לד, ב

דיצי' חג"ת דיצי' ועשי' דיצי' נה"י דיצי' וכן בבריאה בריאה דבריאה חב"ד דבריאה ויצי' דבריאה חג"ת דבריאה ועשי' דבריאה נה"י דבריאה ודרך כללות חב"ד בבריאה וחג"ת ביצי' ונה"י בעשי' והיינו פי המאמר בכללות דאימא בכורסייא שהוא חב"ד דבריאה וז"א בחי' חג"ת ביצי' ואופן בחי' נה"י בעשי' ואמנם הנה זאת המדריגה הנק' עשי' דעשי' שהוא נה"י שבנה"י בכלל הוא בחי' נה"י דעולם העשי' ובפרט הוא בחי' עשי' דעשי' שבכל עולם והוא היותר אחרון ואין בו מבחי' חב"ד וחג"ת כלל הגם שחב"ד וחג"ת שבנה"י נק' בריאה ויצי' שבעשי' אבל בעשי' דעשי' שהוא נה"י שבנה"י אין בו מבחי' בריאה ויצי' שהן חב"ד וחג"ת כלל וכמו"כ יובן גם למעלה באצילות עצמו שכלול מג' אלה בי"ע דהיינו חב"ד בריאה דאצילות וחג"ת יצי' שבאצילות ונה"י עשיה דאצילות ונה"י שבנה"י עשי' דעשי' דאצילות (שנק' מל' שבמל' ויש בחי' זו בכל מציאת בפרט כמו גם בשכל ומדות וגם ברצון ותענוג שהרי בח' השפע דמדות נק' נה"י ואמנם שפע זו הבא בירכין שהן נבדלין מגופן של מדות שבלב נק' נה"י שבנה"י לגבי כליות יועצות כו' ואין בהן מבחי' המוחין וחג"ת שבכליות יועצות כלל וז"ש ויגע בכף יריכו כידוע וכן ענין בדי ערבות שאין בהם טעם כו' רק חיצוניות דחיצוניות מאיר ממוחי' וחג"ת בנו"ה דירכין כמו בריקוד ע"י שמחה שבלב כמ"ש במ"א וכך בשכל הסכם הדבר להן ולאו שמסתלק גוף אור השכל והמדו' שבו רק ההסכם החזק שבמוחו לבד ואין זה דומה להסכם מדת הנצוח שיש בה טעם אור האהבה והשכל בהעלם עכ"פ כו' והיינו נצח ענף החסד שנק' נו"ה משא"כ נו"ה שבשכל הנק' הסכם שדעתו חזק כיקום שברגליו נק' נה"י שבנה"י וכן בהסכם חזק שברצון בפ"מ נק' עשי' דעשי' אעפ"י שאין בו מדו' ושכל גם לא ממדות ושכל השייך למעשה זו שרוצה בו רק רצון למעשה בלבד וכן בענג המוטבע בהרגל שלא יוכל לשנותו כו') ומובן ממילא דבחי' בי"ע שבאצילות הוא מקור לג' עולמות בי"י בכלל דהיינו בריא' שהו' חב"ד דזו"נ דאצילות נעשה מקור לבריאה שהן ע"ס דבריא' כו' ויצי' שבאצילות מקור לע"ס דיצי' ועשי' שבאצילות שהוא נה"י דזו"נ נעשה מקור לע"ס דעשי' ודרך פרט הרי בעשי' דאצילות כלול מבי"ע והיינו בחי' למ"ד כלים דז"א פנימי ואמצעי וחיצון שמקבל' המלכות והן שלשי' מעלות שהמל' כו' ונק' שלשים הגבורים העוזרי' לדוד ונעשין מזה נר"ן בבי"ע ע"י בחי' המל' דוקא דהיינו מבחי' עשי' דעשי' דאצילות שבחי' מל' דכל ספי' דז"א נק' עשיי' שבו וידוע דספי' חכמ' שבמל' נעשה ממל' שבחכמ' דז"א וכן ספי' חסד דמל' נעשה ממל' שבחסד דז"א הרי ע"ס דמל' נק' עשי' דעשי' וכלול' מי"ס חב"ד כו' שהן בי"ע והן הנעשי' נר"נ בבי"ע ע"ד זה שע"ס דבריאה ששרשם מפנימי' הכלים דז"א והוא בחי' חב"ד דמל' נמשך מזה שרש להתהוות נשמו' ומלאכי' דבריאה והיינו אימא מקננא בכורסייא כו' וע"ס דיצי' שרשם מאמצעית הכלים דזףא והוא חג"ת דמל' מזה שרש לנשמות ומלאכים דיצי' וחיצוניות הכלים דז"א בע"ס דעשי' שרש לנשמו' ומלאכי' דעשי' ונק' נר"ן בכלל נשמה בחי' מוחין בבריאה ורוח מדות ביצי' כו' ובפרט יש נר"נ בכל עולם עד נשמות ומלאכים דעשי' שהן בחי' נפש דעשי' כידוע והנה ידוע דג' עולמות בי"ע הן בחי' מח' דבור ומעשה וכאשר אנו אומרים שבצי' יש ג' מדרגות דבי"ע היינו בחי' מחדו"מ שבאצי' עצמו שהן מחדו"מ שבזו"נ עצמו קודם שירדו למטה כו' ובחי' מח' דחב"ד דז"א ונוק' נק' בריאה שבאצילות ובחי' דבור דזו"נ שבאצי' עצמו נק' יצי' דאצי' ובחי' מעשה דזו"נ דאצילות נק' עשי' שבאצילות ובאין למטה בג' עולמות בי"ע