נב, א

יתפרש המאמר דריב"ק למה קדמה פ' שמע כו' באופן אחר דהנה מה שמבוא' למעל' בענין רו"ש כו' הרי לאופן הזה הב' בחי' רץ לבך דכל מאדך הוא בשם מ"ב שנקרא כלי הגבורה שהוא העיקר המכוון וזהו ענין קבלת עול מל' שמים שהוא בטול עצמו מכל וכל כו' למס"נ ומאדו בכליון הכל שהוא בחי' רצוא ואח"כ יומשך בפ' והי' בחי' שוב בכלי החסד דע"ב תיבות מלמעלה למטה דוקא והוא הנק' עול מצות שהמצוה היא המשכת גלוי רצונו למטה להתלבש בבחי' כלי דוקא וזהו לכאורה היפוך עלי' ובטול רצון דקבלת עומ"ש אך באמת הא בהא תליא כנ"ל (בסי' נו"ן) דלפ"ע בטול עצמו מכל רצונותיו נגד רצון המלך מזה יבא ערך קיום הרצון בפו"מ שהוא בחי' הירידה והמשכה דרצון המלך לקבל מצות המלך ברצון כו' וזהו מאמ' המשנ' עשה רצונו כרצונך שזהו קבלת עומ"ש בבטול מלמט' למעלה כדי שיעשה רצונך כרצונו בהמשכות רצה"ע במעשה המצות כו' ונמצא עו"מ הוא בחי' כלים מכלים שונים דשם ע"ב דחסד שיורד בהן ועל ידן ה"ח דרמ"ח מגבוה לנמוך כי ע"י ריבוי הכלים יותר נמשך האור יותר מלמעלה למטה כמשל העמדת כלים רבים יותר תחת החבית יוכל לשפוך ממנה הכל כו' (וזהו המשל מהתחלקות החדרים בגשר שמתקבל כל המים מצד רבוי הכלים ואין זה בחי' צמצום ממש שיקרא כלי הגבורה כנ"ל באופן הא' אלא אדרבה נק' כלי החסד שמושך האור אליו ורבוי חלקיו דוקא מורה דוק' כלי החסד להיות המשכת החסד כאיש החסדן בטבעו שמתחלק לרבוי כלים לכאו"א כפי שיעורו לגדול ולקטן כו' וכאברהם דעביד טיבו עם ברייתא שהטיב חסדו בכלי' רבים עד הפחות שיקבל הוא כפי ערכו וכן למעלה הזן את העולם כו' לכל בשר ולכל ברי' עד הפחות לפ"ע כו') ובזה יובן יותר מ"ש ונתתי מטר כו' בפ' והי' דוקא שהוא ה"ח דרמ"ח מ"ע עם הכולל גי' מטר כו' ובגשמים שיורדין טיפין כו' ואעפ"י שמחלק החסד וכל מחלק מצמצם הוא אבל הרי הוא בא ברבוי כלים ואין בחי' התחלקות זאת נק' צמצום כלל להיות נק' כלי הגבור' או גבור' שבחסד לצמצם החסד כנ"ל מאחר שהכל יורד ונמשך רק שבא ברבוי כלים כו' ומ"ש שיורדין בגבורה היינו בתגבורות החסדי' שמצד זה בא ברבוי כלים וכמו כי גבר עלינו חסדו כו' וזהו הנק' אור הגבורה בכלי החסד או גבורה שבחסד להגביר החסד עד שיבא ברבוי כלים מחמת ההתגברות של המשכת החסד כמשל השופע שכל בתגבורות ירבה דברים ומשלים כדי להביא הכל למקבלים כו' וכל זה היפך ענין הנ"ל באופן הא' וד"ל) אך מה שלא נז' בכל מאדכם בפ' והיה אם עכ"פ בע"ב תיבות דוהיה כו' מלובש אור הגבורה שהוא בחי' ההסתלקות כאש מלמטה למעלה כו' הענין הוא דגם לפ"ז יקשה ענין אור החסד דואהבת בפ' שמע שנמשך כמים בכלי דוקא איך יאמר בכל מאדך למעלה מן הכלי שהוא העלא' דשם מ"ב בבחי' רצוא כו' אלא צ"ל לאופן זה הב' דהשם שהוא הכלי העיקר והאור נכלל ונגרר אחריו כנ"ל ובפ' שמע השם מ"ב הוא הכלי והוא עיקר לכך נאמר בכל מאדך ואור החסד ואהבת נכלל בבחי' חסד שבגבו' להיות מן האהבה שבלב סיוע להעלא' דרצו' שרץ לבו מחמת האהבה ובענין עומ"ש היינו כענין ומלכותו ברצון קבלו כו' וזהו אור החסד שנכלל בכלי הגבורה וכמ"כ בפ' והיה להיפך דאור הגבורה הוא התגברות החסד הוא מסייע לבא בהמשכה וירידה למט' מטה בריבוי הכלים שהא שם ע"ב כו' ונק' גבורה שבחסד כנ"ל ולכך לא נז' בכל מאדכם והיינו ענין התכללות ימינא בשמאלא ושמאלא בימינא באופן הב' הוא בא בענין התכללו' האור בכלי ולאופן הא' הוא בא בהתכללות הכלי באור כנ"ל