נה, ב

כנ"ל דהיינו שעתי' להיות לימוד הנעלם שהוא המשכה נעלמת דפלא כמו עושה פלא בחי' צנור דונוצר שנתוסף בה כח עי"ז אאלפך ומ"ש בל' אלף משום דהכל א' דמפלא זה נעשה אלף שהו' לימוד בגלוי מונוצר הנ"ל שהוא נקודת חכמה המבריק כברק הנ"ל וכן אאלפך בינה עתיד לגדל ולהצמיח כח המשיג השגות בהסבר כו' וד"ל וזהו פי' ונתתי מטר ארצכם פי' מטר זה הוא בחי' מקור הראשון שמשם מקבלים הב' מזלות ונוצר ונקה שנוזלים כמטר אבל מי הוא הנותן זה המטר ה"ז בא ממקור להמשכ' המזלות הללו לזה א' ונתתי מטר שתלוי בדעת הנותן דוקא כמו יהב חכמתא כו' שתלוי בדעת הנותן כח ועוז למזלות כו' כי יש מקור שמשם הם נובעין כנ"ל וד"ל והענין הוא כידוע דאעפ"י ששרש יניקות המזלות מגומא שבמוחין שבראש שנק' גלגלתא מ"מ עיקר שרש הראשון שלהם מבחי' הגלגלתא עצמה דהיינו מבחי' חסד דע"י שבגלגלתא דא"א שרש למזל ונוצר חסד ששרשו ברב חסד שבעצמו' המאציל וירד מגבוה לנמוך להיות מקור למקור לחו"ב כנ"ל וזהו ונתתי בדרך מתנה וחסד חנם כי חפץ חסד הוא מצד טבע הטוב להטיב (והיינו רב חסד דביה אחיד אבא כו' והוא שרש לקו הימין חח"ן והוא ה"א דהגדול כידוע בחי' גבורה דע"י שמלובש בח"ס דא"א משם שרש למזל ונקה שהוא מקור לבינה וכמ"ש אני בינה לי גבורה והוא קו השמאל בג"ה כידוע וכמשי"ת בסמוך בענין יורה ומלקוש כו' וד"ל:

(נח) ומעתה יש להבין ענין יורה ומלקוש הנה מבואר מדברי רז"ל במס' תענית דע"ד הפשוט ב' מיני מטר הללו יור' ומלקוש יורה זמנו במרחשון שבמרחשון זמן הזריעה שזורעין התבואה בארץ אז יורד המטר הזה הנק' יורה ומלקוש הוא מטר היורד בניסן שאז זמן שכל התבואות באות לגמר צמיחתן ובישולן והנה התועלת המגיע מב' מיני מטר הללו לתבואת הארץ המה ב' ענינים הפכיים מן הקצה לקצה ממש דהנה מטר הנק' יורה שיורד במרחשון בזמן הזריע' עיקר התועל' ממנו רק ללחלח חלקי הארץ לבד כדי שיוכל להיות עי"ז רקבון הגרעין בארץ במהירות ובכליון יותר שהוא ענין הקליטה היטב שתאבד גשמיותה לגמרי ותוקלט רוחניות כח הצומח שבה בבחי' העלא' מ"ן בכח הצומח שבארץ הכללי וכל שיעלה בכי טוב יותר בחי' התכללות דרוחניות שבגרעין בכח הצומח יותר יומשך מכח הצומח להצמיח הגרעין בת וס' מרובה על העיקר הנזרע כמו כלום אדם זורע קב אלא להוציא כמה כורי' כידוע וכידוע דזהו בחי' ביטול היש לאין שצריך להיות ההפשטה מבחי' הישות לגמרי מכל וכל בעלותו ליכלל בבחי' האין דכח הצומח כדי להמשיך מחדש מכח האין ליש כו' ולזה הוא כל עיקר התועלת מן המטר היורד במרחשון בזמן זריעת התבואה בארץ כידוע ואמנם הנה תועלת המטר השני הנק' מלקוש היורד בניסן הוא להיפך מזה ממש דהנה בזמן ר"ח ניסן כבר נשלם צמיחת וגידול כל התבואות דהיינו שכבר גדלו כל צרכן שלא יצטרך עוד למטר להוסיף בהן צמיחה כלל כי לא יצמחו עוד בתוס' מצד שכבר נשלם השיעור שצריכין לצמוח וכמו השבולת של חטים נשלם שיעור צמיחתה בכמותה ואיכות' שלטא יתוסף עוד חטים בשבולת זו מכמו שהן ד' או ה' או י' וי"א וכה"ג ואמנם החטים הקבוצים יחד בשבולת כמה שהן במספר הן עדיין דקים וריקים בדלות ורזין בלי ממשות ניכרת בהן עדיין רק שכמותן נגדל כשיעור הצריך ובצמיח' יש ב' דברים הא' שנצמח גוף דבר העצם בצלמו ותמונתו לבד והוא החטה כמו שהיא במהותה בציורה ותמונתה לבד והב' בשפע אור וחיות