מז, ד

ע"ג המזבח שהן נשמות בלא גופים אין זה העלאת מ"ן רק דוקא כשהנשמה בעודנה בגוף שנלקח מרפ"ח שנפלו בנוגה ששרשה בז' מלכים כו' תעלה למעל' כענין ואהבת בכל לבבך בב' יצריך שהוא ברור ז' מדות הרעות דנוגה שבנה"ב וכל תאות ותענוגי עוה"ז כו' זהו הנק' העלאת מ"ן של הנשמות מברורי' דרפ"ח כו' כמשי"ת בפי' מ"ן וא"כ מה שנשמות גבוהות יש להן מס"נ מצד העצם כמו רשב"י שא' בחד קטירא כו' וכן למס"נ באחד מצד הנשמה (שזהו עליי' הנשמה באתדבקות רוחא כו' כידוע בענין אמת ויציב שהוא כמו ענין קטרת כידוע) לא נק' העלאת מ"ן של הנשמות אלא העלאת מ"ן דמל' כמ"ש בע"ח דהנשמות מעלין מ"ן אל המל' והמל' מעלה מ"ן כו' וכידוע בענין בא"ר בידך אפקיד כו' ובאמת גם העלאת מ"ן דמל' אינו אלא מהברורים דרפ"ח דוקא כמשי"ת והיינו שהנשמות מעלי' מ"ן מברורי' דנוגה למל' והמל' מעלה כו' שהן ה"ג דיסוד דנוק' כו' כמ"ש עלי באר כו' (וכענין יו"ד הרוגי מלוכה מעלין מ"ן לא"וא כו') וזהו פי' שמע שם ע' רבתי דהנה ידוע שרפ"ח עם ב"ן גימ' ש"ם וז"ש ויעש דוד שם שהוא בחי' שם ב"ן דאצי' שמברר רפ"ח נצוצין ולאחר הברור שמברר שם ב"ן לרפ"ח נק' שם ופי' שם ע' רבתי דוקא היינו לפי ששרש הרפ"ח נצוצין שנפלו למטה הן מז' מלכים דתהו כמ"ש וימלוך וימת כו' והן ז' מדות דבינה בחי' ס"ג ובשבה"כ ירדו למט' מטה מאוד עד שנתהווה עולם הפירוד והן ז' היכלות דנוגה שמשם שרש הע' שרים כידוע ולמטה הן ז' מדות רעות דנוגה שבנה"ב והוא ז' אומות הכנעני כו' וע"י מס"נ דנשמות שבגופים דוקא וכן בטול המלאכים מיש לאין באמרם שירה כו' ה"ז בחי' העלאת מ"ן שהוא ענין בירור והעלאה דרפ"ח שבנוגה (כי העלאת רפ"ח שבנוגה נק מ"נ מים תחתונים בוכין אנן כו' כידוע) שזהו בטול היש הנפרד לעלות מן הפירוד אל היחוד דקדושה האלקי' וע"י מה מתבררים ועולין מן הפירוד אל היחוד הוא ע"י בחי' שם ב"ן המברר כו' שיורד להיכלות דנוגה לברר ולעלו' וכמ"ש ותקם בעוד לילה (שהוא בחי' הסתר אלקות שמסתתר בע' שרים דנוגה לבררם והוא כמו בזמן הגלות כידוע דגלו לאדום שכינה עמהם כו' וזהו בעוד לילה שהוא הגלות וכמה שכתוב נפשי אויתיך בלילה דוקא כו' ותתן טרף לביתה ה' ברורין דרפ"ח ה"ה שנק' טרף והוא שמתברר מע' שרים דנוג' ומזה נעש' טרף ומזון לבית' שהן הנשמו' שבבי' אלקי' כו') שהמל' יורד' בליל' בנוג' לברר וליתן טרף רפ"ח ע"ה כו' וענין בירו' זה שע"י שם ב"ן הוא בחי' יריד' כח האלקי למט' להיות בטול היש לאין כו' כמו שאנו רואי' בהתעוררות בע"ת שמוסתר בהם כח האלקי לעוררם פתאום כו' וכמו בצר לך ומצאוך כו' ובקשת משם דוקא כי תדרשנו בכל לבבך כו' וכך בשרש בכללות נש"י למעלה במל' דאצילות כשמסתתרת למט' כמארז"ל מה הנשמה ממלא את הגוף כו' ובבחי' הארה זו האלקי' שיורד למטה מטה לעשות בטול היש הוא הנק' שם ב"ן (דהיינו בחי' ח"ת דבחכמ' אתברירו רפ"ח כו' וכתיב חכמות בחוץ כו' דח"ע דאבא שבז"א נמשך לח"ת ליתן עוז לאלקי' לברר כי האיש דרכו לכבוש כו' כמ"ש במ"א) וזהו אבן מאסו א' ב"ן דמל' כשיורדת למטה לאחר שעולה עם הברורי' דרפ"ח ה"ז עולה לשרשם בז' מלכים דס"ג דתוהו שהוא למעל' משם מ"ה דז"א והיינו היתה לראש פנה דא"ח עט"ב כו' כמ"ש במ"א וזהו פי' שם ע' רבתי דוקא שהמל' שם ב"ן לאחר שעולה עם בירור דרפ"ח כו' הרי הוא נכלל למעלה בע' רבתי בז"ת דבינה דנקודי' כמו שהיו קודם השבירה דכתיב ואלה המלכי' כו' לפני מלוך מלך לבנ"י שהוא התיקון והוא לבחי'