מט, ב

השבטים כשם כו' (יש כ"ד אותיות כמו בשמע ישראל והיינו כד כד שמשיתייך כו') ופי' ברוך שם כו' שיתברך יח"ת זה ממקור הראשון והוא מעצמו' אא"ס שבמל' דא"ס כמ"ש אני ראשון ואני אחרון כו' עד מל' דעשי' וכידוע שם כבוד מלכותו הן ג' עולמות בי"ע כו' ובכל עולם מג' עולמות יש יחוד עליון דא"וא וזו"נ שבאותו עולם שהוא בכלל בפ' דשמע כו' באו"א וזו"נ דאצי' וגם יח"ת דבשכמל"ו בבחי' מל' דאותו עולם שיורד להיות ראש ומקור לעולם שלמטה הימנו כמו בעולם הבריאה יח"ע דה' אלקינו כו' הוא או"א וזו"נ דבריאה ויח"ת דבשכמל"ו במל' דבראה שנעשה ע"י ליצי' ועד"ז מבריאה ליצי' ומיצי' לעשי' עד מל' דעשי' וד"ל אך דרך כללות הנה שית תיבין דיח"ע הוא בפ' ראשון דוקא ושית תיבין דיח"ת הוא בשכמל"ו כו' וההפרש העיקר ביניהם שביח"ת דמל' יש עבר הוה ועתיד מלך מלך ימלוך כו' וכמ"ש ה' מלך כו' ה' ימלוך כו' דהזמן שרשו בנוק' ולכך מ"ע שהזמ"ג נשים פטורות כמ"ש בע"ח אבל ביח"ע הוא למעלה מן הזמן שהרי הוא בשם הוי' דהיה הוה ויהיה עבר הוה ועתיד כא' ממש כו' (אך מ"ש לעולם ועד שזהו בחלופי אתוון דאחד ממש כו' זהו כאשר הזמן לא יהיה בגדר חלקים מעבר הוה כו' אלא יהיה נצחי בנצחי' דעצמות אא"ס שביח"ע דאיהו וחיוהי כו' ואז נאמר לעולם ועד בנצחיות הזמן מפני שלמעלה מן הזמן יאיר בזמן אז גם הזמן יהי' נצחי והוא מ"ש בדניאל וע"י יתיב כו' מלכותי' מלכות עלם כו' אבל מ"ש עד דוד הגדיל וכמו נקבה תסובב כו' עט"ב וכה"ג משמע שיותר נעלה בחי' המל' מז"א שנק' יהונתן כו' והוא מ"ש דוד מ"י חי וקיים היינו עלי' הג' למל' שתתעלה בפנימית הכתר ששם עצמות אא"ס ממש וזהו ואלה דברי דוד האחרונים כו' דראשונים שייך לומר בהן בחי' זקנה כמו בן ע' שנה והן ע' שנין דדוד שנשאלו מאדם קדמאה שהוא חכמ' דא"ק אבל מ"ש במשיח וגבה מאד למעלה מבחי' אדם הוא למעלה מבחי' זקנה ואיך יפול בזה לשון ע"י יתיב כו' וכמאמ' דקוב"ה מי איכא זקנה קמי' ומ"ש נער הייתי גם זקנתי מט"ט אמרו והוא בחי' ו"ק דבריאה ששרשו בו"ק דז"א דאצי' ומ"ש ועד בחילופי אתוון דאחד משמע שהוא בחי' אחד דז"א שהוא בו"ק דז"א היינו עכשיו שהמל' מקבלת מז"א והוא יחו"ת דבשכמל"ו שמקבל מיח"ע דשמע כו' וגם לע"ל שאמר דוד כוסי רויה גי' רכ"א דארך אפים אין עלי' דמל' רק בא"א דאצי' שזהו רק כ"ע דאיהו כתר מל' אבל כתר ש"ט דמשיח עולה על הכל שהוא בעצמות אא"ס שבפנימי' כתר דא"ק וכה"ג וזהו עד דוד הגדיל וכמ"ש במ"א בענין ואוליך אתכם קוממיות פי שנים בקומה של המשפיע שנק' שיעור קומה של יוצר בראשית עד רום המעלות כו' וד"ל) (והיינו כנ"ל בראש סי' מ"ז בענין ויעש דוד שם בחי' שם טוב כו' וד"ל):

(מט) ומעתה יש להבין ענין שם מ"ב דבפ' שמע והן מ"ב תיבות מואהבת עד ובשעריך דהנה יש להבין מה שבפ' שמע נאמר בכל מאדך בלי גבול ובפ' שני' והיה א"ש לא א' ובכל מאדכם רק בכל לבבכם ובכל נפשכם כו' בהיות מבואר למעלה שעיקר היחוד דאו"א וזו"נ בה' אלקינו כו' הוא בא מסיבת עליי' רפ"ח כו' בב' תיבות דשמע ישראל והעלי' היא עד העצמו' שלמעלה מבחי' התחלקות ע"ס ולזה חוזר ונמשך משם הארה והמשכה חדשה ביחודי' עליוני' דה' אלקינו כו' וידוע דעיקר העלאת רפ"ח כו' הנק' העלאת מ"ן הוא במס"נ בגשמיות הגוף ולא בכח מצד הנשמה לבד כמו ר"ע הי' מצטער מתי יבא לידו כו' אע"פ שבכח ודאי הי' לו