כו, ג

מחיצוניותו שעובר ע"י כח התנועה שביד שבלעדו לא הי' פועל החיתוך והרי הסכין כמו אמצעי בין כח התנועה שביד לדבר הנחתך לחברם יחד וזהו כמו שפע הנמשך ע"י ממוצע כמו ע"י שליח וכה"ג שעובר העצם של השפע דמשפיע ע"י השליח למי שצריך להשפיע וליתן לו ואינו נותן ביד עצמו וזהו הנק' דרך מעבר הבא בשינוי המהות ע"י אמצעי וגם בכלי מקבלהן חיצוניות הכוס וכה"ג לכאורה כאמצעי יחשב להביא הכוס לפיו לשתות שהעיקר הוא השתי' והבאת הכוס ע"י לקיחתו כמו אמצעי בין עצם הכוס לעצם אדם השותה ואין זה דומה לזה דמה שהיד בעצמו לוקח הכוס בלא אמצעי ומחברו לפיו הרי הוא מחברו לפיו ומה שלוקח הסכין בידו הוא להיפך להרחיק תנועת ידו שיניע ע"י הסכין דווקא לפי שלא יפעול בידו החיתוך שזהו הנק' התפשטו' שחוץ ממנו וכל כה"ג כלי חיצוני יחשב וכמו כלי ההבטה על העין כדי שיביט למרחוק יותר ה"ז בחי' התפשטו' הראי' דרך מעבר בזכוכית זו כמו התנועה ביד דרך הסכין ממש כדי שיביט יותר לחוץ מעצמו אשר לא הי' ביכולת כלי העין עצמו להתפשט לראות למרחוק כ"כ משא"כ כלי העין וכלי היד עצמם נק' כלי קבלה שהעין מקבל כח הראיה הרוחניות שבתוכו ומתאחד בו כחומר לצורה וכן כלי היד לתנועה חיונית שבה מתאחד בה ואין בזה הבדל כלל כאלו הן עצם א' ממש ומ"מ כולל בעין ויד מה שיכולי' להתפשט לחוץ מן העצם והוא מה שכלי העין רואה בעצמו והיד מניע בעצמו וזהו בחי' החיצוניות שבהם אע"פ שכל עיקר העין אינו אלא להביט ועיקר היד אינו אלא לפעול ולהניע מ"מ גדול מעלת עצמם ומהותם טרם שפועלים בחוץ מן עצמם כמו כלי החלל דכוס בטרם שישתה השותה שזהו עיקר הכלי דווקא כנ"ל כך מה שיש בחומר העין הכנתו לקבל צורת אור הראיה בעצם גם טרם שיפתח העין להביט בה זהו עיקר פנימי' כלי העין וכן מה שיש ביד תנועת החי בעצם טרם שיפעול התנועה הוא עיקר הכלי ולא בחי' התפשטות כלי העין והיד בפעולת' וכמו"כ כלי המוח שהוא חומר מוכן לקבל צורת אור השכל כידוע יש בזה ג"כ פנימית וחיצוני' הא' מה שיפעל כלי המוח בהתפשטו' שחוץ מעצמו שנק' חיצוניות היינו מה שיושפע דרך מעביר בחוץ ממהותו להאיר שם הארתו כמו השכל שבמוח שיומשך להיות מוחין למדות וכן מה שיומשך מכלי המוח לאותיות השכל הנק' מחשבת שכל שאין זה מעיקר אור השכל רק מכלי המזיגה שבמו' כמו קר ולח או חם ויבש דמוח החכמ' הוא הממציא השכלות החדשות לפי שטבעו קר ולח ומוח הבינה םח ויבש בטבעו אינו מוליד חדשות רק להרחיב ולהטעי' אור השכל בדברי' כהוייתן ששומע ונמצא בזה הרבה חלוקי המדרגו' שונות והכל הוא בבחי' כלי חיצוניו' שלהם דהיינו מה שיוצא מהם דרך מעבר לחוץ מעצם מהות' אבל עצם מהותם הפנימי היינו ממש כבית קיבול דכוס או ככלי עין שהוא עצם ספיר מוכן לקבלת הראי' כך עצם המוח דחכמ' שהוא קר ולח בכלל מוכן לקבל' אור דחכמ' להוליד מושכלו' חדשות גם טרם שיוליד וישכיל עדיין זהו הנק' פנימי' כלי המוח דחכמ' ומה שיומשך מכלי מוח זה בכל עת שירצה להתייגע בו להוליד שכלים היינו בחי' חיצוניו' שבמוח זה וכך הוא במוח בינה בחי' עצם החומר שהוא חם ויבש בטבעו מוכן לקבלת ההשגה וההבנה זהו פנימי' הכלי שבו ומה שישיג בכמה אופנים שונים בהרחב' דברי' בהסבר זהו חיצוניות הכלי כמו חיצוניות העין והיד בפעולתם וכחיצוניות הכוס והסכין וכה"ג וד"ל: והנה הולד דנולד ממוח החכמ' נלקח מטפה שבמוח שהוא מעצם פנימי' כלי המוח שהוא בטרם שישכיל מאומה ולכך מוליד נפש משכלת כל שכל כו' ומזה יש הוראה גמורה ששרש פנימי' הכלים הנ"ל הוא בפנימי' ועצם האורות כמו אור