מו, ב

רבה באור פני מלך בימין מקרבת כו' וד"ל וזהו ואהבת בכל לבבך בשני יצריך היצ"ט באהבה וביצה"ר להרגיז עליו לאפי' ע"י יראה ופחד אלקי' כמו לקדש את עצמו גם במותר לך מפני פחד אלקים לנגד עיניו כו' וכן לשמו' פיו ולשונו מלה"ר מצד הירא' ואז שומר מצרות נפשו שעומדים הקליפו' לבלבלו ולהפילו הנק' נגעי בנ"א שעשה בעונו ונק' צרות נפשו כו' וד"ל ובכל זה יתורץ הקושי' דלעיל במה ששמעון העמסוני פי' מאת דירא' ולא מאת דאהב' כו' דהנה האת הוא רבוי בכ"מ ואמנם רבוי זה שמרבה דבר מה הוא טפל לגבי העיקר ונכלל בו כמשמעות תיבת את בכ"מ כידוע וגם כאן בתיב' את דיראה את ה' אלקיך תירא ודאי בא לרבות שלא יעבוד ביראה לבד אלא גם באהבה ולכך פי' שא"א שאהבה יהי' טפל ליראה דעיקר העבודה באהבה דוקא וכמ"ש לית פולחנ' כפולחנ' דרחימות' כו' אבל באת דואהבת שבא לרבו' היראה ובטול כנ"ל ואת זה טפל ונכלל באהבה שזהו לאכללא שמאלא בימינא דוקא כנ"ל לכך לא פי' לדרוש את זה לרבוי דואהבת אלא מאת דירא' לבד מטעם הנ"ל וראי' מעקידת יצחק שהיראה דיצחק נכלל באהבה דאברהם ולא להיפוך וד"ל) והנה כתיב תחת אשר לא עבדת כו' במחה ובטוב לבב מרוב כל יותר מרוב כל דחיי העוה"ב כידוע וזהו למעלה ממדרגת אוי"ר שנק' גדפין שאין בהם רק בחי' הרצון שרוצה וחפץ בקרבת אלקי' שיהיה גלוי אלקות למטה כו' (כגדפין דעוף שמסייעי' לרצונו שהוא נבדל מעצ' הרצון ג"כ כו') אבל בחי' גלוי אלקות ממש שלא יתכן בזה רצון אחר שכבר הוא בא בגלוי היינו ע"י המצות שעל ידן נמשך אא"ס בסובב וממל' שז"ש קדשנו במצותיו בחי' גלוי קדוש' העצמו' ממש כידוע וזה ע"י שמחה וטוב לבב שלמעלה מאוי"ר יחד הנ"ל והיינו שיוכל להיות שמחה ובטול כא' כמו וכל הלבבות יראוך הרי היראה ופחד בלב וקרב וכליו' שהן פנימי' יותר כמו וכל קרבי כו' יזמרו בשמחה שהן ב' הפכי' ברגע א' ואינם סותרי' זא"ז כלל ומה גם שבמקום גולה עצמו' שהן כמו הקרב וכליו' שיזמרו כו' שם תהא רעדה כמו וארכובותיו דא לדא נקשין כו' וכן בלב שמלא יראה ופחד יגיל באור פני מלך כנ"ל וכ"ז א"א להיו' כ"א בשמחה ש"מ דוקא כי שמחה בהתבוננו' לא יתכללו שמחה ופחד במקו' א' כ"א שהשמחה מבפנים והיראה מבחוץ או להיפוך כנ"ל בהתכללות דאוי"ר אבל במקו' א' ממש זהו בא רק מצד גלוי אור העצמו' ממש שמקשר עליון ותחתון (דהיינו שהוא למטה ולמעל' בשוה מצד גלוי אור עצמותו כמו קודם הצמצום כו' וכך בעה"ב יהי' מעין זה וזהו ע"י מצות והיינו למעלה מקשר עליון ותחתון שנק' שלום כנ"ל שאינו אלא יחוד סובב וממלא מצד גלוי הארה בעלמא וגם זה בהעלם מעצמותו כמ"ש אני מלא כו' ולא עצמותו ממש) וזה השמחה וטוב לבב שבמצות יותר מרוב כל דעוה"ב שאינו אלא יו"ד מעצמותו כו' כידוע ולכך גזרו אומר דיפה שעה א' בתשובה ומע"ט בעה"ז מכל חיי העוה"ב וד"ל וזהו והיו הדברי' האלה אשר אנכי מצוך כו' שזהו אנכי מי שאנכי בחי' מהות ועצמו' אא"ס שע"י המצות הנק' הדברי' האלה מצוך היום כמארז"ל היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם ושכר מצוה מצו' עצמה שלמעל' מקיבול שכרם מטעם הנ"ל בענין שמחה יותר מרוב כל כו' והיינו ענין סמיכת פסוקי' אלה ואהבת את כו' שהוא תחלה התכללו' אוי"ר יחד שנק' גדפין כו' שזהו ברצון וחפץ לה' בתשוק' ואהב' ובטול יחד ואח"כ והיו הדברי' כו' בבחי' שמחה וטוב לבב שבמעשה המצות אשר אנכי מצוך היום דוקא כו' ואח"כ ושננתם לבניך וקאי במצות ת"ת וטעם סמיכות פסוק זה לפי שהוא כמפרש דבריו