כג, ג

שהיה כלול שם בהעלם עדיין כו' שאין כל חדש רק התגלותו מהעלמו לבד כעובר שיוצא מהעלמו בבטן וכאוצר הנגלה מהעלמו בקופסא וכך הוא בהעלם וגילוי דמח' ודיבור שמהות הדיבור היה כלול במח' וכן גם מהות המדו' שבלב שיצאו לגילוי היו במציאות ממש במוח כלולים שם בהעלם וכמו שלהבת שקשורה בהעלם הגחלת שהוא דמיון כולל כל אלה וכיוצא בהן דגם ששלהבת גלוי' מהות אחר שלא כצהו' השלהבת כמו שהיא בהעלם בגחלת היינו אך ממש רק שנראי' במהות גילוי אור כך מהות התפעלות המדות אינם מהות חדש אלא מן מהות התפעלות מדות אוי"ר שבמוח שבהעלם ממש ואין כל חדש רק מה שיצאו לגילוי בלב כידוע ואעפ"י שנק' המדות שבלב בשם תולדה אין זו תולדות התהוות חדשה רק כלידת הולד שיצא מהעלמו ולא כתולדה של טפה רוחניות שבמוח שמתהווה מציא' חדש וגם לא כהתהוו' צומח דעשב ותבוא' מכח הצומח שבארץ הרוחני לפי שכל כח המוליד שבחי וכח המצמיח שבארץ יש בו ענין ובחי' התהוות חדשה שנק' התהוות יש מאין עכ"פ כידוע וסימנו שמהווה לאין שיעור ולא יכלה כוחו כלל ואם היה בדרך התהוות עילה ועלול שנק' התהוות יש מיש כמו התהוות המדות משכל ודיבור ממח' וכה"ג ודאי היה כלה כח שפע זו לפי שכלה כח עצם מציאותן שכבר מוגבל הוא ועומד בלי תוס' ומגרעת גם בעודנו בהעלם וכמו שאנו רואי' שיכלו אותיות הדיבור כשיכלו קצבת אותיות המח' וכן יכלה התפעלות הלב כשיכלו המוחין שבמדות שבשכל והכרח יש הפסק למדו' שבשכל כי קצובים המה ואם אנו רואי' שלא יכלה התפעלות האהבה שבמוח לדבר הנאהב והיראה מדבר שמפחד הימנו אין זה מצד עצם השכל והטעם של אוי"ר זו רק מצד כח עצם הנפש שמתפעלות באוי"ר זו וכו' והנה יש עוד מדריגה ממוצעת בין בחי' העלה וגילוי הנ"ל ליש מאין החדש ממש הנ"ל והוא הנק' בלשון כח ופועל דהנה כל מה שיוצא לידי פועל מכח הפועל אי אפשר לומר שזהו כמו העלם וגילוי הנ"ל שהרי פעולה זו הנגלית היתה בהעלם כלולה בכח הפועל שבכחו לפעול כל פועל גם טרם שפועל מאומה וא"כ אין כל חדש בגלוי הפעולה רק מה שיצאה לגלוי מהעלמה בלבד כנ"ל בכל ענין העלם וגלוי כו' דודאי אין דמיון בין זה לזה כלל דבכח הפועל הרוחני לא היה מציאת פעולת גשמי' זו כלל וכלל רק מה שהיה בכח הפועל לפעול גשם הזה אין זה רק כח הרוחני כולל הנק' היולי ופשוט ולא יגרע כוחו מכח הצומח הרוחני שודאי הוא כח היולי ופשוט להצמיח כמה תבואות ואילנות שא"א לומר בו בחי' העלם וגלוי הנ"ל כלל אדרבה קרוב הוא לבחי' מהווה התהוות חדשה מאין ליש כמו התולדה כי הצמיחה משתווה לתולדה ממש כמ"ש והולידה והצמיחה (וכמשי"ת) כך א"א לומר בכח הפועל הזה שיש בו בהעלם איזה פעולה מיוחדת במציאת רק כח היולי להניע כל תנועה ופעולה קרוב הוא לערך הגלוי הנפעל מכחו עד שידמה לומר שגלוי זה הנפעל מהעלם כח הפועל בא כדמיון גלוי השלהבת מהעלמה בגחלת ואינם דומי' זה לזה דבגחלת הרי יש מציאת אותו הניצוץ הנבדל ויוצא בגלוי ולא בבחי' כח והיולי יקרא אלא בשם מקור והתפשטות יתכן לקרותו כמו כל בחי' עצם והתפשטות שא"א לומר שההתפשטות מן העצם יוגבל לחלקי' כי וודאי העצם שאינו מוגבל התפשטותו בלתי מוגבלת ואם הוא מוגבל התפשטותו מוגבלת ואמנם התפשטות זאת אינו דומה לגלוי ההעלם שישנו במציאותו בתחלה ממש כנ"ל והתפשטות זאת לא היתה ניכרת במציא' כלל בעצם וגם היא בלתי מוגבלת כמו העצם משא"כ הגלוי מהעלם שהוא מוגבל כנ"ל וא"כ א"א לומר בהתפשטות מן העצם שאין כל חדש בו כהעלם וגלוי