לח, א

אור העצמי נראה כלל רק הארה דהארה ולא כמו שאור מאיר דרך זכוכית שלא נשתנה מהותו אלא נשתנה מהותו במסך לגמרי (ולא כגווני הקשת או גווני הזכוכית שעושין שנוי באור שמצד גוון הכלי בלבד נראה האור כך אבל זהו אותו מהות עצם האור משא"כ במסך לא נראה מהות עצם האור וכך יובן הפרש זה באור וחיות הנפש בכלי הגוף שמצד המזיגה והרכבת ד"י הגשמיי' שבאברי הגוף כחומר כלי העין וכלי המוח נרא' האור וחיות הנפש הרוחני' בבחי' חיי גשמי ובשרי כפי הגוון והתואר של הכלי דוקא אבל אין זה שינוי בעצם מהו' האור וחיות הנפש הגם שבדם הוא הנפש הרי בא בהרכב' גשמי' זהו רק בחי' התגלותו לפי הכלי כאור הנרא' אדם בזכוכית אדומה וכה"ג אע"פ שבא מהות החיו' הרוחני למהו' חיות גשמי ונק' יציאה ממהות למהות וה"ז כשפע היוצאת ממהות המשפיע לפי הערך של מהות המקבל דודאי זהו אותו המהות רק ששכל המקבל קטן מאד בערך לגבי מהות שכל המשפיע וזהו הנק' דרך נקב קטן שהאור מאיר בו כמו שהוא בעצם בלי שינוי המהות בהתעלמו' כמסך כלל רק מפני שבא ממהות למהות בצמצו' גדול עד שלא יקבל המקבל רק אפס קצה האחרון שבו והוא מפני היותו יורד מגבוה לנמוך מצמצם שכלו הגביה כולו עד שלא נשאר רק כמו נקודה א' והוא שיעור מצומצם מאד מה שיכול לבא לידי שפע למהות שכל קטן של המקבל אבל אותו הנקודה היא מעצם השכל של המשפיע כניצוץ קטן משלהבת גדולה וכה"ג כמו שפע הרב לתלמיד שא"א שיומשך כל מדות השכל שברב רק נקודה א' מצומצמת ממנו שיוכל המקבל שאת לפי ערך שכלו המצומצם הוא היוצא ונמשך ממהות הרב למהות התלמיד וראי' לדבר זה שזהו נק' דרך נקב דהנה זהו כלל שכל עצם בלתי מתחלק דהיינו שגם בחלק הקטן האחרון שבו ימצא בו הכל והוא עיקר ענין בחי' דרך נקב שהנקב יכולין להרחיבו כחלון ויותר וכניצוץ קטן שע"י ניפוח במפוח יתפשט ויהיה כשלהבת גדולה וכן עץ קטן בקומה יגדל ויהיה כארז וכך קטן בן שנה יגדל ויהי' חכם מופלג בהיותו בגדלות שנים כבן ע' שנה וכה"ג וכמו שאמר בוצין כו' ודאי הי' כל כח חכמתו אז בהיותו קטן רק שלא היה בו בגלוי כ"א נקודה א' ונגדל ונתגלה ברוב ימים מעט מעט וה"ז כאילן קטן הצומח מידי יום כי האדם עץ השדה ואין זה רק מפני שהיה חלק עצמי בקטנותו ע"כ יגדל כניצוץ שנעשה שלהבת וכן אנו רואים בתלמיד קטן שיגדל בחכמה ברוב ימים עד דקאים אדעתיה דרבי' ממש לאחר מ' שנין ולא עוד אלא שיוכל להיות פי שנים ברוחו של משפיע כמ"ש אלישע לאליהו רבו ויהי נא פי שנים ברוחך אלי כו' וכל זה רק מפני ששפע זו הנק' עו"ע באה בלי התעלמו' העצם כלל רק חלק מצומצם הוא מן העצם וחלק זה יגדל והי' בהתרחבו' כמו המשפיע ממש אע"פ שבשעת קטלתו בא לו ביציאה ממהות למהו' דהיינו ממהות התרחבו' שכל המשפיע למהות קטנות שכל המקבל כו' וכך יובן גם בענין אור ושפע חיות הרוחניו' שבא בחיי הגוף ממהות למהות שזהו אותו עצם האור וחיו' של הנפש (שהרי הכאב לא ירגיש רק עצם הנפש אע"פ שסומא מוליד שלם זהו מפני שהתפשטות כח הראיה בעין הוא רק כזיו השמש בזכוכית שנשתנה לאדם כנ"ל) ונק' דרך נקב (שיכולים לומר הגדלה בהתגלות כל שלימות המוחין בכלי החב"ד הגשמיי' יהי' בערך גדולת המוחין רוחניי' שבעצם הנפש ממש כה"ג ממש יובן בנר ה' נשמת אדם שנק' ניצוץ אלקי ה"ז חלק עצמי עכ"פ ובגדלות המוחין ומדות כו' שבניצוץ זה בהיותו במהות חומר גופני בשכל ומדות שבמוח ולב גשמי יהי' שוה בערך ומדריגת שרשו למעלה במוחין ומדות ברוחניו' שנק' ומזלא עד שיבא למדרגת אדם למעלה באבי"ע אדמה לעליון כו' כי