומהות' שאין בה התחלקות בהעלם ג"כ והוא מה שאמרו שהי' הוא ושמו בלבד והוא שנק' טהירו עילאה טרם ששיער בעצמו כו' הנק' גליפו וחקיקה כידוע וד"ל (ומה שמבואר למעלה (בסי' וי"ו) בענין ע' רבתי שמדות דיחידה בלתי נחלק לי' עדיין דהיינו ג"כ למעלה מהתפעלות רצון ושכל לטוב רק טוב היולי ופשוט בלתי התפעלות רצון רק שיוכל להיות כמה מיני התפעלות רצון כנ"ל ועכ"ז נק' מדות הכוללי' המספר ע' שזהו בחי' מורכב בהעלם ממה שעתיד לצאת בגלוי כנ"ל ולמעל' מבואר שעצם המהות שבנפש שלמעלה מהתפעלות העצמיו' זהו רק בעצם הנפש ממש שאינו נק' מורכב לכלול הריבוי כו' הענין הוא דכמו שב' מדרגו' הנ"ל בעצם הנפש בכללות' בין מהות וכל עצמו' שבה בין התפעלו' מן העצם כנ"ל כך יש ב' מדריגות כזה בכל כח מכחו' הנפש שהוא ההפרש בין העצם וכל המהות של אותו הכח כמו שהוא ובין התפעלות מבחי' העצם שנק' מורכב כנ"ל וכמו בעצם מדת הטוב כמו שהוא ממש שנק' פשוט והיולי למעלה מהתפעלות העצם והתפעלות מן העצם של מדה זו נק' מורכב שכולל כמה מיני התפעלות פרטיות כו' וכמו התפעלות איש החסד והרחמן על עני ומדוכא שיש הפרש בין קוד' שנתפעל מן העצ' לאח"כ כו' דהיינו גם בהתפעלו' רחמי' עצמיי' דאב לבן כמו המו מעי לו רחם ארחמנו כו' וכה"ג וד"ל ולפ"ז הרי במדו' שביחודה יש בכל א' בפרט בחי' העצמות שבה ממש טרם שיתפעל העצם שזהו ממש כמו עצם ומהות כל הנפש בכללותה רק שבמדו' בא דרך פרט וא"א לומר שפרט זה בעצם וכל מהות המדה ג"כ אינו רק חלק מן הנפש כערך התפעלות מן העצם שנק' חלק לבד כנ"ל דודאי אין זה דומה לזה כלל מאחר שכל עיקר הענין בעצם המדה במה שהוא בבחי' פשוט ועצמיו' הגם שהוא בדבר פרט בחסד או חכמה וכה"ג א"כ לא יתכן לקרותו בשם חלק נבדל כלל מכל עצמו' הנפש לפי שבוודאי א"א לחלק במהות ועצמו' הנפש ממש בפרט' חלקיה העצמי' שבה לפי שזהו הכל לשכל עצם בלתי מתחלק כנ"ל וד"ל וראי' לזה ממה שאנו רואים בהתפעלו' כל העצם של האהבה כמו שהיא או עצם הרחמנות כו' שישתתף בזה כל הנפש ועד שתכלה כולה כאהב' נפש דיהונתן ודוד שיכול לבא למס"נ ממש באהבתו אותו הגם שהאהבה מדה פרטית חלק מן הנפש כו' וכן בהתפעלות עצם הרחמים דאב לבנו יכול להיו' כליון כל הנפש וראי' מאאע"ה שכבש רחמיו העצמיי' בבנו יחידו נחש' למס"נ בעצ' כל הנפש משו' שאין לחלק כלל בעצם א' הפשוט עד שבפרט א' שבה יחובר הכל כי הוא בלתי מתחלק כו' ודווקא בהתפעלו' כל העצם של המדה ולא בהתפעלות חלק מן העצם שזה ודאי יוכל להבדל מעצם הנפש רק שמתאחד בזה אבל לא