נח, א

הנק' בחי' יסוד שבחכמ' דא"א וכה"ג ואמנם מפני שעתיד לבא ממני מציא' החכמ' בגלוי שהוא בחי' אור אבא דאצי' ע"י מזל ונוצר כמשי"ת בפי' אאלפך כו' לכך גם זה אמת דהאלף בחכמ' כלומר בחי' מקור להתהוו' החכמ' שעתיד להיות ממנו התהוות החכמ' מאין ליש כנ"ל בפי' אהי' כו' וזהו כללו' ענין אות האלף שהיא בבחי' ממוצע בין עצמו' אא"ס שלמעלה מעלה גם מהיות בחי' מקור לחכמ' כמ"ש אנת חכי' ולא בחכמ' ידיעא כו' ובין בחי' אור החכמ' עצמה שנק' ראשית הגלוי דהיינו שבה דוקא הוא ראשית גלוי אא"ס והיינו ע"י הממוצע הזה שהוא אות האלף שהוא מביא ומחבר לעצמו' אא"ס להיות מקור להתהוות החכמ' וזהו אמיתית פי' דאאלפך שע"י אות אלף עתיד להיות התהוות החכמ' מאין ליש וכמ"ש והחכמ' מאין תמצא כידוע ונמצא יש באלף מעצמו' אא"ס שלמעלה מן מקור החכמ' וגם מבחי' מקור לחכמ' והנה בחי' חכמ' שבכתר שהוא מקור להתהוות אור החכמ' דאצי' כנ"ל נק' פלא ונק' אלף והן ב' הפכי' דפלא ל' נסתר שא"א לבא לגלוי כלל והוא בחי' פנימי' ח"ס דא"א וע"י כו' שנחשב עם בחי' הכתר עצמו שהוא מבחי' אחרונה שבעצמו' שלמעלה מהיות מקור לחכמ' כנ"ל לכך נק' פלא כמו כי יפלא ממך כו' וכמו במופלא ממך אל תדרוש ונק' בלשון הגאונים שכל מופלא שכל הנעלם מכל רעיון כידוע ובחי' חיצוניו' ח"ס הוא הנק' אלף אולפנא ענין לימוד שהוא סוד הבא לגלוי להיות מקור לחכמ' בגלוי ע"י ונוצר כו' ומפלא נעשה אלף והוא עיקר ענין הממוצע כידוע ונמצא שאות היוד שע"ג הקו שבאלף שהוא בבחי' חכמ' שבכתר יש בו ב' הפכי' הללו דפלא ואלף ובאמת אדרבה שניהם א' והא בהא תליא דמצד בחי' הצמצום וההסתר הנק' פלא הוא שבא לכלל אלף להיות מקור לגלוי חכמ' שהוא ענין אות היוד הקטן שתחת הקו חכמ' שביסוד דא"א שממנו מתהווה החכמ' ממש מאין ליש והויו שהוא קו האמצעי שבאלף ממוצע לחבר היוד העליון דבחי' ח"ס לחכמ' תתאה שביוד התחתון כי ע"ג הקו הזה עומד היוד העליון ומתחבר בו ומתחתיו מתחבר יוד התחתון והקו הזה הוא בחי' המדו' שבחכמ' דא"א כו' (כמבואר במ"א בביאור מאמר הזהר כי עשית פלא באריכו' וזהו הקצור העולה משם) דבחי' נקודה דיוד העליון הוא הצמצום דעצמו' אא"ס שמתצמצם בעצמו עד שלא יהיה אור רק בבחי' נקודה א' לבד בהעדר ההתפשטו' לגמרי שאם הי' בבחי' אור התפשטו' לא הי' יכול להיות גם מקור למקור להתהוות חכמ' כו' וה"ז עד"מ צמצום כל עצמות המשפיע שמצמצם ומניח כל שכל עצמו ולא נשאר אצלו רק כנקודה א' לבד כדי שיוכל להיות מקור אח"כ להשפיע לכלי התלמיד המקבל שאינו בערך לגביו כלל ונק' צמצום המשפיע כדי להשפיע והמקבל גם הוא מתצמצם כל עצמותו עד שאינו רק כנקודה א' לבד נק' צמצום כדי לקבל כדי שאח"כ יוכל להיות משפיע וכל שהוא בא בבחי' הצמצום יותר בעצמו לקבל יקבל הרב' יותר ויוכל להיות אח"כ משפיע ברבוי התפשטו' יותר כידוע וב' הענינים הללו הן ביוד העליון שע"ג הקו שנק' פלא כנ"ל שבו צמצום כל עצמו' המשפיע שהוא עצמו' המאציל כמו שהוא בבחי' כתר שבכתר שנחשב מן העצמו' אמנם צמצום זה שנשאר רק כנקוד' א' מן העצמו' אינו רק בשביל שיוכל להיו' מקור להשפיע והוא להיות מקור לחכמה שנבדל בערך מהיות מקור כו' רק ע"י צמצום זה דוקא וגם יש ביוד זה העליון בחי' צמצום של המקבל והוא מה שיוכל להיות מקור לחכמ' כנ"ל הנק' אלף אמנם נעשה בבחי' נקודה למא' אפי' אור צח ומצוחצח אוכם הוא לגבי עה"ע שעה"ע הוא אא"ס שבפנימי' הכתר ובכלל הוא בחי' כתר שבכתר ופי' אוכם רק כנקודה כדי שיוכל להיות משפיע במדו' שבחכמ' שזהו הוי"ו שבאלף והמדו' בחי' ממוצע לחבר