נה, א

גומא בהעלם יניקתה ואם היו יוצאין שתים מגומא אח' הי' מבלבל המוח כך המטר יש לכל טפה שרש ומקור בפ"ע ואם היו שתים יוצאו' כו' כמבואר בדברי רז"ל ע"פ ובסערה כו' ודרך לחזיז קולות כו' בין שערה ושערה לא נתחלף כו' והנה למעלה מעלה יובן מזה הדגומא בבחי' מזלות עליונות שהמזל הוא כמו יזל מים כו' שההזלה עצמה באה בדקות והעלם וצמצום גדול כי לא נודע מאין הוא בא וכמ"כ המשכת החכמ' מאין שהוא מבחי' מזל ונוצר כנ"ל שמבואר במ"א שזהו כמשל המציא' שמוצאין בדרך שלא נודע מאין באה ועכ"ז ישנה במציאת כך הוא גלוי נקודת החכמ' שנופל מלמעלה מן השכל שלא נודע מי הוא המשפיע וה"ז כמו השפע הנמשך דרך צינור דק ונעלם מאד וזהו כמו יניקת השערה מהגומא בהעלם ודקות גדול מאד וזהו והחכמ' מאין ממש תמצא אח"כ במציא' נקודה עכ"פ כברק המבריק כו' כידוע בכל אור ושפע התחכמו' שנק' הבנה והמצאה הגם שעדיין היא כנקודה עד שבאה לכלל השגה בבינה בהסבר רב כו' מ"מ נק' גלוי לגבי מקורה שהוא משפיע בבחי' המשכה נעלמה והוא בחי' הצינור מזל ונוצר (וכמו פתח ר' פלוני פי' פתח הצינור כו') והנה בחי' סוד הב' הנ"ל שבא לגלוי הרי הוא בא לגלוי בהשגה ממש אבל גלוי זה דנקוד' חכמה מח המשכיל בא בבחי' המשכת סוד נעלם הנ"ל בסוד סתום והיינו שכח המשכיל ההיולי טרם ששופע וממשיך גם לבחי' המשכה נעלמה דרך צינור ושערו' הנ"ל הוא בבחי' סוד סתום הנ"ל שבלתי בא לגלוי המשכה כלל וכלל אך כמו שהוא בעצם להשכיל כל שכל נעלם יש בזה ג"כ מדריגות חלוקות כמ"ש יהב חכמתא לחכימין דוקא וכמו שהקטן כח המשכיל ההיולי שלו קטן וגדל וצומח וזהו ג"כ מזל מחכים וכן והחכמ' מאין כו' אבל הוא למעלה הרבה מהמשכו' החכמ' בהתחכמו' פרטיות (וכמבואר הכל בפי' המלות דב"ש בענין רדל"א כו') וכן פי' אאלפך חכמ' יתפרש על עצם כח המשכיל כו' ובאמת הכל א' דהא בהא תליא דלפ"ע הזקנה שנתוסף עצם כח חכמתו נתוסף לפ"ע צינורי שפעו להשכיל שכל דרך צינור בהעלם והן ע"י בחי' שערות הזקן שקנה חכמה ממקור' כו' וכמ"ש באד"ז דסבא דעתי' סתום כו' וד"ל וזהו ענין מזל ונוצר להיות מקור להמשכת חכמ' מאין בהעלם שנק' מטר כמטר היורד מלמעלה בהעלם ומזל ונקה הוא מקור להמשכה בגלוי שבבחי' בינה מאין ליש ממש (ולכך זה נק' מזל העליון וזה נק' מזל התחתון וכמשי"ת בסמוך בענין יורה ומלקוש) והנה לפי אופן היחוד העליון בב' מזלות דנוצר ונקה כן יהיה ערך השפע בחו"ב כנ"ל והענין הוא כנ"ל דעצם כח המשכיל כל שכל שישכיל כו' עדיין לא נק' גם ח"ס בבחי' העלם ההמשכה ג"כ ואופן היחוד דב' מזלות הנ"ל היינו שנמשך למזל העליון דנוצר תוס' כח ועוז לעצמו להמשיך למזל התחתון להיות שגם המזל העליון הזה צריך לקבל מעצם כח המשכיל שיהיה לו תוס' כח כמו בגומ' של השערה שבראש שנמשך בה תוס' חיות להשפיע תמיד כו' (ובל' העולם הוא כמו שאמ' מזל מחכי' לפי השעה והזמן שהתחכמות אינה דומה מזמן לזמן ויש זמן שמצליח בלימודו להתחכם בהמצאו' שכליות חדשות ועמוקות ביותר ויש זמן שאינו מצליח כ"כ ואינו ממציא לעומק ולא לנקודת האמת וכה"ג וזה תלוי במזל ונוצר כפי קבלתו ממקור הראשון) וכמ"ש יהב חכמתא כו' ונתינה זאת הוא ליתן תוספת כח ואור במזל ונוצר כמו יזל מים מדליו כו' באר מים חיים ונוזלי' כמעין המתגבר כו' ואז ממילא נכר זה התוס' בחו"ב שבאין בגלוי שהוא נקודת חכמ' הנ"ל (הנק' הבנה והמצאה והשגה דבינה שנק' הסבר לאורך ורוחב כידוע) וזהו פי' אאלפך חכמ' לשון עתיד דוק'