נה, ד

המילוי והתפשטות מאין ליש שהוא המלקוש כנ"ל וזהו עיקר ההפרש ביניהם דהמטר בכלל נק' בחי' מ"ד כמ"ש בע"ח ובכמה מקומות בענין מוריד הגשם דש"ע אך יורה הוא בחי' מ"ד שקודם העלאו' מ"ן לפעול כח ההעלא' כנ"ל ומלקוש הוא בחי' מ"ד שאחר העלא' הצמיחה בבחי' אוח"ח כו' אך לאופן זה לא יתפרש בענין ב' מזלות דמזל ונוצר הוא בחי' מ"ד דאבא ומזל ונקה הוא בחי' מ"ן דאימא שמגדל הולד בהתפשטות וריבוי כו' וכמשי"ת ואפשר הן כמו בחי' ה"ח המגדילי' דכמו שמקבל מזל ונוצר ממקורו כך מזל ונקה מקבל ממקורו וכענין אאלפך בינה כו') ויובן זה בהקדי' תחלה בבחי' כח מ"ה דחכמ' שהוא בחי' אין דחכמ' הנק' ביטול ובאמת אין זה מובן מהו ל' ביטול דמשמע שיש מהות דבר מה במציאו' אלא שהוא בטל כענין מה פשפשת כו' שהוא ביטול ההשגה והרי בחכמ' עדיין למעלה מן ההשגה ואיך שייך שם ענין ביטול אלא הענין הוא ידוע דיש ב' מדריגות בבחי' אין א' בחי' אין העצמי כמו שהוא בבחי' פנימי' הכתר כמו היש ה' כו' אם אין והב' בחי' אין שעושה ליש אין דהיינו מה שיורד ונמשך מאין העצמי לעשות בחי' ביטול כל ישות לאין וזהו הנק' כח מ"ה פי' כח שהוא בבחי' מה לעשות בחי' בטול כל יש לאין ומה כמו ונחנו מה שהיה בהם בחי' הביטול בתכלית כו' עד"מ שנמשך ברואה את המלך ביטול היש לגמרי נק' המשכה זו המשכת הביטול וכן ע"י בחי' ראיה דחכמה שהוא רואה עצם האין נמשך המשכת הביטול דיש ויש מי שבטל כו' ע"כ יפול בזה מדרגות חלוקות ושונות זה בטל כך וזה כך כל א' לפי ערכו כו' (וכך למעלה בד' עולמות דאבי"ע בכלל יש ד' מדרגות בכח מ"ה חכמה דאצי' בחי' ביטול עצמי כו' וחכמה דבריאה ביטול היש עד חכמה דעשי' כו') וזהו ענין מזל ונוצר שהוא בחי' ההמשכה מאין העצמי דכתר להתהוות כח מ"ה דחכמה וכמ"ש והחכמה מאין כו' דהיינו התהוות כח העושה בחי' ביטול היש לאין שהוא הנק' מ"ה (וזהו כולם בחכמ' עשית שהחכמה נק' עשי' שהוא לעשות כח מ"ה זה) ה"ז בא בבחי' המשכה כללית והוא ע"י צינור דק בהעלם נמשך בחי' מקור לכל בחי' ביטול לאין שהוא כח מ"ה ומהן כל עיקר פעולת המשכת אין זה דונוצר רק בשביל התהוות כח מ"ה כו' שהוא בחי' נקודה דחכמ' שהיא העדר ההתפשטו' בהשגה כענין מה פשפשת בהשגה רק כברק כו' והוא הנק' יורה כמו מורה חץ שבא פתאום מההעלם לגלוי רק כנקודה א' וכמו ויצא כברק חיצו וכן ענין ושלשת החיצים צידה אורה שהן ג' גוונין דקשת דהיינו ג' טפות יסוד אבא כו' שכל שאינו מורה כחץ אינו מוליד עד"מ הטיפה רוחניו' שבמוח היא מתהוו' מעצם כח המשכיל כמו חץ ואז יוליד בדומה לעצ' כו' (והטפה נמשכת למקבל לעשות העלאו' מ"ן בחי' ביטול כו' ובאמת קודם שנקלטה הטפה ה"ז כמו חטה הזרועה שבארץ שע"י המטר המלחלח תוקלט היטב כנ"ל ואין זה מתיישב בפי' ונתתי מטר כו' דלפי הנ"ל המטר עצמו הוא המשכת הטפה שנק' יורה כחץ כו' וד"ל):

(נט) והנה ענין המטר השני הנק' מלקוש היורד בניסן הוא בחי' מזל ונקה כנ"ל והוא להיפך גמור ממטר הנק' יורה כנ"ל דהיינו שפעולת המלקוש הוא להיות התהוות והתפשטות יש מאין כמו במילוי ושמנוניו' החטים כנ"ל וביאור הדברים הנה מזל ונקה נק' מזל התחתון וכמ"ש במ"א שזהו ענין ועוש' חסד לאלפים עשי' זו היפך ענין ונוצר חסד לאלפי' דונוצר הוא בחי' המשכת האין ומ"ה דחכמה כנ"ל והמשכה זו דעושה חסד כו' הוא להתהוות בחי' בינה שנק' יש דוקא שהוא בחי' מוח ההשגה והתפיסא להשיג כל מושכל במציאו' דבר מה בבחי' מורגש כי השגה לשון השגת יד כמו שתופס ביד כך נתפס אור המושכל בכלי ההשגה בהסבר טוב