נג, ד

היינו מ"ש אלקים זולתך יעשה למחכה לו כו' והוא בעוה"ב שנא' להנחיל אוהבי יש גלוי העצמות דא"ס ממש ואין זה נק' גלוי סוד כמו גלוי רזא דרזין כי לגבי בחי' העצמות לא יתכן לשון גלוי סוד או סוד דסוד שהרי א' אני ה' לא שניתי כלל והוא עכשיו כמו לע"ל ממש בשוה כידוע] והנה יש בחי' ממוצע בין רזא לרזא דרזין והוא ששרשו ברזא דרזין עצמו רק שמ"מ בא לידי גלוי אבל אין אופן גלויו כגלוי הסוד ממש רק כאופן גלוי הסוד הסתו' שאינו בא לידי גלוי לעול' ע"כ בא באופן גלוי משונה דהיינו שאין הגלוי שלו בא בדיבור כלל רק ברמז או מבין מדעתו כי גם ברזא דרזין יש השגה קצת עכ"פ כמו שמצינו בזהר וראיה ממ"ש במופלא ממך אל תדרוש כו' ואם היה אור שכל המופלא הזה בלתי בא לעולם לגלוי השגה למה צריך להזהיר בל תדרוש אם לא יוכל לדרוש אותו מן ההעלם לגלוי כלל אלא ודאי שיוכל לבא בהשגה רק שהשגה זו נק' השגה שבהעלם ולכאורה ההעלם א"א שיושג ואיך יתכן לקרות השגה שבהעל' אמנם הענין הוא דשכל שבדבור נק' השגה גלוי' אבל שכל עמוק עמוק כנ"ל שא"א לגלותו בדיבור גם אם ירבה בדיבור או יקצר לא יכילנו כלי הדיבו' מצד העומק שלו העצו' עד שאין האותיו' מכילי' אותו ואין לו לבוש כלל גם במחשבה בהתגלות רק כהעלם העיון הדק ביותר הנק' עומק המחשבה וגם לא בהלבשת משלי' וחידות להעלימו ביותר גם זה לא יכילנו וכידוע דמ"ש וידבר ג' אלפי' משל היינו עמקי תעלומות חכמה שיוכלו לבא בגלוי ע"י המשלי' עכ"פ כג' מאות מתלי' דר"מ (דהמשל מגלה סוד ע"י לבושו הגס אבל אינו מגלה רק סוד הבא לגלוי הנק' ח"ס ותעלומו' ופלאו' חכמה כו' אבל רזא דרזין גם במשלי' דשלמ' וכה"ג לא נתגלה רק לע"ל יתגלה וגם שה"ש דנק' קה"ק בא לגלוי עכ"פ באותיות וגם בחי' הטעמים ונגינות רינה דאורייתא בא לגלוי רק שאינו בא בדבור באותיות אבל טעם וסוד הנשאר סתים גם בטעמים לא בא ומ"ש ויהי שירו כו' אינו רק גלוי בבחי' פלאות חכמה וכה"ג) (ואין השיר בניגון וטעמי' שבתורה נק' השגה שבהעלם מאחר שאינו בא בדבור כי עכ"פ גלוי הוא בקול וכמו קולו של משה כו' משא"כ הרמז שלא נודע רק למבין מדעתו וד"ל) והנה עמקות המחשבה הנעלמת שמכילים קצת לשכל העמוק ביותר הוא הנק' חכם ומבין מדעתו כמו במעש' מרכבה דכתיב בהו במופלא כו' ודוקא בל תדרוש בגלוי הדבור כלל רק שיהיה מבין מדעתו בעומק ההשגה הנעלמ' שבמח' הנק' השגה שבהעל' ולכך אין מוסרי' לו רק ראשי פרקים כו' ואם אינו חכם ומבין מדעתו בהם אסור לגלות לו משום שנאמר בל תדרוש (ובאמת אל תדרוש ותחקור גם לעצמו קאמר כמו ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני כו' דאם נק' רזא דרזין בלתי אפשר שיצאו אמתתם לגלוי והדורשם אינו מכוין לאמתתם כקוצץ ופוגם באור הנעלם שזהו עיקר כבודו להיות בהעל' דווקא וכמ"ש כבוד אלקי' הסתר כו' ויש בזה ב' טעמי' א' שאין הגלוי לאמתתו וממילא אין זה כבודו ועוד שגם אם הי' מכוין לאמיתתו עיקר כבודו בהעלם וכמו שהפליגו בעונש המגלה רזין כו' וכענין ההוגה השם כו' וכפי' ונוקב שם ומגלה כו' ויש סוד שכבודו לבא בגלוי ומכוונין לאמיתו כמו סוד ה' ליראיו שמגלה סודו ליראיו וזהו כבודו וכמ"ש כבוד מלכים חקור כו' והיינו במה שהורשית התבונן דוקא והוא טעם לשבח בגלוי רזין דאוריית' לטובי' ולישרי' ילכו בם לראות אור עולם וכו' וכמו בלימוד הזה"ק וכה"ג כידוע) והרמז ביד מורי על הבנת והשגת עצמו דוק' במה שמבין מדעתו לבד שא"א לגלות' בדבור כלל והוא בחי' הממוצע בין רזא לרזא דרזין הנ"ל