מ, ב

מה שמעשה החסד יבא בהגבלה שלא לעשות יותר מכפי כחו בממון וגוף זהו מצד הגבלה אור האהבה שבכלות כח האהבה שבלב אז יכלה כח מעשה זו דחסדי' וטובות ואם האהב' בלתי מוגבלת כמו אהבת האב לבנו אז גם המעש' חסד לא יוגבל וא"כ ודאי שרש א' לאור וכלי שאם הי' שרש מיוחד לכלי בפ"ע לא הי' כח הכלי כלה בהשוא' א עם האור ובהתגלו' אור וכלי נראין ב' הפכי' שהאור בלתי מוגבל והכלי מוגבל ונמצאי' ב' הפכים שלהם שוין בכלות כחם אלא מוכרח לומר שיוכל לצאת ממקור א' ב' הפכים דאור וכלי ושיהי' שוין בכלות כחם מצד שרשם שהוא א' (וכמו שאנו רואי' בהתהוו' הולד בבטן בחומר וצורה משרש א' יוצאין וכח הגבלתם שוה ופעולתן ב' הפכים שהאור והצורה בלתי מוגבלת והחומר מוגבל כו') וזהו מפני שמהתעבות האור נעשה הכלי ע"כ שוין בכלות כחם בענין ההגבלה (וענין התעבות האור הוא כמבואר בענין המסך למעלה בענין יהי רקיע כו' שמורכב מרוחניו' וגשמיו' כו' והתעבות הגשמת האור מורכב עם רוחניות הכלי וזהו כדמיון התלבשות הרוחניות דחיות הנפש בדם וכח הצומח בעשב הגשמי כנ"ל ושם מבואר באופן אחר) וכמ"כ יובן בענין הפרסא שבין אצי' לבריא' הנ"ל שנעשה ג"כ מהתעבות האור והוא מבחי' החשמל דבינה (כמ"ש בע"ח בענין כתנות עור כו' שמלביש לזו"נ עד תחת רגליהם כו') שיש בו ב' הפכים מאור האצי' הבלתי מוגבל ומאור הבריא' המוגבל ומאחר שמהתעבות האור נעשה הי' ראוי להיותו בבחי' בלתי מוגב' אך הוא כמו הכלי המגביל ושרשו עם האו' כנ"ל וזהו כמו המשל אל השכל שמסתיר העצם של השכל ומגלהו שזהו ב' הפכים והמשל לנמשל כחומר לצורה ושרש א' למשל עם הנמשל והוא ענין חיצוניו' בינה שנעשה ממנו החשמל וכמ"ש במ"א (והיינו כמבואר שם שההרכבה היא מתכלי' הרוחניות ותכלית ההגשמה ומקור א' לשניהם שממקום שיצא עומק אור שכל המושג משם יצא שרש המצאת המשל המגשם כו' וכמשלי שלמה שלפי ערך עומק החכמה כך ערך המצאת המשלים וכל מי שהוא חכם גדול יותר ידע יותר לכוין המצאת המשל לפי אופן הנמשל לפי שמקור א' להם כו' וד"ל] ויובן בתוס' ביאור ענין אפשרות התהוות ב' הפכים בנושא א' כענין אור וכלי או בחי' פרסא הנ"ל הנה יובן ממה שמצינו כדוגמא זאת במדרגה עליונ' יותר והוא בבחי' צמצום הראשון שנמשך אח"כ קו הנק' קו המדה שמודד כל דבר בהגבלה והוא עצמו אינו בבחי' גבול כי שרשו מעצמו' א"ס הבלתי מוגבל כו' לפי שנמשך הקו מן הרשימו הנשא' כו' ורשימו זו היא בחי' כח הגבול שבאא"ס הבלתי מוגבל כי כל יכול הוא וגם כח הגבול ימצא מאתו ולזאת רשימו זו אות מוגבל להורות על בלתי מוגבל והם ב' הפכים ע"כ גם קו זה יש בו ב' הפכים הנ"ל (והיינו כמו שאנו רואין שיוכל להיות נס שלמעלה מן הטבע והוא נעשה במקו' שהוא בגדרי הטבע שזהו אור הנגלה מעלמא דאתכסיא בעלמא דאתגליא ע"כ כפלא יחשב כי בטבע רואי' בגלוי מה שלמעלה מן הטבע כהיפוך ים ליבשה וכה"ג ולכך מברכים במקום זה ברוך כו' וכמ"ש במ"א בענין מקום ארון אינו מן המדה הרי הארון הי' בגדר מקום בהיכל ק"ק ולא הי' תופס מקום שם נמצא מלמעלה מן המקום בא בגלוי במקום כו' וכ"ז כב' הפכים במקום א' [ובל' הפלסופי' יקראו הנסים נמנעות ויאמינו בזה שזה כח אלקי כו') וכמ"כ יובן בבחי' פרסא הנ"ל שסובל ב' הפכים מבלתי גבול ומכח המגביל וכמ"כ בחי' אור וכלי הנ"ל לפי ששרשם א' מהרשימו והקו שהכלי' שרשם מהרשימו והאורו' מן הקו והכל א' כמ"ש במ"א בענין נקוד' קו שטח וד"ל] ונמצא מובן מכל הנ"ל דמ"ש בע"ח דמבחי' מל' בבי"ע מאיר דרך מסך בלבד ולא דרך נקב היינו בחי' עשי' דעשי' בכלל לפי שכל ג'