נא, ב

זן לזה במזונו של זולתו היה מת וכך הוא המדה של חסד לזון במה שהוא לפ"ע המקבל שלא יהיה לו כמזיק היפך החסד כידוע) אמנם מה שיורדין הגשמים בגבורה היינו בהתגברות שמפני תועלת המקבלים יבא לידי התחלקות כנ"ל בענין הגשר והכל עולה לשרש וענין א' שהוא בחי' גבורה שבחסד דוקא וד"ל ובכ"ז יובן ענין א' מה שמצינו בחי' ריבוי ההתחלקות מאד בסט' דחס' עצמו כמ"ש בהיכלו' דפ' פקודי בד' דגלי' דלסט' דרום קפ"א אלף כו' והכל מסט' דחסד דוקא ואיך ימצא מציאות מדרגות חלוקות בבחי' החסד מאחר ששרשו רק מציאות חסד א' וביותר יפלא על מה שאנו מוצאי' בכללות יותר בהשתלשלות דו' ימי בראשית ששרשם ידוע בבחי' ו"ק דז"א חסד דז"א ביום הא' שנמשך מזה אלף שנה של חסד בבי"ע והוא מאמר יהי אור כידוע בפי' כי ששת ימים כו' כי אלף שנה כיום כו' והנה באלף שנה של חסד הללו שנמשך ממאמר יהי אור שביום הא' בוי"ב הרי נמצא בזה ריבוי רבבות מדריגו' של חסד רוחני וגשמי מריש כ"ד עד סוף כו' כמו יהי אור שהוא חסד דמל' דאצי' בג"ע העליון דבריאה הנה שם הוא גלוי אור האלקי במעלה ומדרגה העליונה ביותר ובירידת המדרגה ירד והושפל עד שנעשה חסד גשמי בעוה"ז השפל לסבול גם המנגד כמו דורו של אנוש נזונין בחסדו כו' וכן בכל יום ויום שה' זן את כל העולם בחסד גשמי בפו"מ ושרש זה החסד ברוחניות עד רום המעלות בחסד דאצי' וזהו הנק' בחי' ירידה ממהות למהות מלמעלה מעלה למטה מטה והוא הנק' אורך כמ"ש במ"א בפי' אורך היריע' הא' כו' ואמנם מלבד זה ימצא רבוי התחלקות המדרגות של חסד בכל עולם ועולם לפ"ע והכל בבחי' החסד לבד וכמו דלסטר דרום כו' קפ"א אלפי' מדרגות חלוקות והכל בענין ומדרגה א' של חסד שבאותו עולם והוא הנק' רוחב וכמו בעוה"ז השפל אנו מוצאים כמה מדרגות שונות ומחולקות זו מזו והכל בסט' דחסד כמו אור החסד בשכל האדם הוא שכל המטה כלפי זכות תמיד ונק' שכל של חסד ויורד עוד חסד זה במהות אחר והוא איש החסדן בטבעו במדת טובו להטיב לכל כו' ויורד עוד סט' דחסד בבע"ח כנשר שהא רחמני כו' וכן בצומח ודומם כמו האור שהוא בחסד דוקא והמים ג"כ בסט' דחסד וכן הגוונין גוון הלובן מורה על החסד דוקא והמתיקות של התפוח מורה על החסד וכה"ג בכל טעם מתיקות והחריפות וחמיצות הוא מסט' דגבו' כידוע וכאשר נדמה מהות האור עם מהות המים ומהות הלובן והמתיקות הרי אין להם דמיון וערך השתוות לאמור שממקור א' נחצבו שהוא מבחי' החסד ועכ"ז ודאי מקור א' לכולם (וראי' מן ההיפוך ששכל מטה כלפי דין ואיש האכזרי במדותיו והחיה ובהמה ועוף הטורפין ודורסין וכעורב אכזרי והאש השורף והאדום שמראהו נוטה לדין וכעס וכחמיצות ומרירות הקשה הכל בסט' דדין כו') וכן למעלה מה שאנו מוצאים רבוא רבבות מדרגות חלוקו' בענין קבלות זיו השכינה בג"ע העליון והתחתון שכ"ז רק בחי' חסד האלקי ויש מקבל כך כו' וכן לעתיד שינחיל לכל צדיק ש"י עולמות וכה"ג בשיר המלאכים אומרי' אין א' דומה לחבירו וכידוע דכ"א יש לו שיר מיוחד לפי מדרגתו בניגון מיוחד כו' אך הנה כ"ז יובן עפ"י הנ"ל בענין שם ע"ב שהחסד הפשוט העליון בא בהתחלקות בע"ב חלקי' כדי שיתקבל במקבלים כנ"ל ואמנם מקור ההתחלקות הכולל כל התחלקות הפרטי פרטיות שמתחלק עד למטה מטה בכל העולמו' הוא רק שם ע"ב במספ' ע"ב חלקים לבד כי במקורו הוא מתחלק בדרך כלל עדיין אך בבוא ההתחלקות למטה מתחלק לאין שיעור וכמשל התחלקות החדרים שבגשר שאחר יציאת המים מהן מתחלקין לכמה מיני צינורות המקלחין כנ"ל וד"ל