כז, ב

בקיעת המסך המבדיל בין אצילות לבריאה כידוע וזהו נק' שבחו של מקום דהיינו שבחו של כח האלקי שבא בבחי' כח הפועל בנפעל בזמן ומקום ואמנם נבדל ערכם מערך שבח עצמות אור האלהי כמו שהוא בחי' האצילות טרם שמחי' את הכל מאין ליש שנק' חי העולמי' ולכאורה עיקר השבח הי' ראוי להיות בגדולת עצמו' אור א"ס ומדותיו שבאין בהתפשטו' או"כ באצילות ואיך דאיהו וחיוהי חד שזהו ענין פסוק ראשון דשמע כו' וההקדמה לק"ש בפסד"ז בסידור שבחו של מקום הוא בלמטה הרבה מיחוד עליון שבק"ש וזהו פלא דשבח דיח"ע הרבה יותר נעלה ומשמעות הענין דפסד"ז שבח עליון יותר כמי שישבחו להמלך קודם שיבא לשאול דבר ולקרב אליו כו' וגם מה שאנו רואי' בכל סידור שבחי' שבס' תהלים כמו בברכי נפשי וכה"ג הכל מדבר בגדולת הבורא בריבוי הנבראי' יש מאין ואינו מדבר בשבח עצמו' האצי' ולמעלה כו' כלל וכלל ואין זה כ"א שבהכרח יש בזה סוד ה' שבבחי' יח"ת במל' שבבי"ע שם נמצא כמו ושבח עצמו' אור הא"ס יותר מבחי' יח"ע דאצילות ע"כ השבחי' הללו הכנה ליח"ע דק"ש משום דנעוץ תחלתן בסופן דווקא וכמשי"ת בענין גדול אדונינו ורב כח כו' ובזה יובן ג"כ איך דבשכמל"ו יש בו יתרון מעלה מיח"ע דפסוק ראשון (ובזמן הגלות יותר מבזמן בהמ"ק אעפ"י שהיו אומרים בשכמל"ו בקול רם כמשי"ת) ועוד ראי' לזה ממה שמצינו במצות היחוד העליון שהוא בבחי' יח"ת דווקא דהיינו יחוד קודב"ה ושכינתי' למטה על כל מצוה מעשיית וכה"ג וכן במצות ידיעת אלקות שא' וידעת היום כו' וכן אתה הראת לדעת כו' הרי לא אמר רק לידע כי ה' הוא האלקים דווקא שזהו בחי' יח"ת דאלקים בבי"ע איך דהוי"ה ואלקים כולא חד ואע"פ שנא' כי שמש ומגן ה' אלהים וידוע דהמגן הוא בחי' הצמצום להסתיר שם הוי"ה דז"א דאצילות וכמארז"ל ברישא חשוכא כו' והוא בחי' המסך המבדיל הנ"ל וכידוע בענין באורך נראה אור שנק' אור של תולדה שאחר בקיעת המסך כו' עכ"ז אדרבה עיקר מצות הידיעה לידע האמת איך שהוי"ה ואלקים כולא חד ממש בלי שינוי כלל וכלל שזהו עיקר בחי' יח"ת כידוע וגם מה שאנו מוצאי' בזוהר תרומה בענין ידיעת יחוד אלקו' שא' כל ב"נ דלא אשתדל למידע ליה לקודב"ה טב לי' דלא איברי כו' וכן מ"ש לכבודי בראתיו בגין דישתמודעין ליה דוקא הרי ודאי מה שאנו יכולים להשיג באלקות אינו רק מבחי' התפשטו' פעולותיו בשמי' וארץ ובעולמות העליונים איך שנבראו מאין ליש ואין זה רק מבחי' שם אד' דאשתמודע אדון על כולא ונק' שם אד' שם הפעולה ולא שם העצם כידוע ואיך אמר שישתדל ב"נ למינדע לי' לקוב"ה עצמו וכן מ"ש בגין דישתמודעין ליה לעצמו וכמו נודע בשערים בעלה בכל חד לפום שיעורא דיליה בהשגתו וידוע דבעלה זה היינו בחי' ז"א שנק' סובב כ"ע שלמעלה מהשפעה אלקי' בנבראי' שהוא שם הויה הנק' שם העצם דמה דאיהו וחיוהי חד נק' שמו העצמי דהיינו כמו ד' שמות ע"ב ס"ג כו' שם ע"ב בחכמ' דאצילות וס"ג בינה דאצילות ומ"ה במילוי אלפין במדו' דאצילות כו' וכללותם נק' רזא דשמא קדישא אבל שם הפעולה דבחי' אד' שע"ז א' ושמו אחד היינו מצד כח פעולותיו המתפשטי' חוץ מעצמותו בדיבור ובמעש' כידוע ואיך יכירו מזה במהות ועצמות דשם הוי"ה דאצילות אלא ודאי שמזה דווקא יכירו בקוב"ה עצמו אע"ג דלית מח' תפיסא בעצמותו כידוע לפי שנעוץ תחלתן בסופן וכמ"ש גדול אדונינו דווקא שבשם אד' דווקא ניכר עצם גדולתו העצמיות שלגדולתו אין חקר למעלה מעלה כו' וכמ"ש גדול ה' ומהולל מאוד ולגדולתו אין חקר הרי מ"ש ומהולל מאד מדבר בשבחו של מקום הנזכ' בפסוקי דזמרה דווקא שמהולל ומשובח בריבוי תשבחות במלאכי' וכל הנבראי' וזהו נק' מהולל מאוד בלי גבול ממש כמו שלגדולתו העצמי' אין לה חקר למעל'