מא, א

שקנה חכמה (כמארז"ל בים נדמה להם כבחור עושה מלחמה שהוא רק מוחין שבמדות דז"א כמ"ש ה' איש מלחמה לעמוד לנגד הדין למה נשתנו אלו כו' ובמ"ת נראה להם כזקן בחכ' שבתורה כו') אבל קמי' קוב"ה שלפני האצי' לא יתכן לשון ושם במושאל הזה מטעם הנ"ל וד"ל אך הנה יש עןש מדרגה למעל' גם מזה והוא בעצמות אא"ס ממש שלמעלה מבחי' זמן לגמרי ולא שאינו מוגבל בכלל ובפרט בלבד אלא שגם ענין ימי' ושני' קדמוני' הנ"ל לא יתכן לומר שם כי הוא למעלה מעלה מכל בחי' התחלקות גם במדרגת האור שבעצמו כו' והענין הוא כידוע שרש ענין הכלל והפרט למעלה הוא כמו עד"מ מח' הכללית באדם שכולל במח' אחת כל מה שעתיד לדבר ולעשות ולהתפעל בשכל ומדות וגם מה שעתיד להיות לו רצון לרצון כו' כמו המחשב באופן מעשה הבנין שיהי' כך וכך ובאה המח' דרך כללות לכלול כל מה שעתיד לבא בזה התחלקות ברצון ושכל ומדו' ומדו"מ באופני' פרטי' רבי' ושוני' כו' עד אין שעור והכל נסקר בסקירה א' במח' זאת הפשוטה בתכלי' כידוע וכך יובן למעלה במח' הקדומה הכללי' דהיינו מה שעלה ברצונו ומחשבתו הפשוטה כל ההשתלשלות דאבי"ע הנסקר הכל בסקירה א' ומח' אחת פשוטה בתכלי' כמ"ש צופה ומביט עד סוף כל הדורות במח' א' בסקירה א' כו' וכולל כל מה שעתיד להיו' התחלקות ברצון המאציל להאציל כך וכך או"א כו' ולברוא עולם הבריאה בכמה מדרגות דע"ס באו"כ כו' עד סוף העשי' דכל אשר חפץ עשה שזהו ה' פרצופי' דא"א ואו"א וזו"נ דאבי"ע שבאו דרך פרטי פרטו' הכל נסקר כא' במח' הפשוטה שנק' כלל הראשון ולפ"ז גם בחי' הזמן שבכלל עולם דאבי"ע בא ג"כ מן הכלל הראשון לפרטי השתלשלות דאבי"ע עד ימי' ושעות דזה העולם כמו שמחדש בכל יום מוגבל ממש מע"ב מכלל הראשון דאין בכלל אלא מה שבפרט וכמו שאמרו וכל היצור לא נכחד ממך דאפי' היצור היותר אחרון בא במחשבה הכללי' ורק שיצא יותר אחרון בפרט כו' כך בזמן שגם הוא נברא מאין כו' וכנ"ל בענין עש"נ כו' גם הצמצום דזמן היותר אחרון כמו יום ושעה שלנו הי' במח' הכללי' מאחר שצופה עד כל הדורות דו' אלפי שנין דבריא' עד מקורם הראשון שלפני האצי' בבת א' כו' וזהו ענין ימי קדם ושני' קדמוניות דהיינו מקדמון לכל כו' שכולל הכל בסקירה א' באח"פ מה שעתיד להיו' מקו' למקור התחלקו' עש"נ דאבי"ע ואמנם מי איכא זקנה כו' דאין מח' כללית הנ"ל נק' מוגבל בעצם אע"פ שהוא כלל לפרט מוגבל באו"כ דאבי"ע ונק' ע"י כו' והיינו מפני שעצמות אא"ס למעלה מעלה גם מהיות בחי' כלל לפרט והוא כמו גלוי אור עצמותו שהיה הוא ושמו בלבד שלמעלה מבחי' מח' א' הנ"ל שזהו למעלה מבחי' סובב הכללי הראשון הנק' טה"ע כו' הרי שם לא יתכן לומר גם שם המושאל דימים ושנים קדמוניות דכלל לפרט שייך לקרותו קדמון שקדם למה שבא אחריו בפרט כנ"ל בענין המח' כללי' שקדומה לכל התחלקות הבא אחריה כו' אבל בעצמות ממש לפני מי יקדי' כו' ולזאת הרי שם הוא למעלה מבחי' זמן לגמרי גם לא בדרך כלל ופרט הנ"ל והוא שלע"ל יאיר מעצמות אא"ס זה במל' ויהיה גם הזמן נצחי שזהו לעמל' משם הוי' דיחו"ע כנ"ל בענין עד דוד הגדיל כו' דוד מ"י חי וקים כו' דהוי' הכללי הוא מחשבה הכללי' הנ"ל שכולל עבר הוה ועתיד דכל השתלשלות דאבי"ע ולמעלה מכלל הראשון הזה הוא עצמות אא"ס שלמעלה גם מבחי' זמן שבכלל כו' ונמצא מובן מכ"ז בקצרה שיש כאן ג' מדרגות א' בחי' ז"א דאצי' שנק' נער עד הוי' הכללי דמח' הקדומה שנק' זקן והב' עצמות אא"ס שלמעל' ממקור הזמן לגמרי והג' בחי' הממוצע