נז, א

שהוא יורד כמו קו לבד כנ"ל ולפעמי' נשארים שם בעבים בהעלם כי נעצרים שם בלתי יצאו בהגשמת מים וכמו ועצ' את השמי' ולא יהיה מטר [כי הגשם מן השמי' יורד וכמ"ש אני אענה את השמים כו' וכן כי כאשר ירד הגשם מן השמי' ושמה לא ישוב כו' ולהיפך ועצר השמים כו' לפי אופן השפע האלקי הרוחניו' שנמשך ממזלו' שברקיע כמו חלקה א' תמטר כו') וזהו ונתתי מטר ארצכם ע"ד הפשוט שתלוי בדעת הנותן מטר וכמו מעלה נשיאים כו' ברקי' למטר כו' מוציא רוח כו' שמשיב הרוח ומוריד הגש' אם ירצה ואם לא ירצה ועצר את השמים כו' שנשארי' המים בבחי' ההעלם ואמנם הנה גם אם ירצה ליתן מטר הרי מתחלה מובלעי' המים בהעלם ונעצרים בעבים זמן מה עד שירדו למטה ונמצא שיורד מן ההעלם והצמצום לגלוי מטר בקו וחוט כו' ובלא צמצום והעלם המים בעבי' תחלה אין המטר יורד כך יובן למעלה במ"ש ונתתי מטר שיורד מן הצמצום והעלם ולא ישאר שם בהעלם ועוצר כו' ולמעלה יובן זה בבחי' העלם עצמות אור הכתר שנק' עה"ע דגם אור צח ומצוחצח שהן כמו בחי' ב' מזלות הנ"ל מתחשכאן קמי' כו' כמ"ש ישת חשך סתרו וכתיב מגלה עמוקות מני חושך ובחי' חושך זה הוא בחי' העלם החכמה עליונה כשהיא בתכלית ההעלם כמים המובלעים בעבי' וכמ"ש חשכת מים עבי שחקים פי' חשכת מים שהמים חשוכים בבחי' חושך והעלם עצמות אור הכתר כמ"ש ישת חושך סתרו נק' חשכת מים כו' שנעלמים שם לגמרי (והוא בחי' סוד סתום הנ"ל וכמו בחי' רדל"א כו') ואמנם אחר הצמצו' וההעל' דחכמ' הקדומה שבעצמות ממש יוצא ובוקע כמטר והן כמו בחי' ב' מזלות ונוצר ונקה כנ"ל שנמשל לקוין דמטר וכל הצמצו' והעלם זמן מה הוא כדי שירד בחי' מטר זה דמזלות שזהו כמו שידוע בענין ברישא חשוכא והדר נהורא דח"ע כמ"ש יהי אור והיינו אור צח ומצוחצ' כמו בחי' ונוצר ונקה כו' (או כמו אאלפך חו"ב וקנה חו"ב הנ"ל) (ומה שאמ' ר"ע לתלמידיו כשתגיעו לאבני שיש טהו' א"ת מים מים הוא היפך זה דאבנים שחקו מים הוא חלק הדומם שבמים ולכך מאבן וצור יצאו מים אך אבני שיש הוא הזדככות חלקי הדומם עד שידמה האבן כמים ממש והן אבני שיש טהור ובאמת הן ג"כ בחי' דומם שהמי' שם בהסתר וצמצום ולכך הזהירם א"ת מים מים והן שרש ב' מזלות דחכמ' ובינה הנ"ל אבל אבנים מפולמות היינו שמפולש בהן יציאו' המים מהעל' לגלוי הוא כדוגמת ב' מזלות שיוצא השפע מהעלם לגלוי כמו החכמ' מאין תמצ' וזהו אבנים שחקו מים שעש' בהן נקב כו') והנה ארז"ל דנובלו' חש"מ תור' ופי' נובלו' הן כמו בחי' מזלות דהיינו כמו בחי' שערו' שיוצ' ובוקע מצד התגברו' ביותר יוצא מותרות ונובלות וכן המטר בסיבת התגברות המים בעבי' יורדין בגבורה בבחי' בקיעה כמו קו כו' לכך שבח הח"ע דתורה יותר נעלה בשרשו והוא שיוצא האור דתורה מתוך ההעלם והחושך דענן כמו במ"ת שהי' ענן כבד וחושך וערפל ומשם דוקא בא אור דתורה לפי ששרש אור דתורה מעצמות החכמ' שבהעלם עצמותו ממש כמ"ש ואהי' אצלו אמון שעשועי המלך בעצמות ממש ויוצא דרך נובלו' ובקיעה מתוך החושך והערפל שהוא בחי' חושך סתרו הנ"ל וכמ"ש מגלה עמוקות עמוקות עומק לעומק עמקות ח"ע שהן מקוריים לב' מזלות מני חשך דוקא ולזה אמ' יערוף כמטר לקחי כו' והיינו ונתתי מטר כו' בדרך מתנה שהתורה נתנה במתנה מבחי' רב חסד העליון שיורד מגבוה לנמוך מהעלם העצמות לגלוי שע"ז נאמר כיתרון אור מתוך החושך דוק' וד"ל וזהו בפ' שניה שמקבלי' עול מצות וסוף מעשה עבמ"ת שהוא בתענוג הפשוט שבעצמותו ממש לכך ע"י נר מצוה דוקא יבא אור דתורה מהעלם לגלוי שהוא מן בחי' החושך הנעל' לאור כנ"ל וכמ"ש יהי אור אור דתור'