מה, ב

דשרש הגבל' ו"ק דהיכל דתור' נעש' מעיגול הבלתי מוגבבל שבעצמות ממש ולכך ארוכה מארץ כו' וכמו אפריון עשה לי' לגרמי' כו' וד"ל ומעתה הנה יובן ענין מה שיראל נק' אחי' ורעי' להקב"ה כנ"ל דהנ' אדם הקורא באותיו' התור' הרי כל שכלו ומדותיו וכל מחשבתו ודבורו מתישבי' ומוקפי' מכל צד באותיות הללו שקורא שהצירוף תיבה שקורא מקיפו' לנפשו (וגם להבל דבורו כי גם שמהבל הדבור שלו נעשה הצירוף הזה כמו בקראו תיבת בראשית אבל שרש אותיות בראשית כמו שהוא בבחי' מקיף העליון מקיף לדבור זה שאומר ונעשה כמו היכל לנפשו וכמ"ש כבוד ה' יאספך ואין כבוד אלא תורה שכל אותיות שלומד אדם בעוה"ז נעשה לו היכל ודירה בג"ע כמ"ש במ"א וד"ל) (וזהו אין העולם מתקיי' אלא בהבל תשב"ר מפני שהוא הבל שאין בו חטא הגם שאין יודעין מה הן אומרי' רק קוראי' בראשית מיראת הרצועה כו' מטעם שקיום כל העולמות ע"י צרופי אותיות התורה מצד עצמם כנ"ל) וכמשל איש היושב בהיכל המלך שהיכל המלך מקיפו מכל צד כו' ומזה מובן ממילא במה שאמרז"ל בכל היושה וקורא ושונ' שהקב"ה יושב וקורא ושונ' כנגדו אותו דבר ה' ממש שהאדם קורא ושונה כמ"ש ה' צילך וכמ"ש את ה' האמרת לשון מפעיל כידוע א"כ ה"ז כמו עד"מ שני ב"א שיושבין יחדבהיכל אחד וקוראי' ושונים הלכ' א' דהיינו שזה קורא והשני קורא כנגדו כך הקב"ה מוקף באותו היכל עצמו שהאדם מוקף בה מאחר שקורא ושונה כנגדו הרי מצרופי אותיות הללו עצמן נעשה היכל א' להקיף לשניה' יחד מכל צד לזה כמו לזה ממש בהשוא' א' כו' וזהו למען אחי ורעי כו' שכנ"י בעסקם בדבר ה' זו הלכה שהקב"ה יושב בהיכל זה עצמו כו' כנ"ל הרי הן נק' אחים ורעים ממש להקב"ה אחר שיושבים ומוקפים כמו בהיכל א' שהוא היכלא עלאה פנימאה דקוב"ה בחי' מקו' דירת קבע שלו כנ"ל שיושב בהיכל זה בקביעות ומקיף עליו מכל צד להיותו בחי' מקומו העצמי ממקיף דמקיף כו' הרי גם האדם שמתיישב בהיכל זה כשקורא והקב"ה קורא כנגדו הרי הוא מוקף בשוה בהיכלא עלאה דאורייתא עם הקב"ה שהוא מוקף בה ג"כ ונעש' היכלא עלאה דאורייתא מקיף אחד לשניהם כו' וזהו בחי' אחוה ורעות שבישיב' זו כשעוסקי' בתורה יחד בהיכל א' המקיף לשניהם שהוא ו"ק שבתורה הנ"ל כנ"ל (ולמעלה היינו יחוד זו"נ בהיכל אבא החכמ' כו' שנק' אחים להקב"ה שהוא ז"א וכך עד רום המעלות וד"ל) ובזה יתורץ גם הקושי' דלעיל במ"ש אורייתא קדשא וישראל קדישין אבל אין קדוש כה' ואיך יקראו אחים כו' דלכאורה קושי' זו יתכן גם באורייתא איך הקב"ה מוקף בהיכלא דאורייתא אחר שאין קדוש כה' אלא הענין הוא דאדרב' היא הנותנת דמשום דאין קדוש כה' שהוא עצמו' אא"ס ממש שלמעלה משרש הקדושה דישראל ואורייתא ע"כ נמשך ויורד בקדושת עצמותו דוקא להשתעשע באורייתא ונעשה לו היכלא פנימאה כו' שהוא להקיף ממקיף שבעצמותו אמנם זהו בבחי' שעשועי' עצמיי' מפני שהחכמ' שבתורה מעצמותו ממש באה כנ"ל וכן בישראל קדישין שעוסקי' באורייתא משתעשע בהן מצד שרש' העצמי כנ"ל אך ע"י התורה דוק' מתחברי' יחד כידוע בענין תלת קשרין ישראל מתקשראן באורייתא מלמטה למעלה ואת ה' האמרת שיושב ושונה כנגדו מלמעלה למט' כו' הרי בהבל דבור ד"ת דכנ"י מתחבר עצמו' א"ס ביריד' מלמעלה למטה ונשמות ישראל נעלין בה מלמט' למעלה והתורה שנק' היכלא עלאה מקיפם יחד כנ"ל נמצא הג' קשרי' נעשי' קשר א' ממש וז"ש למען אחי כו' דבלא אתי שיושבי' וקוראי' בשביל התורה עצמה הרי אין קדוש כה' כנ"ל ובשביל ישראל