נג, ג

בגופו כידוע וזה וזה באין באופן א' ובאמת ה' הפכי' הן ממש וד"ל) ואמנם מבואר למעלה שגלוי זה הי' ודאי בסוד והעלם תחלה כמו שהוא באופן טבע הסוד שלא יוכל לבא לגלוי כלל רק ע"י היין יצא סוד זה לגלוי והוא ע"י השמח' שביין שנק' בינה הבא במורגש בהשגה הנ"ל ומאין יש לו כח זה אם לא ששרשו בהעלם העצמו' בכח חזק יותר מטבע כח הסוד ע"כ מכריח הסוד לבא חוץ מגדרו כו' ולכך יין גי' סוד ופעולתו להיפך להוציא כל סוד לגלוי מפני שיש ב' מיני סוד א' אשר בא לידי גלוי והוא הנק' רזא ובלה"ק פלא כמו כי יפלא דבר כו' ונק' שכל הנעלם מכ"ר או שכל הנפלא או תעלומ' חכמ' וכה"ג אבל מפלא נעשה אלף לשון אוליפנא ולימוד שבא לגלוי עד שנעש' מאין יש בהשג' דבינ' כידוע דחו"ב נק' תרין ריעין כו' שהחכמה נק' אין ונק' כח מה כלומ' מה פשפשת כו' בבחי' העלם ונפלא מכל רעיון והשגה לאדם ועכ"ז נמשך הסוד ואין דכח מה זה לגלוי יש ממש בבינה כו' (וע"ז נאמר והחכמ' מאין הנעלם תמצא לבחי' יש וכמו אאלפך חכמה הרי גם החכמה נק' בחי' לימוד כי האלפ פירושו לימוד וקאי על אלף דחכמה ג"כ באמרו אאלפך חכמה כו' והוא כמו בחי' מזל ונוצר חסד שרש ומקור החכמה שנק' אין דחכמה וכך אמרו בס"י הבן בחכמה וחכם בבינה וידוע דהבן בחכמה הוא בחי' ס"ג דע"ב שהוא מה שהעלם ומקור דחכמ' יוכל לבא לידי הבנה והסבר דבר מתוך דבר שנק' נבון והוא קוץ התחתון דיו"ד שגדול במעלה מנקוד' דחכמה שהיא רק גלוי היש דאין דחכמה הנק' יסוד אבא כידוע בציור אלף וחכם בבינה הנק' עומק המושג בחי' אין הנעלם במושג וע"ז אמ' אאלפך בינה מבחי' מזל ונקה שרש ומקור לכל ההשגה בעומק ותמצית הנק' אין דבינה כו' וגם הב' מזלו' הללו נקראו גלוי מבחי' המקו' הראשון שהו' הסתו' ונעל' באמ' שנק' רדל"א כידוע בענין ג' רישין כו' ולפ"ז בבחי' רדל"א או הנק' ע"י דע"י או סדכ"ס יש ב' מדריגו' א' הבא לגלוי עכ"פ להיות שרש לשרש לחכמ' בינה שנק' אין ויש בגלוי הנ"ל והב' אשר לא בא להיות גם בחי' מקור למקור ושרש לשרש למציא' דחו"ב וזהו פי' הפשוט דבתמיה ממש קא' והחכמ' מאין כו') והב' בחי' סוד ממש שלא בא לידי גלוי לעולם כמו בעדן דכתי' בי' עין לא ראתה פי' עין דחכמ' שנק' אור מפני שנק' אור הגנוז לעולם שאין אור דחכמ' רואה בו (וגם פלאו' חכמ' הנק' ח"ס הנ"ל לא ישיגנו והוא שנק' סדכ"ס או ע"י דע"י או רדל"א כו' כנ"ל) וכמו בדניאל דכתי' ואתה סתום וחתום כו' שאין קץ משיח בא בגלוי לעולם רק לזמן בואו לבד ולמעלה זהו הנק' רזא דרזין דגם בבחי' סתום שבתורה יש סוד ה' שנתגלה ליריאיו עכישו או עתידי' לבא בגלוי כמו ישקני מנשיקות כו' שהן טעמי וסודו' המצו' שיתגלו לע"ל אבל רזא דרזין דאוריית' גם לע"ל לא יתגלו כמו ואין זולתך לבדו כו' (וכפי' הפשוט והחכמ' מאין כלומר היכן מקומה לא נוגע ונגלה לעולם רק אלהי' הבין דרכה והוא ידע כו') וזהו הנק' סוד סתום שנשאר בסתימותו לעולם מצד עוצם עומקו כי עמוק עמוק הוא מי ימצאנו דהיינו הנק' עומק לעומק ויובן זה ע"ד דוגמא ממה שאנו רואי' גם בשכל האנושי שיש שכל וחכמ' עמוקה נפלאה מכל רעיון שא"א להכילה שום חכם גם היותר מופלג ועמוק בכל עמקי תעלומו' חכמ' לא יעמוד על סודה ועומקה לעולם כמו סוד פרה אדומ' שגם שלמה אמר אמרתי אחכמה והיא רחוקה ונפלא' מהשגתו לגמרי (וכה"ג כמה טעמי מצות שלא יבואו לגלוי גם לעתיד שע"ז א' במופלא ממך אל תדרוש כו') (אך מ"ש אשר עשה עמכם להפליא הפלא ופלא שנק' פלא דפלא כמו עושה פלא אדון הנפלאות וכה"ג וכן כימי כו' אראנו נפלאות תרין שהוא גלוי גם לסדכ"ס כידוע וכן מ"ש וא' ביום ההוא הנה אלקינו זה ממש דעין בעין יראו כו'