מה, ד

ציה כו' בלי מים שם דוקא יבואו כנ"י לבחי' רשפי אש הצמאון לאלקות להיותם שם בתכלית הריחוק והסתר אלקות תגדל הצמאון והתשוקה ביותר וזהו שא' מזמור לדוד בהיותו במדבר דוקא כו' וגם כל ההשתלשלות דעולמות עליונים ותחתוני' גם ג"ע העליון ותחתון אינם רק אור וזיו בעלמ' ממל' דאצילו' ונק' זיו השכינה שזהו עונג מצומצם בבחי' דבר ה' שנמשך בעולמות וגם זה יורד בכמה צמצומים וגם הוא רם ונשגב על הכל בבחי' מקיף ולזאת דוקא תגדל התשוקה וזהו בארץ ציה גם בעולם היותר עליון נק' ארץ ציה בלי מים שאין מים דחסדי' עליונים דאצילות מגיע שם רק אחר כמה צמצומים וגם זה בבחי' סובב ומקיף ומזה דוקא בא ענין התשוקה הנפלא' כי מה שרחוק יותר מהשגת המהות יותר תגדל אליו שתשוקה וכמו מלאכי' דבריאה שנק' שרפי' או' קדוש על בחי' מקיף שלא יוכלו להשיג דוקא כידוע (וכך יובן עד רום המעלו' עד ראשי' הקו כו' דגם הוא בא רק אחר כמה צמצומי' מטה"ע) ונמשל למדבר שנתצמצם האור ושפע ביותר וזהו בהיותו במדבר יהודה דכמו שעה"ז השפל נק' מדבר מצד רוב הצמצום והעדר אור העליון כך גם העולמות העליונים יותר עד רום המעלות נק' מדבר כנ"ל ומשם דוקא יתגבר שרש התפעלו' התשוקה ביתר מכפי מדתה בעצם (ויש כאן ב' סיבות קוצר המשיג שהוא בריחוק ועומק מהות המושג כשנפלא ביותר) ונק' מדבר יהודה דמל' דאצי' בעלות' מן הצמצו' דבי"ע נק' יהודה בחולם שתמיד יודה כמו אודה את ה' ומדבר יהודה זה כשהמל' בצמצום בעולמות ודוקא משם צמאה לך נפשי כו' אך הנה בחי' טבע היראה הוא להיפך ממש שבאה מצד הקירוב יותר ולא מצד הריחוק שהרי אנו רואים שכל הקרוב קרוב יותר בהתבוננות דסוכ"ע איך שהוא למטה ולמעלה שוה דלית אתר פנוי מיני' כו' משום שהוא למעלה מהתחלקות בעולמות לכך שוין קטן וגדול אני ראשון ואני אחרון וכן בשמים ממעל כו' מיד יתפעל ביראה ופחד (ולהיפך בהתבוננות בסוכ"ע בבחי' ההפלאה והריחוק איך שהוא רם ונשגב מרומם לבדו כו' ומרחוק ה' נראה כו' מזה יולד אהבה דוקא כנ"ל) ונמצא שבבחי' סובב מן התבוננות שהוא בקירוב יוליד היראה ובטול כמו לע"ל וכו' ומן הפלאתו יולד האהבה ובממלא כ"ע איך שאינו רק צמצום וכלא חשיב בריחוק הערך יולד אהבה ומהתבוננות שבו בבחי' קירוב איך שמחי' את כולם ונק' כח הפועל בנפעל ממש מקרוב מאד כו' יולד יראה דכל פחד ויראה מקרוב דוקא וכל אהבה ותשוק' מרחוק כנ"ל) והנה לכאורה איך יתחברו ב' הפכי' כאלה אוי"ר כא' ואם מצות אהבה בפ"ע בהתבוננות בבחי' ריחוק כו' הרי אמ' ואותו תיראו כו' ובו תדבקון שניהם כא' והרי אוי"ר נק' גדפין ככנפי' בעוף שמשמשים שניהם כא' וכן נק' רו"ש ששניהם כדבר מהות א' וכמ"ש אלקי אבי אברהם באהב' ופחד יצחח שניהם כא' היו לי ועקידת יצחק תוכיח וגם באברהם אוהבי נאמר עתה ידעתי כי ירא אלקי' אתה כו' וביצחק נכלל אהבה דאברה' בשע' העקיד' כו' וגם בדרז"ל במקום גילה שם תהא רעדה ואיך יוכל להיות ב' הפכים כא' ממש אמנם הנה כתיב שלום שלום לרחוק ולקרוב לרחוק שנעשה קרוב כו' דהנה ב' הפכים דאוי"ר הנ"ל נכלל במ"ש ואהבת את את זה טפל להוי' ופי' טפל הוא בחי' הבטול והפחד שבא מצד הקירוב דוק' וז"ש את ה' אלקיך דהוי' סוכ"ע נעשה אלקיך בקירוב דממלא דגם שהוא סובב כו' אינו סובב מלמעלה בלבד אלא אדרבה למטה כמו למעלה דלית אתר פנוי מיני' כנ"ל וכמ"ש את השמים כו' אני מלא משום דהגלוי דממלא אינו תופס מקום כלל וכידוע ולפ"ז הרי אהבה דואהבת שבאה דוק' מצד הריחוק וההפלאה דסובב כנ"ל