נו, ד

ומלקו' דודאי יור' ומלקו' באין בשני זמנים רחוקי' זה בחשון וזה בניסן כנ"ל ולפי הנ"ל בענין יחוד והתכללות דב' מזלות ונוצר ונקה הרי אם אין חכמ' כו' ואיך יוכל להיות כ"כ בהתחלקו' יורה בחשון ומלקוש בניסן אמנם הענין יובן בהקדים תחלה להבין פי' דבעתו מהו בעתו דוקא דהנה לכאורה רישא וסיפא דקרא אינן מכוונין זע"ז דרישא משמע ונתתי מטר סתם כולל כל מיני מטר וסיפא משמע התחלקות מיני מטר יורה ומלקוש ואם נפרש דבריו כך דמטר יתן בעתו כל מטר בזמנו יורה בחשון ומלקוש בניסן דלאו רבות' הוא כ"כ דודאי ב' מיני מטר הן רק שזמנם בחשון וניסן שלא לאחר ולהקדים הזמן דיורה ומלקוש ואין בפי' בעתו רק דבר זה לבד אלא הכונה גם בהתחלקו' מיני מטר כל א' בעתו דוקא ולא יחליפו פעולתם ולא עתם אלא מוכרח לומר דעתו זה כולל הוא והוא ענין יחוד והתכללות דב' מזלות הנ"ל בשרשן נק' עתו עת וי"ו דוי"ו הוא בחי' המשכה כללית והיולית כמו הקו הנמשך מלמעלה למטה ואח"כ ממשיכי' אותו לאורך ורוחב כפי שירצו ולכך יש עתים רבים כמו ואל יבא בכל עת כו' ויש עת רצון ויש שאינו עת רצון כו' וכל העיתים נמשכי' מוי"ו הכוללם יחד והוא בחי' מקור ההיולי הפשוט מבחי' בעל הרצון שנמשך למטה בדרך כללו' ההמשכה ושם הוא יחוד ב' מזלו' הנ"ל ואח"כ מתחלקי' זה בעת זו וזה בעת אחרת מזל ונוצר בעת הזריעה לעשו' בטול היש והוא בחי' המשכת האין דחכמ' כנ"ל הנק' יורה וכענין אאלפך חכמ' כו' ומזל ונקה בעת הצמיחה בניסן לעשו' התפשטו' יש מאין שהוא המלקוש כנ"ל ובאמת הכל א' דמפני בחי' בטול היש לאין במזל ונוצר כך יהי' המשכ' מאין ליש במזל ונקה וכך הוא מפני בטול הזריעה מיש לאין ע"י יורה בחשון ע"כ נמשך בניסן התפשטו' מאין ליש במילוי התבואות שע"י מלקוש והא בהא תליא ובאמצעות שניהם נעשה שלימות הדבר וזה בלא זה אינו כלום לכך אמר ונתתי מטר ארצכם שכולל ב' מיני מטר יחד בעתו עת וי"ו כנ"ל ואח"כ מתחלקי' יורה בחשוון ומלקוש בניסן אבל גם בהתחלקותן כל עיקר יורה בעתו אינו רק בשביל מלקוש כנ"ל והיינו אם אין חכמה כו' שאם אין בטול כו' והכל א' ממש גם לאחר התחלקותן משום דכלולים בשרשן וכנ"ל דכחדא שריין כו' כענין הבן בחכמ' כו' ומתיישב ריש' וסיפא דקרא הכל בענין ושרש אחד התכללו' והתחלקות שניה' אחד וד"ל וזש"א אאלפך חכמ' כו' דמשרש א' מתחלקים ואאלפך חכמ' בפ"ע כו' ועכ"ז כלולי' שחכמ' זו בחי' בטול יש לאין כדי שיהיה מאין ליש שהוא אאלפך בינה וכן קנה חכמ' כו' וב"פ קנה ש"י וב"פ ש"י תר"ך שזהו בעתו עת וי"ו שכולל הכל כנ"ל וד"ל וזהו שסמך פסוק דואספת אחר ונתתי מטר כו' דהא בהא תליא דמטר יורה ומלקוש שנמשך בעתו כנ"ל מזה נמשך למטה מטה ב' מדריגות דיין ושמן שהן תירושך ויצהרך שנמשך מבחי' חו"ב דאצי' בגלוי למטה מטה בבי"ע כו' ומתכללי' ג"כ כו' ויין גי' סוד להביא מאין ליש ושמן בחשאי ובטול מיש דאין כו' שהוא בחי' המשכת אין ומ"ה דחכמה כנ"ל והיינו ג"כ ענין תושב"כ ותושבע"פ ספר וספור דתושב"כ בבחי' העלם ואין דחכמה ותושבע"פ בבינה בחי' יש וע"ז א' קנה חו"ב וד"ל והנה ידוע שהמטר מתהווה מן האדים שבארץ העולים מלמטה למעלה ונק' קטור הארץ ונעשה מזה עננים ועבים וענין העבים הללו היינו שלחלוחית האדם שבהם מתגשמים ויורדים למטה והוא כשהענן חשוך לפי שמתגשם ביותר חלקי המים ונעשה ענן כבד משא"כ עננים העולים למעל' ומתפזר לדקות החלקי מים שבהם ואמנם זאת אשר לפעמי' יורד מטר מן העבים ולפעמים לא ירד מטר כלל הענין הוא שהמים שבעבים מובלעים שם בהעלם גדול והיינו שנעצרים שם זמן רב עד שיצא המטר