נו, ג

הדבר ידוע דבינה שבחכמה הוא מה שיוכל אדם להביא כל נקוד' חכמה בהסבר שזה כח מיוחד לעשות מאין ליש שהוא מזל ונקה כנ"לו חכם בבינה הוא עומק ותמצית כל אריכות ההסבר שזהו בחי' ביטול היש לאין שכל ישות ההשגה נעשה בבחי' אין ותמצית כו' וזהו מזל ונוצר שעושה מיש אין ונמצא החכמה פועל פעולת הבינה ובינה פועל פעולת החכמה שמחליפי' פעולתם זע"ז וזהו עיקר היחוד וההתכללות כידוע בענין לאכללא שמאלא כו' כאור החסד בכלי הגבו' כו' ויוצא מזה דבר שלמעלה משניהם והוא הנבון שמבין דבר חדש מתוך דבר שזהי רבותא גדולה מהתחכמות חדשה לגמרי כי הדבר שהבין כבר הוא בבינה שכלולה מחכמ' והולדת דבר חדש שמבין מתוך דבר ששמע הוא בחי' החכמ' שכלולה מבינה כענין הבן בחכמ' ע"כ יוכל להוליד דבר מדבר משא"כ החכם לא יוכל להוליד מדבר ששמע כלום כ"א לחד' דבר אע"פ שהוא מבין בחכמ' אם לא שהוא חכם בבינה וכן גם החכם בבינה אם אינו מבין בחכמה לא יוליד להבין דבר חדש מדבר ששמע כ"א להשיג התמצית ולברר וללבן ולהפריד דבר מדבר שנק' עיון שהוא בחי' פנימי' בינה כו' רק מי שכלול משניהם להבין בחכמ' וחכם בבינה הוא הנבון שיבין דבר מתוך כו' שזהו מצד שרש התכללות ב' המזלות דונוצר ונקה בשרשם דוקא ולכך נבונים דוקא לא אשכח מטעם הנ"ל וד"ל:

(ס) וזהו וכל העם רואים כו' רואין את הנשמע פי' שמיעה שבבינה ראו בראי' דחכמ' והוא ענין וחכם בבינה שכל שמיעה והבנה שבהשגה ותפיסא הנק' יש ראו בבחי' ראי' דחכמ' הנק' אין והיינו בחי' ביטול היש לאין שע"י מזל ונוצר כנ"ל ושומעין את הנראה שמיעה דבינה שמעו את הנראה בבחי' חכמה היינו הבן בחכמה שנקודת חכמ' מתפשטת בישות ההסבר כנ"ל שזהו פעולת מזל ונקה הנ"ל לעשות מאין יש והוא בחי' יחוד והתכללו' הב' מזלות דחו"ב להיות כ"א פועל פעולת זולתו ההפכי שהבן בחכמ' כו' כנ"ל מתכלל בחכמ' פעולת הבינה וכן חכם בבינה שהבינה עושה פעול' החכמ' מתכלל פעולת החכמ' בבינ' ולזה גזרו או' דאם אין חכמ' כו' דודאי לאחר התכללות שרש הב' מזלות יחד כנ"ל א"א שיהי' מציא' חכמ' בלא בינה ולא בינה כו' וכמא' או"א תרין ריעין דלא מתפרשין לעלמין כחדא שריין וכחדא נפקין וד"ל [וכדוגמא זאת אנו מוצאי' בענין שער החמשי' דבינה שכלול מחו"ב יחד לזאת לא זכה משה לבינה שהוא שער החמשים עד במותו ולא בחייו וכמ"ש ותחסרהו מעט כו' וכמ"ש במ"א בענין ולא ידע איש את קבורתו לעליונים נדמה להם למטה פי' לעליונים שבבחי' אין דחכמה נדמה להם שהוא בבחי' יש דבינה והיינו כענין שומעי' את הנראה דלעיל שהוא הבן בחכמ' ולתחתונים שבבחי' יש דבינה נדמה להם שהוא למעלה בבחי' אין דחכמ' והוא כענין רואים את הנשמע בחי' חכם בבינה כו' לפי ששער הנ' כוללם יחד להיותו מבחי' מקו' הכולל לב' מזלות הנ"ל וזהו בחג השבועו' שאז נתגלה כתר תורה שזהו בכתר דאו"א (מבחי' חציו העליון שכולל ש"י ב"פ מאין ליש ומיש לאין כא' ממש וד"ל) (ומה שלא זכה משה בחייו כמ"ש בזוהר היינו שלא בא בבחי' גלוי גמור בגופו ונשמתו רק הי' בהעלם ומקיף) [וב' כתרים דנעשה ונשמע שהוא כולל כתר וחכמ' זה הי' קודם חטא העגל וידוע דאותיות ונוצר בהפוך אותיות רצון וב' מיני רצון שבחו"ב כלול במקור כל רצון ולזה תקין ונוצר אחר תיקון ואמת שהוא הארת תרין תפוחין דחכמ' אדם תאיר פניו מאור עצמות הרצון והעונג ושרשו במזלא דכולל הכל והוא אל ארך כו' ולכך כללו רז"ל במאמר סתום הכל תלוי במזל סתם אפי' ס"ת בהיכל שהוא שרש יחוד ב' מזלות הנ"ל] ומעתה הנה לא יתיישב לכאורה פשט הכתוב דונתתי מטר ארצכ' בעתו יורה