כה, ג

בבחי' התפשטו' בכלי כו' נראה אור אח"כ בשינוי המהות כשבאי' בכלים וכמו אור החכמ' הנאצל כשבא בכלי מוחא היינו נרא' אור העצם דחכמה בבחי' הארה דהארה כמו אור הנראה מתוך הלבוש בשינוי המהות ועכ"ז הרי מיוחדין האורות דע"ס בעצמות המאציל כמ"ש איהו וחיוהי חד ממש ונק' יחו"ע בין שהוא בהתפשטו' הרי מתאחד כאילו הוא עצם א' בקשר גמור עד שיתכן ההתפעלות כנ"ל בחיי בשר שתתפעל הנפש כו' ובין שהוא בהתלבשות שנבדל בערך מ"מ מאחר שאין הלבוש מציאת בפ"ע כמ"ש ולית מאן דתפיס בי' כנ"ל ה"ז יחוד גמור ולא נק' אור בשינוי המהות כלל ובין שהוא בבחי' העלם וגילוי כשלהבת הקשורה כו' או כזיו השמש הכל אין זה שינוי המהות כלל שאין לך דבר חוץ מן העצמות והרי גם מה שנמצא מציאות גופין או לבושי' בע"ס הכל ממנו וכמ"ש גופין תקינת לון שהוא תיקון והמציא' והיינו שרש התהוות הכלים בעצמו' שהוא ע"י בחי' צמצום הראשון או בחי' לבוש להעלים וכה"ג דלבושי' מיני' ובי' כו' ולכך א' איהו וגרמוהי שהן הכלים חד כמו באיהו וחיוהי ממש משום דשרש או"כ הכל בעצמותו וזהו שאמר בסיפא באורך כו' בדרך פירוש וביאור לרישא דכי עמך כו' ורישא דכי עמך פי' וביאור לסיפא כו' והכל א' ממש דהנה מ"ש כי עמך מקור חיים קאי בע"ס שבעצמות שהדמיון הוא כשלהבת בעודנה קשורה בהעלם עדיין בגחלת ולא יצא לחוץ וכמ"כ הן י' כחות הנפש הנטועי' ומושרשי' בבחי' שרש והיולי פשוט בעצם הנפש הפשוטה כנ"ל בענין רצון ועונג הבא מן הנפש שכלול ג"כ מדבר והיפוכו בבחי' התפשטות והתלבשות דהיינו שהנפש מושללת לגמרי מהם וגם תתפעל כולה מהם כו' ושניהם אמת כנ"ל באריכות עד דמ"ש ולית מאן דתפיס בי' קאי גם על חכמה העצמי' ממש דהיינו מ"ש בכללות לית מח' תפיסא בך כלל כו' וזהו פי' הפשוט דרישא דקרא כי עמך מקור חיים פי' מקור חיים הוא בחי' ההעלם דע"ס דאצילות כמו עד"מ המקור למעיין שהוא בהעלם והמעיין נובע בגילוי ונמשך ממנו נהר והיינו מן התהום שנק' מקור נעלם כמעיינות תהום שנק מקוריים נעלמי' לגבי מעיינות הנגלים שא' עליהם השולח מעיינים בנחלים (שזה נק' מאין ליש וזה נק' מיש לאין וכך בחי' מקור חיים שבהעלם נמשך מיש האמיתי לאין ובחי' גלוי ע"ס שבעצמות שיש בזה ב' מדרגות כנ"ל א' יציאתן מהעלמן לבד ועדיין לא באו בכלי וזהו נק' אין שבע"ס והב' התלבשות' והתפשטות' בכלי היינו מאין ליש שע"ז א' נראה אור כנ"ל) והנה מ"ש כי עמך מקור חיים דקאי בע"ס העצמיי' מדבר בג' אופני' ועל הכל א' כי עמך טפל ובטל ונכלל בעצמותו ממש הא' הע"ס שהן בעצמותו ממש כענין רצון המוחלט הנ"ל שזהו כמו בחי' כח היולי בעצם טרם שיצמיח ויוליד מאומה דמה שיצמח ויוליד רצון של חסד וכה"ג נק' מאין ליש גם בעצמות הע"ס כמו כי חפץ חסד הוא בעצם ע"כ עלה בגלוי ברצונו הטוב כו' וכה"ג וע"ז אמר כי עמך ממש דאפי' תענוג וחכמה שהוא בכח היולי בעצם טרם שתבוא לגלוי נכללת בעצמותו ממש (ובכלל היינו מה ששיער בעצמו בכח בבחי' טה"ע ואינו כמו כח ופועל דהעלם וגלוי מיש ליש אלא מיש לאין דהיינו מיש האמיתי לאין דמה שיצמיח התעוררות רצון פשוט להאציל וכה"ג נק' אין דכלא חשיב לגבי העצם שכולל כמה רצונות כאלה שאינו בגדר התהוות רצון זה עדיין כו' ונק' בעל הרצון) והב' מה שע"ס שכלולים בעצמות המה כבר בבח' מציאותן רק שהן כלולים בבחי' העלם כשרש הנעלם שיצמיח בגלוי כמו כשעלה ברצונו להטיב טובו כו' וכן בחכמה וחסד אבל עדיין לא באו לגלוי אור כלל והיינו כשלהבת הקשורה בהעלם שעתיד