נה, ג

רוחניו' וגשמיות דהיינו מילוי גשם ממשות החטה שתתמלא בטוב וכן הפרי כענבי' וזתים ותפוחים וכה"ג שנתמלאו בטוב ונתבשלו כל צרכן ומילוי זה ברוחניות הוא טוב השמנוניות והמלאו' והבריאו' שימצא בה ריבוי טוב טעם וחיות הרבה ונק' שבלים הבריאו' והמלאות וטובות (משא"כ שבלי' דקות ורקות כו') דהיינו שכל חטה מלא' וגסה בהתפשטות וריבוי מצד רוב השמנונית שטבעו להתפשט כו' (כמו שמנת עבית כו') אז נק' שבולת המלאה וטובה ובריאה כידוע והנה סיבת רבוי התפשטות ישות החטה בשמנונית בא ע"י המטר השני הנק' מלקוש שיורד בניסן שתועלתו אינו בשביל צמיחה כלל רק ליתן כח ושפע גדולה בחטים שבשבולת שיצמחו בהתפשטות וריבוי ומילוי במהותם ברוב שמנונית ומלאו' כנ"ל דהיינו שיבאו החטים לתכלית גידולן בבחי' ההתפשטו' ומילוי ולא שיתוסף עוד חטים כי כבר נצמחו שיעור מספרן לא יוסיף ולא יגרע רק אותן שכבר צמחו שיבאו לתכלית התפשטותה במילוי טוב ומלא כנ"ל לכך יורד בניסן דוקא והנה באמת הרי ב' מיני מטר הנ"ל המה ב' הפכי' מן הקצה לקצה דהנה עיקר תועלת המטר שנק' יורה אינו רק לעשות הצמיחה כנ"ל והוא בחי' הקליטה שיוקלט היטב שזהו בחי' הביטול וההתכללות כל הישות וממשות של החטה ליכלל באין דכח הצומח והוא רקבון הגרעין שיוכלל כח הצומח שבחט' בכח ההיולי דכח הצומח שבארץ בבחי' העלא' מ"ן כו' וה"ז בחי' התהפכות יש לאין שזה פועל המטר הנק' יורה שיורד בחשון בשעת זריעה והוא היפך גמור לתועלת שמן המטר שנק' מלקוש שיורד בניסן שהרי תועלת המט' דמלקוש אינו אלא לפעול פעולת התפשטו' ומילוי וריבוי בחטים שיהיו מלאו' וטובות ובריאות כנ"ל שזהו בחי' התולדה מאין ליש דהיינו שיהיה בחי' ריבוי התפשטו' הישות יותר וזהו מבחי' האין שנמשך ובא בהתפשטו' יש דהיינו שכח המצמיח שכבר בא בחטים שצמחו וגדלו שעל' מן הארץ יבא בבחי' התפשטות וריבוי ישות וגסות ברוחניו' וגשמיו' יותר וכח זה שבשבולת תצמיח במילוי והתפשטו' יש הוא היפך ביטול והתכללו' החט' בארץ שהוא התהפכו' מיש לאין ונמצא שהן ב' הפכי' ממש שזה פועל הביטול יש לאין וזה פועל התולד' והתפשטו' מאין ליש ולכך הן בשני זמנים מחולקים זה בחשון לקליטת התבואו' וזה בניסן למילויי' וד"ל והנמשל מב' מיני מטר הללו יובן למשכיל למעל' דהיינו ב' מיני מזלות הנ"ל מזל ונוצר ומזל ונקה שנק' מזל העליון ומזל התחתון שנמשלי' למטר כנ"ל בפי' ונתתי מטר כו' דהנה בחי' מזל ונוצר הוא בחי' המטר שנק' יורה שיורד בחשון ומזל ונקה הוא בחי' מטר הב' שנק' מלקוש שיורד בניסן וז"ש ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש בעתו דוק' שהוא יורה בחשון ומלקוש בניסן כפי הפשוט המבואר במס' תענית כנ"ל ומזה יובן ג"כ בענין ב' מזלות הנ"ל שגם הן שני הפכי' בתועלתם כנ"ל ביורה ומלקוש דהנה ידוע שהחכמ' נק' אין והבינה נק' יש כמ"ש להנחיל אוהבי יש כידוע ומבואר למעלה דנוצר זה הוא בחי' אור ההמשכה שבהעלם ודקות כצינור דק וכדמיון השערה כו' כך החכמ' מאין תמצא בהעלם וזהו בחי' כח מ"ה דחכמ' בבחי' אין והעלם דכתר ושרשו מחסד דע"י שבגלגלתא כו' וזהו ענין המטר שנק' יורה שיורד בחשוון כנ"ל שהוא בא רק ללחלח חלקי הארץ שיהי' מזה בחי' ביטול הישות של הגרעין ויוכלל בכח הצומח הרוחני כנ"ל להפוך ולעשות מיש לאין להביא מן הגשם אל הרוחני בהעלאו' מ"ן (ונק' כח המעלה מ"ן כי יש בחי' מי חסדים שנק' מ"ד שפעולמן לעשות העלאו' מ"ן כידוע כך הגשמי' שנק' מ"ד כידוע פעולתן לעשות כח העלאו' מ"ן מן הארץ והוא לעשות רקבון הגרעין שיעלה כח הצומח שבחטה שנלקח מן כח הצומח שבארץ ויתבטל כנ"ל ואח"כ נמשך מ"ד ממש לעשות