כה, א

בהתכללו' בשלהבת וגם בהיותו בכלל גילוי עצם אור השלהבת נחשב מעצמותו וכמו כן שלהבת הקשורה בגחלת הנ"ל הרי התקשרות השלהבת בגחלת עצמו' ה"ז כמו כוחו' הנטועי' בהעל' ושרש עצמי בנפש הנ"ל ושלהבת היוצא ונבדל יש בזה ב' מדרגות הא' כשהו' אחוז וקשור בגחלת ולא בא רק בהתגלו' שיצא מהעלמו לבדו והב' כשהוא נבדל ויוצא שאינו אחוז וקשור בעצם והיינו כשהניצוץ נבדל ובא ומאיר בדב' מה כמו אור הנר שנמשך משרשו ההיולי באש היסודי שאש היסודי אינו מציאת אור ממש רק הוא בחי' כח היולי למציאת אש ואור הגשמי הנתפס בראות כידוע וכאשר נמשך ממנו אור גשמי אין זה כ"א כאשר בא בכלי להדליקו ואם לאו לא ימצא מציאת אור כלל כי השלהבת אור בלא כלי תסתלק למעלה בשרשה באש היסודי כידוע וכדמיון זה א"א לומר בכחות עצמיי' דנפש בלא כלי גוף אין להם מציאת אור כלל שהרי הנפש בלא גוף נק' נפש המשכלת נפש המדברת כו' אלא שמציאותן עצמי ורוחני והארתן בכלי גוף נק' אור הבא בכלי שזהו מדריגה הב' דלעיל והוא שנקרא בשם התפשטות דוק' כי עיקר שם התפשטו' אינו רק כשמתפשט בדב' מה חוץ מן העצם ולא כשנתפש' חוץ מן העצם ולא בא התפשטותו בכלי כלל שזהו לא נק' התפשטות אלא אור וזיו ולא אור הארה בעלמא שאינו שייך לעצם כלל אלא אור פשוט ועצמי שנחשב חלק מן העצם וכמו כח השכל ההיולי שבנפש בילד הוא בהעלם ושרש לבד ובזקן שקנה חכמה בנפשו נק' אור עצם החכמ' שמאיר הארתו ושפעו תמיד בכלי המוח להשכיל השכלות ממש כו' וכן בשארי המדו' כשנגדלי' משרשן העצמי בנפש האדם מקטנותו לגדלותו הוא ג"כ עד"ז דוקא שנקראו אור עצמי כו' ונמצא שניהם אמת שהכחות העצמיי' הנ"ל נק' אורות ואמנם הן באי' ג"כ בבחי' התפשטות ונקראמ' אורות בב' אופנים א' עצמיי' טרם בואם בכלי והב' התפשטו' מן העצמיו' כשבאין בכלי וד"ל ואמנם הנה יש ב' מדרגו' כמו שמבוא' למעלה בחיי הגוף שיש בזה ב' מד גו' התפשטות והתלבשות וההתלבשות אינו מן העצם כלל רק שנתפס בו בלבד כו' דהנה ענין המאמ' שאמ' גופין תקינ' לון כו' הרי משמע שהיו בלא גופין תחלה והיינו ע"ס הגנוזות בעצמות טרם שמתפשטי' בהתפשטו' בכלי' שנק' חכמה מוחא כו' אלא נק' אור החכמ' כמו שהיא טרם בואה לכלי עדיין והוא מ"ש חכים ולא בחכמ' ידיעא (וכמשי"ת בסי' שאח"ז באריכות) ויש בזה ב' מדרגות לפי המובן מכל הנ"ל בכחו' הנפש א' יציאת אורות הללו העצמיי' מעצמות המאציל וכמ"ש אפיק' י' תקונין וקרינן לון י' ספירן כו' ונחשבי' בבחי' העצמות ממש עד שא' עליהן איהו וחיוהי חד ממש הגם שבאו לבחי' גילוי מהעלמן ושרשן ההיולי הפשוט בעצמו' אא"ס שנק' עצם אור פשוט בתכלית הפשיטות מושלל מכל ספי' ומדה לגמרי וכמ"ש אנת הוא חד ולא בחושבן י"ס כו' אך שרש מיוחד יש לכל ספי' שנמשכת מן העצמות כמו נפש המשכלת כנ"ל באריכות אמנם גם בגילוי השרש הזה יש ב' מדריגו' הא' כאש' אחוז וקשור בעצמו' ממש דאיהו וחיוהי חד והב' בחי' התפשטותו בדבר נבדל שהוא בחי' הכלי' דע"ס כמו חכמה מוחא כו' והנה מבואר למעל' שהתפשטות האורות בכלים נק' ג"כ בשם לבושי' שנתפס ומתלבש בכלים כו' לפי שנבדל ערך החיו' הזה שבגוף הבא בשינוי המהו' כמו השכל גשמי' שבכלי המוח לגבי אור השכל הרוחני שבנפש כו' ע"כ ה"ז כמו לבוש ובית שאדם נתפס בו ופושט ולובש כו' וכך יובן בעצמיות האורות דהיינו בכחות עצמיי' דנפש טרם בואן לכלי הגוף עדיין דהשגם שמבואר למעל' שהנפש תתפעל בכחות הללו בהיותן חלק מחלקי העצמיי' שבה עכ"ז בבואן לידי גילוי והתפשטות נק' לבושי' לנפש שהנפש תתלבש בהן ונתפסו