נט, א

כח המשפיע שבהעל' כח העצמות הוא עדיין והוי"ו הוא המשכה שנמשך בקו להיות משפיע כמו כח המשפי' שכל לגלוי המרחף על המוח והיוד התחתון הוא גלוי שכל המבריק כו' (וכמ"ש במ"א בענין אור מים רקיע גם בחכמ' יש בו אור טרם שיומש' להיו' מקור לגלוי ומקור לגלוי נק' מים כו') וזהו לך ה' הגדול' בה"א לבסוף כי יו"ד דשם הוי' בחכמה הוא כלול מנ' מדריגות כנ"ל והבטול והתכללות דלך הוי' ה"ז עולה בשרש הראשון לחכמ' קודם שיצא להיות מקור לחכמה שהוא כתר שבכתר כנ"ל וד"ל):

(סד) אך הנה יש להבין לכאורה איך יוכך להיות בחי' דילוג גדול כזה מעצמות המאציל להיות מקור לחכמה גם ע"י בחי' צמצום דיו"ד שע"ג הקו שבאלף הנ"ל מאחר שאין ערוך אליו כלל וכלל כנ"ל אמנם הנה לזה אמר ונוצר חסד לאלפים פי' ונוצר אותיות צינור כידוע והוא אותיות רצון שהוא אור הכתר כמ"ש כצנה רצון תעטרנו וכתר זה שנק' רצון הוא בחי' כתר שבכתר שלמעל' מבחי' חכמה שבכתר שנק' מקור לחכמ' הגלוי' שביוד דאלף כנ"ל דכתר שבכתר הוא מבחי' העצמות שלמעלה מבחי' מקור לחכמה כו' אך אור רצון זה מתצמצם במאד ונעשה ממנו מקור לחכמה ביוד דאלף כנ"ל שמפלא נעשה אלף כך מרצון נעשה צינור והוא עד"מ הצינור הדק שבו מצומצ' הילוך השפעה של המים שבחביו' הגדולה לתוך כלי קטן וצר לפי שלא יכיל הכלי קטן לקבל מהחבית הגדול' כ"א ע"י צינור דק מאד כך א"א שיהי' המשכ' מעצמו' אור הכת' שנק' רצון הנ"ל כ"א ע"י צמצום צינור שהוא אור דק ומצומצם וצר מאד בכדי שיוכל להיות מזה יניקו' אור ומקור לבחי' אות האלף בכלל שהוא מקור לחכמ' כנ"ל (וכענין המבוא' במ"א בפי' ותמלא כדה ותעל שהן כ"ד שפרים דאורייתא דמח"ע נפק' וחכמ' הקדומה שבעצמו' נק' ים הקדמוני וכמשל השואב בכד קטן מים הגדול כו' משום דנובלות חש"מ תורה כך ע"י צינור דק נמשך מקור לחכמ' דאצי' מים הקדמוני שבעצמות כו' וכמשל גידי הארץ שנובע המים בהן בהעלם ודקות מן התהום רבה אך נק' מעיין סתום וחתום וביציאתו בגלוי לנהר נק' מעיין גלוי כו' כך צינור דמזל ונוצר שהוא מקור הנעלם להיותו מקור למקור הבא בגלוי שהוא בחי' חכמה שבכתר כנ"ל וד"ל) וזהו פי' ונוצר חסד לאלפים פי' אלפים כמ"ש אאלפך חכמה כו' לשון להבא שעתי' ללמד כו' דהיינו שעתי' להיו' נמש' ממנו מקור לחכמ' ועדיין לא נמשך כו' והוא בחי' פלא הנ"ל שהוא פנימי' ח"ס דא"א שנחש' עם בחי' כתר שבכתר (שע"ז אמר בע"ח דאור הכתר אינו נמנה בע"ס כו') שנבדל בערך מהיות מקור לחכמה והוא שכל מופלא שלא בא לגלוי לעול' ולפ"ז כאשר נא' שזהו פי' לאלפי' שהוא אאלפך ולא ע"י האלף עצמו שנק' אולפנא כשנעשי' מקור התהוות החכמה כשמפלא נעשה אלף א"כ פי' ונוצר חסד לאלפים היינו שונוצר זה הוא צינור המשפיע לאאלפך שהוא בחי' פלא דפנימית ח"ס הנ"ל וכענין עושה פלא כנ"ל ונק' מקור לפנימי' ועצמו' הכתר כמו פנימי' ח"ס הנ"ל וד"ל ובאמת יש לזה סתירות גדולות הא' מאשר ידוע שיש ב' מדריגות בחסד עליון שבכתר א' ורב חסד שקודם במעלה לונוצר חסד זה והוא בחי' רב חסד דעתיק שמאיר בגלגלתא דא"א כו' (וגבורה דע"י מלובש בח"ס דא"א שנק' טלא כו' ומשם שרש לקו השמאל בג"ה ע"י מזל ונקה כמ"ש אני בינה לי גבורה דע"י כמ"ש בע"ח) והב' מזל ונוצר זה שהוא מזל הח' בי"ג ת"ד דא"א כו' ויש מדרגה שנק' חפץ חסד כמ"ש בי"ג מדה"ר דמיכה כי חפץ חסד הוא החפץ הוא פנימי' הרצון (וידוע דע"י וא"א הוא בחי' הענג ורצון