כו, ד

החכמה יש בה עצם והתפשטות העצם שבו הוא כח ההיולי דחכמה שבנפש עצמה טרם שתאיר בהתפשטו' עדיין כנ"ל וכמבואר למעלה בזקן שקנה חכמ' בנפשו להוליד חכמות חדשות כו' זהו נק' גילוי העצם אבל עצם הכח היולי בטרם שיבא לכלל גילוי זה משם שרש התהוות עצם הנפש הנולד כעצם הגרעין שיצמיח תפפוח שלם כמ"ש במ"א) והיינו ענין כח המוליד בדומה לו שיוליד בצלמו כדמותו באברי' שהוא בבחי' כלים הפנימי' דוקא ולא ישתחווה לפעולת אברים כי עצם הנפש המוליד כולל כל הכחות הכלולים בעצמו בבחי' עצמיות והעיקר בעצם דחכמ' ומה שנק' נפש המשכלת הוא התפשטו' וכלל זה ידוע דכל עצם בלתי מתחלק ויש בפרט שבו מכללותו ואמנם בעצם שבנפש החכמה דווקא כלול כל חלקי' העצמיי' שלה ולזאת הטפה שבעצ' מוח דחכמ' דווקא תוליד נפש שלימה כלולה מהכל בדומה לצורה וחומר שלו בכל פרטיהם בהיות שהפנימית של כל האברי' שרש' מפנימיו' ועצם כל הכוחו' הכלולי' בעצם הנפש וכול' כלולי' בעצ' דאו' החכמ' כו' משא"כ השכלו' חדשו' שנמצאו ממוח החכמ' הוא רק חיצוניו' שבאו' החכמ' שבעצ' הנפש כו' וד"ל והנמש' מכל זה יובן באו"כ דאצילות שפנימי' הכלי' דז"א כמו חכמ' מוחא חסד דרועא יש בזה שרש מפנימיות האורות דחכמ' וחסד כמו שהן בעצמו' המאציל דאיהו וחיוהי חד בג' מדריגו' הנ"ל (בסי' שקודם זה) והוא חכים ולא בחכמ' ידיעא מבין ולא בבינה כו' וכאשר יוליד הנשמה אלקי' בצלמו כדמות כו' היינו מצד בחי' פנימי' ועצמו' המוחין דז"א שכולל כל פנימי' עצמו' האורו' שבו משרש' הראשון העצמי שדוק' במוח החכמ' כלול הכל בהעלם והוא למעלה ממוחין חדשים שנמשך כמו שכל חדש וכך הוא עד למעלה מעל' גם בחכמ' דא"ק שנק' אדם דבריאה בכללות ופנימיות הכלים דווקא המה כמו חומר עצמי מוכן לקבל עצם האור כמובן ממשל הנ"ל במוח ועין ויד כו' ולכך יוליד בצלמו כדמותו בחומר וצורה כלול מהכל דווק' משא"כ המלאכים שמקבלים מחיצונית הכלים שפועלים בפעולה שאין בזה מבחי' העצמיות דאדם העליון כלל לכך הנשמו' נק' אדם דווק' כידוע וד"ל ובכל זה יובן ענין ה' אלקינו דווקא שהוא אמצעי בין ב' הויות דיחיד ואחד הנ"ל בהיות שישראל עלה במח' היינו במח' כללית ועצמי' דחכמ' הקדומ' בעצמות אא"ס ממש והו' הנק' חי בעצם שכולל כל חלקי' העצמיי' שבבחי' שארי המדות העצמיי' שביחיד כנ"ל וז"ש שמע ישראל דווקא הוי"ה אלקינו הוי"ה זה הוא בעצ' החכמ' דעצמו' שמוליד בדומה לו ממש והן ישראל שעלה במח' עצמי' וכללית ואח"כ אין צור כאלקינו שבא בדרך פרט להתחלק בציור רמ"ח אברי' שהן קומ' שלימ' ראש וגוף כו' והוא מ"ש אלקינו שלנו ממש בכל נש"י כו' ולמעלה הוא שרש דשרש לכל פרט נש"י שנמשך ממוח החכמה דז"א שע"ז אמ' כי אתה אבינו וכידוע בענין מה שמו מה שם בנו דישראל נק' בני בכורי כו' ומה הראשון הוא מה דחכמה שהו' פנימי' ועצם המוחין דחכמה דאבא שבז"א כו' שנק' אביהם שבשמים כידוע וז"ש ה' אלקינו הוא בחי' אלקים חיים דבינה שבא בהתפשטו' פרטי' שצר צורה כו' וכמ"ש הביטו אל צור כו' ואמנם מובן מכל הנ"ל דע"י ישראל זה שבו ה' אלקינו חו"ב שבעצמות בבחי' עצמיות דווקא ע"כ ע"י יהי' ה' דיחיד וה' דאחד שוין ביחודם כנ"ל דמה דאיהו וחיוהי חד בעצ' ומה דאיהו וגרמוהי חד בהתפשטו' או"כ הכל א' מצד ישראל דווקא שעלה במח' והוא בחי' הממוצע וכנ"ל ולזה א' שמע ישראל דווקא ולא לזולתו וד"ל:

(יז) ומעתה יש להבין בשרש בחי' יחודא תתאה שזהו ענין בשכמל"ו כידוע ושרש יח"ת זה הו' בדלי"ת רבתי דאחד שהוא בחי' לאה שמקבלת ממל' דתבונה הנה מבואר למעלה בענין גדול אדונינו כו' דגם למעל' מעלה