לג, ג

בנפשו ביסוד ושרש חזק כל יגיעו בהתבוננו' בפרטית ההשתלשלו' דע"ס דאצילות באו"כ ולמעלה מעלה לא יוקבע בנפשו כלום כידוע) וסדר התבוננות זאת ידוע למתחילי' שהוא מענין התהוות צורת הד"י מן המזלות והמזלות נחשבי' בערך גשמיות לגבי הגבוהי' עליהם שהוא חיצוניות השפע מהאופנים וכך למעלה מעלה מקבלין דין מן דין עד בחי' מל' דעשי' שנק' עילת העילות ובחי' מל' דמל' דעשיה מקור המשפיע לכל עולם העשי' כמ"ש בע"ח והנה פרטי ענין י"ס דעשי' וי"ס דיצי' ובריאה יובן בקיצור עד"מ באדם התחתון כשאדם רוצה לעסוק באיזה עסק בפ"מ כמו לבנות בנין או להנהיג דבר בפ"מ שבודאי יש בעסק ומעשה זאת שכל ומדות ומחשבה ודבור והכל מלובש בעשי' זאת והשכל הוא הראשון שבלתי שכל והתחכמות לא ידע איך יהי' סדר ואופן המעשה והעסק כלל והשכל הזה אינו נק' שכל וחכמ' בעצם רק שכל וחכמ' השייך רק למעשה זו בלבד ונק' שכל שבעשי' לבד כמו חכמת מעשה רוקם ואורג ושכל וחכמ' מעשה הבנין וכל מלאכה שנק' המתחכ' בה בהם חכם לאותו הדבר וכמו במלאכת המשכן שנא' ובלב כל חכם לב כו' והחכמ' הזאת הגם שאינה רק בעשי' מ"מ חכמ' ושכל יחשב ויש לו שרש מעצם כח החכמ' שבנפש כשאר חכמו' שבמוחו שבאין במדו' ומחו"ד וכה"ג רק שבעשי' זו הושפלה יותר (כי שרשה מעשי' שבשכל דהיינו מה שיש בכח השכל להשכיל בענין עשי' אח"כ נמשך מזה שכל וחכמ' ממש בשעה שבא לידי מעשה כו' וכן מדבור ומח' ומדו' שבשכל נמשך חכמ' שבדבור ומחשבה ומדות כו') והנה מן השכל הזה שנק' התחכמות בא לידי השגה באורך ורוחב שנק' בינה דעשי' והוא בחי' ההתרחבו' בכל פרטי עניני טעמי' מסבירי' לזה השכל והכל אינו רק הנוגע למעשה בלבד כמו שהמדות אוי"ר כו' נולדי' בלב מן השכל שבמוח כך המדות השייכי' לעשי' כמו לעשות באופן של חסד בהתפשטות או לעשות באופן של דין וצמצום או הממוצע מבין שניהם כו' הכל נמשך מגזירת השכל והחכמ' שבעשי' זו כחכמ' מעשה רוקם שיאריך או יקצר לפי גזירת השכל וכן במעשה הבנין וכן במעשה כל עסק יש בזה בחי' המדות חו"ג והממוצע כידוע ולפי אופן המדות יגזור הדבור ומח' שבעשי' זו שיחשוב וידבר ויצוה במעשה זו בכל פרטיה ונמצא שעיקר הראשון הוא הרצון לעשי' זו והשכל יבא לגלות אותו עפ"י טעם וחכמ' ויומשך למדות ומח' ודבור עד שנעשה בפ"מ כרצונו בעשי' זו והדוגמא מזה יובן למעלה בבחי' י"ס דמל' דעשי' שהן כח"ב וחג"ת כו' הנה עיקר ומקור הראשון הוא מה שעלה ברצונו לעשות העולם דעשי' בבחי' יש נפרד ממש כהשמי' וארץ וכל צבאם ובחי' רצון זה נק' כתר דמל' דעשי' ובחי' חו"ב היינו מה שרצון זה בא לידי גלוי בחו"ב והכל אינו רק שכל וחכמה השייך לבחי' עשי' בלבד כנ"ל וכמו כל אשר חפץ ה' עשה כו' והכל בחכמה דוקא וכמ"ש ה' בחכמה יסד כו' כמאמר בחכמה פותח שערים כו' ומחליף את הזמנים ומסדר כו' כמ"ש מלך במשפט יעמיד ארץ במשפט דחכמה שב תורה וקאי על בחי' מל' דעשי' שיעמיד ארץ כמ"ש השופט כל הארץ כו' על ע' שרים דעשיה ובשאר הברואי' בהשגחה פרטי' על כל א' כידוע בענין דע מה למעלה ממך עין רואה כו' דעיני ה' משוטטות בכל הארץ כו' והוא מבחי' חכמה שבמל' דעשי' שע"ז אמר משמים הביט ה' כו' דהיינו שם ע"ב דחכמה דעשי' שבבחי' מל' דווקא ע"כ אמר משוטטות לשון נוק' וכשאמר משוטטי' לשון דכר קאי בחי' ז"א דעשי' כמ"ש במ"א וכמארז"ל י"ב שעות הוי יום ג"ש כו' שהן בחינת חב"ד חג"ת נה"י דנוק' דז"א דעשי' עד שזן את העולם מקרני כו' בפ"מ וכמ"ש הזן את העולם כולו כו' ומשפט השפע ע"פ