נ, ד

בתגבורות למרחוק יותר כמו הברזא המקלח מן החבית אמנם זהו מצד העיכוב והעמדת השטף לילך רק במקום א' וכן כל עכבה שמעכבין דבר בהסיר המונע יחזיק ביותר כח הילוכו מבראשונה שהרי כשמעמידין נסרים ומעכבין המים כשמסירים מתגבר ביותר שטף הלוכה בשאון רב מאד אך באמת בצינורו' רבים שעושין ממי הנהר השוטף יחלש כח השוטף לפי שמתחלק לחלקים רבים וגם כאן בהתחלקות שטף המים בהילוך בחדרים רבים יחלש כח השטף ומלבד טעם ההתחלקות הנה באמת מצד שהמים הנכנסים בחדרים מתעכבים שם מעט מצד מצר החדר בדופנותיו מכל צד שמעכבים אין עיכוב זה גורם תגבורת אלא להיפוך שנחלש כח השוטף הראשון כמו אדם שרץ בכל כחו כשמעכבים אותו מעט לא ירוץ עוד בכח חזק כמרוצתו הראשון לפי שכל כח הראשון כשנפס' ונתעכב יחלש ואינו חוזר וניעור לצאת בכח הראשון כידוע וגם בצינור וברזא אע"פ שניתז למרחוק אבל יציאת כח השטף חלש בעצם יותר מכח השטף שהי' בלא צינור דק כמו שהיו מסירין שולי החבית כולם או חציה שהי' השטף רב מאד והיינו לפי שנתעכב בברזא כח שטף כללות המים המכונסים מצד צמצום הברזא וכאשר נתעכב מעט אינו הולך עוד בכח כ"כ כנ"ל וגם כאן מלבד ריבוי החלקי' של החדרים עשה חלישות הכח בשטף מים רבים הללו מה שנתעכבו בהילוכם בבואם במצרי החדרי' כידוע וד"ל):

(נא) והנמשל מכ"ז יובן למשכיל למעלה בבחי' שם ע"ב דחסד הנ"ל שהחס' טבעו לירד מגבוה לנמוך כמים שהולכין אך אם הי' אור החסד העליון יורד מעצמות המאציל כמו שהוא היה נמשך בשפע רב בתגבורת כח של העצמות שהוא בבחי' א"ס וכמשל מי הנהר הגדול שהולכי' בשטף רב כנ"ל ולא היה מתקבל במקבלים כלל בלתי אם לא שיבא אור החסד העליון בחלקי' קטנים מופסקים כמשל חדרים שעושין בגשר להעברת המים בצמצומים ולפ"ע גודל הנהר וקטנו כך עושין רבוי חדרים שהנהר הגדול יותר ששטף מים רבים שבו צריך לבא בהתחלקו' ורבוי יותר כדי שיכלו המים לצאת בצמצום ולא ישטפו הכל כו' עושין רבוי חדרים לחלקו יותר למעט כח הרב של השטף כו' ולנהר קטן ששטף שלו מועט די במיעוט כו' וכך יובן בנמשל שלפ"ע אור ושפע רב מלמעלה כן יהי' ההתחלקות יותר והוא ענין בחי' שם ע"ב שנתחלק האור ושפע לצמצומים לע"ב חלקי' שע"י יוכל לצאת האור ושפע לפ"ע המקבלי' מפני שנתצמצם ע"י ולא ילך האור ברבוי הגדול שלא בשטף רב כו' (וכמו אור ושפע שכל וחכמ' עמוק' ביותר שבחכם הגדול שדעתו רחבה כים ושוטף כנהר גדול אם הי' משפיע בכל מה שבכחו בעצם שכל וחכמ' זו בכלי מוחו הרחב הי' שוטף דעת המקבלים כמו כל שכל עמוק מן המשיג מפני קוצר המשיג ועומק המושג הרי נבלע ונשטף שכל המשיג בעומק ההשגה כו' דהיינו שמעשה העומק המושג מקיף כל שכלו והוא מוקף בתוכו ולהיפך כששכל המשיג עמוק ורב מן המושג הרי המושג מוקף בתוך שכלו כידוע ולזאת הוצרך המשפיע להביא עומק ורוחב השפע שכל בהתחלקו' רבוי דברים ועניני' מחולקי' שבכל דבור מיוחד צמצום חלק קטן א' מן השכל ואזי יוכלו דעת המקבלים להכיל השכל ההוא המתקבץ מכל חלקי' הדבורים מצד שנפסק לחלקים כח שטף העומק כו' כמו המקדים הקדמות רבות ומשלים רבים שמתחלק אור השכל בענינים רבים והוקטן כח עצם עומק המושג בהיותו בא בכל ענין בצמצום הגם שמכללותם יובן כל השכל אבל יוכל להכילו בתוך השגתו וה"ז כמו שטף מים רבים הנפסק בהילוך בכמה חדרי'