מד, ג

היכלות חיצונים לגביו וכך יובן למעלה בבחי' היכלות עליונו' שבחי' עצמות אא"ס אין בחי' עיקר דירתו רק בהיכל הפנימית שלו שהוא היכל ק"ק היכל החכמה והוא מ"ש דאורייתא היכלא עלאה דקוב"ה עלאה הפנימי יותר וכל היכלות זולתו נק' בתי בראי כו' וכמארז"ל משחרב בהמ"ק אין להקב"ה בעולמו רק ד"א של הלכה שהוא במקום היכל ק"ק שבו הלוחות והארון ששם הי' עיקר קביעת דירתו יום ולילה ולא נמצא ברוב העתים רק באותו ההיכל הפנימי שלו רק לפרקים ועתים קבועים יצא מהיכלו הפנימי להיכלות החיצונים כמו להיכל מאכלו כמו באתי לגני כו' אכלתי יערי כו' וכמ"ש בזהר על ענין של שולחן המלך כו' או להיכל מקום כסא משפטו לשפוט העם או לדבר עם שריו כו' וכידוע בענין לשכת הגזית שסנהדרין יושבי' שם (שנק' היכל הגבורה) שלפרקים יבא שם ולפעמים בהיכל הזכות כו' וכמ"ש וישב ה' מלך לעולם וכמו וישב שלמה על כסא ה' כו' והוא הנק' כסא הכבוד כסא המלכות שיש לזה היכל מיוחד לשפוט כל הארץ בעת מיוחד כו' וגם יש היכלות נסתרים מעין כל ב"ב ומשריו ומשרתיו שהוא מטייל בהן לפרקים רחוקים והטיול הזה בא לעת מיוחד שהוא מטייל בעצמו לבדו דוקא ואין איש אתו ממקורביו כלל וכללל כי לא נודע היכלות הנסתרים לשום אדם ויש טיול שמטייל בחצר גינת ביתו עם רואי פניו השרים הגדולים כו' וכדוגמא זו מצינו בדברי רז"ל שא' קוב"ה בליליא מאי' עביד רוכב על כרוב קל שלו ושט בח"י אלף עולמות דכתיב רכב אלקים כו' הרי הוא שט ומטייל בהיכלות נסתרי' מאד הנק' ח"י אלף עולמות שהן פרטי היכלות שבעצמות אור המאציל שנסתר מהכל ונק' שעשועי המלך בעצמו שהוא לבדו משתעשע ומטייל שם וזהו פי' ושט בהעברה בעלמא מקבל שעשועים שם בעברו שם בהיותם במדרגה עליונה שבכתר הנקרא אריך אנפין או א"ק ששם הענג נעלם ונסתר מההשתלשלות דאצילות כו' ומספר ח"י אלף דוקא שאלפים בכתר ונגד ט"ס בבחי' או"י ואו"ח שנק' צדיק חי עלמין כידוע ולכך אמ' ח"י אלף והיינו רוכב על כרוב קל שהוא בחי' המל' בלילא שאז בחי' דורמיטא בחי' שינה וכאשר נדדה שנתו מטייל על כרוב קל שלו שם ב"ן בהיכלות דא"א וא"ק כו' שהוא עליית ז"א דאצי' שם כמו בזמן הגלות שנק' שינה דכתי' אלך אשובה אל מקומי כו' וכמ"ש בזהר דקוב"ה בגלות' אסתלק לעילא לעילא בכתר שבכתר כו' אמנם אין הטיול שם רק לפי שעה ולא בקביעות וכן הטיול בג"ע כמו שאמר בזהר דקוב"ה אתא לאשתעשע עם צדיקייא בג"ע כו' והוא ג"כ בלילה בחצות לילה דוקא כמ"ש במדרשי רז"ל שא' אני ואתה ובן ישי נטייל בג"ע כו' אמנם עיקר קביעת דירתו יום ולילה אינו אלא בהיכלו הפנימי שהוא היכל דחכמ' כמו בהיכל ק"ק דבהמ"ק כך יש היכל ק"ק דאצי' ולמעלה מעלה עד בעצמות אור א"ס שלמעלה מכל ההשתלשלות יש היכל שכל עצמותו שוכן שם בתמידו' רק לפרקים יצא לטייל בהיכלו' זולתו וכמו הנה ה' יוצא ממקומו כו' (וכמ"ש במ"א דמקומו של אדם הוא ד"א שעד ד"א מכל צד שורה ומתפשט בחי' מקיף דיחידה שבו שנק' מ"ם דצלם כו' לכך אסור להוצי' מד"א בשבת כמ"ש שבו איש תחתיו וכן כשלא עירב בחצר וקרפף כו' והיינו ענין ד"א של הלכה ששרשו בבחי' מקיף דיחידה שהוא מקיף למקיף דחכמ' כו' וז"ש אחת שאלתי כו' שבתי בבית ה' שהוא ביכל ד"א של הלכה ואז ממילא נמשך כל המקיפי' דנר"נ לחזות כו' כמ"ש במ"א וכמשי"ת בסמוך לפי שאין עצמות אא"ס שורה אלא בחכמה לפי ששעשועי' העצמיי' שלו בקביעות תמידי אינו אלא בחכמ' שבתורה דוקא לפי שהחכ' הוא חלק עצמי והיותר פנימית שבעצמותו עד שכל עצמותו נמשך ושורה שם בתמידות